• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025

Tải về Văn bản khác 43/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ THỰC THI LUẬT LÂM NGHIỆP, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN (VPA/FLEGT) TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ và có hiệu quả việc thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

2. Yêu cầu

- Triển khai Hiệp định VPA/FLEGT phù hợp với điều kiện, khả năng, tình hình thực tế hoạt động lâm nghiệp của thành phố; phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quốc gia khác nhẳm đảm bảo các lâm sản có nguồn gốc từ rừng được nhập vào Liên minh EU từ Việt Nam đều được sản xuất hợp pháp. Từ đó thúc đẩy thương mại lâm sản, nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm lâm nghiệp bền vững trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số số 1624/QĐ -TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Quyết định số số 1624/QĐ- TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Quyết định số số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Quyết định số số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền phổ biến thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì biên soạn tài liệu phổ biến về Hiệp định VPA/FLEGT hoàn thành trước 30/6/2020.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng định kỳ mỗi năm 02 lần lồng ghép vào kế hoạch tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ hàng năm của ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Đối tượng tuyên truyền phổ biến bao gồm: người dân, đặc biệt là các hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp; các sở ban ngành và chính quyền địa phương cấp; các tổ chức xã hội; các doanh nghiệp kinh doanh khai thác, chế biến và tiêu thụ gỗ; hợp tác xã và làng nghề.

- Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông gồm: chương trình phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lồng ghép trong các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiệp định VPA/FLEGT.

- Công bố thông tin theo cam kết với 07 nội dung tại Phụ lục VIII của Hiệp định VPA/FLEGT về điều kiện quy định việc cho phép thông quan để lưu thông tự do vào Liên minh các sản phẩm gỗ được cấp phép FLEGT của Việt Nam.

b) Các Sở, ban ngành thành phố và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, phối hợp tổ chức thực hiện công bố thông tin trên website theo cam kết tại Phụ lục VIII về công bố thông tin của Hiệp định VPA/FLEGT nhằm đảm bảo việc thực thi Hiệp định được minh bạch, rõ ràng và hiệu quả, gồm: thông tin về luật pháp; quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất lâm nghiệp; quản lý rừng; sản xuất gỗ trong nước; cơ sở dữ liệu vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và vi phạm trong thương mại gỗ; thông tin về chế biến; thông tin về đầu tư và doanh thu; thông tin về thương mại; thông tin về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS).

2. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Hiệp định

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban ngành thành phố, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT thông qua; rà soát, kiến nghị, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và truy xuất nguồn gốc gỗ; Quản lý xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, mua sắm công liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ:

- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các văn bản pháp luật của Việt Nam được dẫn chiếu trong Phụ lục II và Phụ lục V của Hiệp định VPA/FLEGT về gỗ hợp pháp đối với tổ chức và hộ gia đình theo cam kết tại Phụ lục IX của Hiệp định.

- Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 07 nguyên tắc: (1) Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, môi trường và xã hội;( 2) Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu; (3)Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ; (4) Tuân thủ các quy định về vận chuyển, mua bán gỗ; (5) Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ; (6) Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan cho xuất khẩu gỗ; (7) Tuân thủ các quy định về thuế và lao động.

3. Cải thiện hạ tầng kỹ thuật để vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan vận hành phần mềm phân loại doanh nghiệp điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm pháp luật lâm nghiệp và hệ thống cấp phép FLEGT điện tử do cơ quan trung ương xây dựng và vận hành.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường hợp tác, kêu gọi đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong việc xác định loài gỗ nhập khẩu (tên khoa học và tên thương mại), xây dựng hệ thống mã vạch, mã số, xác minh và truy xuất nguồn gốc gỗ…

4. Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT

- Thông tin đến các cơ quan đơn vị liên quan về sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thực hiện Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT.

- Triển khai các ứng dụng các giải pháp công nghệ trong xác định loài gỗ nhập khẩu (tên khoa học và tên thương mại), xây dựng hệ thống mã vạch, mã số, xác minh và truy xuất nguồn gốc gỗ.

- Tiếp cận và tham gia sử dụng phần mềm phân loại doanh nghiệp điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm pháp luật lâm nghiệp và hệ thống cấp phép FLEGT điện tử do cơ quan trung ương xây dựng và vận hành.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp cải thiện, nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường năng lực trong các bên tham gia để cung cấp số liệu liên quan cho đơn vị giám sát đánh giá độc lập theo khung giám sát, đánh giá việc thực thi Hiệp định VPA/FLEGT cam kết tại Phụ lục VI và Phụ lục VII về đánh giá tính sẵn sàng hệ thống VNTLAS của Hiệp định.

5. Quản lý, giám sát và đánh giá thực thi Hiệp định VPA/FLEGT

a) Phối hợp cơ quan chức năng đánh giá tác động của Hiệp định VPA/FLEGT về kinh tế, xã hội và môi trường, xác định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực.

b) Phối hợp cơ quan chức năng đánh giá tác động của Hiệp định VPA/FLEGT đối với thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam.

6. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển bền vững ngành chế biến gỗ xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác quản lý nguồn nguyên liệu gỗ sử dụng cho sản xuất sản phẩm, đảm bảo sản phẩm từ gỗ xuất khẩu đáp ứng các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu, Hệ thống VNTLAS, giấy phép FLEGT và chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam; rà soát, tiếp tục tham mưu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, xuất xứ, bảo vệ môi trường...) phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT và các cam kết quốc tế khác; tham mưu góp ý xây dựng cơ chế, chính sách phát triển làng nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, các hộ gia đình trồng rừng nhằm tận dụng cơ hội và đề ra các giải pháp giải quyết thách thức trong thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và phát triển bền vững.

III. KINH PHÍ THỰ HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung được xác định trong Kế hoạch, yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là đơn vị đầu mối phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch VPA/ VPA/FLEGT tổ chức tuyên truyền, nâng cao năng lực thực thi về Hiệp định VPA/FLEGT đến các đối tượng người dân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị liên quan trong thành phố;

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Hiệp định theo các nội dung được dẫn chiếu trong Hiệp định VPA/FLEGT về gỗ hợp pháp;

- Chỉ đạo các đơn vi trực thuộc phối hợp với Cục Hải quan Cần Thơ triển khai các nội dung liên quan về hướng dẫn xác minh và truy xuất nguồn gốc gỗ; tham mưu cấp phép FLEGT và thực hiện các quy định của Hệ thống VNTLAS;

- Chủ trì phối hợp với Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận với thị trường quốc tế;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

3. Giao Sở Công Thương: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoạt động chế biến gỗ của các các doanh nghiệp tại các cụm công

nghiệp; phối hợp kiểm soát và quản lý thị trường sản phẩm gỗ lưu thông trên địa bàn thành phố.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan xây dựng và bố trí nguồn ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gỗ, lâm sản xuất khẩu, nhập khẩu theo Hiệp định VPA/FLEGT và các quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 43/KH-UBND

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445122