• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Kế hoạch 436/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Văn bản khác 436/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định s 59/2012/NĐ-CP .

- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Thu thập, phân loại, xử lý thông tin chính xác, kịp thời, cần thiết liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể trên nhiều nguồn khác nhau nhằm tạo cơ sở đánh giá chính xác tình hình thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định s59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tchức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Xác định rõ nội dung, hoạt động theo dõi, thời gian hoàn thành; phạm vi trách nhiệm của UBND các cp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện trong việc tham mưu thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc các cơ quan cp tỉnh, cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3. Bố trí đủ kinh phí hàng năm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở các quy định của Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê, tổng điều tra thng kê quốc gia; Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: STài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.4. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.5. Tổ chức tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Lĩnh vực thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

2.1. Lĩnh vực trọng tâm năm 2020: Đã được Chính phủ xác định trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm ngay sau khi được Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch, xác định các nhiệm vụ cụ thể

2.2. Các lĩnh vực khác

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh xác định thêm lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, nổi cộm trong đời sống xã hội để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với chức năng quản lý ngành, lĩnh vực.

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác để theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

3. Các hoạt động để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2020.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

3.2. Tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

- Nội dung hoạt động: Tổ chức tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

- Kinh phí thực hiện: Kinh ph theo dõi tnh hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

3.3. Thu thập thông tin, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật (nếu có)

- Nội dung thực hiện: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức cá nhân cung cấp. Thông tin được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức cá nhân cung cấp phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

3.4. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

- Nội dung hoạt động: Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất (nếu cần thiết) tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một ssở, ban, ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

3.5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

- Nội dung hoạt động: Xây dựng kế hoạch; tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch, Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

4. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm, đột xuất theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh) căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 gửi cơ quan cấp trên trực tiếp đồng gửi cho UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp, theo dõi; chỉ đạo cơ quan ngành dọc thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo ngành dọc và đồng gửi cho UBND cp huyện tổng hợp, theo dõi.

Nội dung báo cáo thực hiện theo đề cương và các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo (về nội dung, bố cục, thời điểm lấy số liệu báo cáo, thời hạn gửi báo cáo) theo đúng quy định.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bkinh phí được thực hiện theo quy định ca Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này.

b) Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 ngay sau khi được Bộ Tư pháp xác định, ban hành kế hoạch.

c) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; phạm vi, đi tượng, địa đim, thời gian kiểm tra giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện.

d) Theo dõi, đánh giá việc xây dựng, ban hành, thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chế độ báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ, đột xut đlàm căn cứ đánh giá công vụ 06 tháng, năm.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo đúng thời gian quy định.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này.

c) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này.

b) Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo thời gian quy định.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

d) Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

4. Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Đề nghị các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử, thi hành án dân sự của đơn vị phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cơ quan ngành dọc đóng trên địa b
àn tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Lưu: VT, THNC.
<Maibnt.KH.T1>

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 436/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 436/KH-UBND

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435522