• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đề án Xây dựng xã hội học tập

 

Kế hoạch 4366/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Văn bản khác 4366/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4366 /KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP" ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng, bảo đảm đến năm 2020:

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 100% học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan quản lý nhà nước, 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, 70% lao động nông thôn và lao động tự do được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập.

b) 100% phóng viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục tại các cơ quan báo chí; 95% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng; 100% cán bộ cấp xã, cán bộ chủ chốt của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác, cán bộ chủ chốt của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các cấp và các câu lạc bộ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp được trang bị kiến thức.

2. Yêu cầu

a) Thông tin, tuyên truyền đảm bảo bám sát nội dung các Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013.

b) Nội dung tuyên truyền bảo đảm chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực, đa dạng; phù hợp với từng đối tượng, đúng mục tiêu, nội dung yêu cầu, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan.

c) Tận dụng các phương thức truyền thông hiện có, trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp, đặc biệt khuyến khích sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp vào việc tổ chức tuyên truyền để bảo đảm sử dụng nguồn lực của nhà nước tiết kiệm, hiệu quả;

d) Bảo đảm kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, bổ sung và đổi mới các phương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quan điểm, mục tiêu của việc xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ đến năm 2020.

2. Mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, mô hình của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

3. Tuyên truyền qua việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền qua các cơ quan báo chí: Mở các chuyên mục, chuyên đề, chương trình tuyên truyền về nội dung của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" trên các kênh phát thanh, truyền hình quảng bá ở địa phương, trên các báo, tạp chí in, báo điện tử.

2. Tuyên truyền qua mạng viễn thông và internet: Xây dựng các banner tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố. Đưa các nội dung tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử và nhắn tin trên mạng viễn thông, mạng xã hội.

3. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Bố trí thời lượng phù hợp để đưa nội dung tuyên truyền Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" trên hệ thống các đài truyền thanh cấp quận, huyện, xã, phường. Triển khai phương thức tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ gấp, tờ rơi thông qua việc sử dụng đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở.

4. Tuyên truyền qua các phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành. Tuyên truyền qua việc tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn triển khai thực hiện, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" theo các nội dung tại Mục III, khoản 1, 2, 3 của Kế hoạch này.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các cơ quan báo đài địa phương, đài truyền thanh tại các phường, xã xây dựng nội dung tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020" và Đề án "“Xóa mù chữ đến năm 2020”.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, nội dung triển khai xây dựng xã hội học tập để thực hiện các hoạt động tuyên truyền; trong đó chú trọng việc cung cấp thông tin thông qua trang thông tin điện tử nội bộ của Sở;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh và thông qua các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền;

c) Định kỳ thông qua các hội nghị tổng kết kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập, đề nghị xét tặng đơn vị học tập xuất sắc cho các cơ quan tại các địa phương được công nhận danh hiệu "đơn vị học tập" theo Kế hoạch số 117/KH-BCĐ ngày 08/11/2014 của Ban chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập thành phố.

d) Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND các quận, huyện hướng dẫn các trung tâm học tập cộng đồng tuyên truyền nội dung liên quan đến xây dựng xã hội học tập thông qua các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" theo các nội dung tại Mục III, khoản 4 của Kế hoạch này.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án "Hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời" trên địa bàn thành phố.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, câu lạc bộ" trên địa bàn thành phố.

5. Sở Tài chính trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố kinh phí thực hiện kế hoạch và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tham gia thực hiện Kế hoạch thông qua việc lồng ghép nội dung tuyên truyền bằng các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với công tác triển khai phong trào, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

7. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì, phối hợp, tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp (ưu tiên khu chế xuất, khu công nghiệp)".

b) Thành Đoàn Đà Nẵng chủ trì, tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ trì tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

d) Hội Khuyến học thành phố

- Chủ trì, phối hợp tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư";

- Chủ trì tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập thông qua hệ thống hội khuyến học các cấp.

đ) Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ truyền thông về xây dựng xã hội học tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc đài truyền thanh của địa phương và hệ thống phát thanh tại các xã, phường thực hiện tuyên truyền công tác xây dựng xã hội học tập.

b) Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về công tác xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở nhằm hỗ trợ tốt nhất hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

9. Các cơ quan báo chí thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tuyên truyền theo các nội dung tại khoản 1, mục III của Kế hoạch; trong đó chú trọng lồng ghép tuyên truyền xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố bảo đảm đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gởi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương.

2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Các đơn vị thuộc UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình UBND các quận, huyện cân đối, bố trí kinh phí thực hiện.

3. Khuyến khích huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 12) cho UBND thành phố thông qua Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TTTU, TTHĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBNDTP;
- UBMTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở: TTTT, GDĐT, VHTTDL, TC, LĐTBXH;
- LĐLĐ, Hội LHPN, Hội KH, Hội CCB, Hội ND, Hội NCT, Hội Cựu Giáo chức thành phố;
- Thành Đoàn Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- BCĐ CMC-PCGD&XDXHHT TP;
- Các cơ quan báo chí TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, VX (Nhân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4366/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4366/KH-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279799