• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 4373/KH-UBND năm 2013 triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Văn bản khác 4373/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4373/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC, NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, Công văn số 192/BYT-MT ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân và Công văn số 3062/BYT-MT ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU PHONG TRÀO

1. Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân thành phố. Phong trào cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mỗi người dân nhất là trên địa bàn xã, phường, thị trấn, quận, huyện. Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố.

2. Tăng cường các hoạt động thông tin, thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo đảm phong trào được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện Phong trào, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe cho nhân dân.

3. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu có liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án… đang triển khai tại thành phố.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2015

1. Nhóm mục tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng

Tăng cường sự hiểu biết của người dân, huy động sự tham gia của cộng đồng và các nguồn lực để đảm bảo:

- 100% số hộ gia đình thành thị và 95% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong đó 55% theo quy chuẩn QCVN 02-BYT của Bộ Y tế;

- 100% số hộ gia đình ở thành thị và 95% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy chuẩn QCVN 02-BYT của Bộ Y tế.

- 95% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản;

- 100% cơ sở sản xuất, nơi công cộng (trạm y tế xã, trường học, nhà ga, chợ, bến tàu…) có nhà tiêu hợp vệ sinh, có đủ nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng;

- 100% trường học thực hiện phong trào vệ sinh phòng bệnh trong học sinh, sinh viên;

- Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; các thôn ấp bản làng có điểm thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh và thực hiện phong trào phân loại, thu gom rác đảm bảo vệ sinh và thực hiện phong trào phân loại, thu gom và xử lý rác chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường;

- 90% người dân thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng.

2. Nhóm mục tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tăng sự hiểu biết của người dân về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng số các hộ dân cam kết không sản xuất rau không an toàn; số các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; số cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm cam kết thực hiện không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế.

3. Nhóm mục tiêu về vệ sinh lao động

Đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động trong môi trường nhằm đạt:

- 100% cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh nhà xưởng, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng.

- 100% người lao động được tuyên tryền vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc, sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân theo quy định.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động chung

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 730/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức nhân dân.

Bổ sung nội dung triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Toàn thành phố thống nhất chọn ngày chủ nhật đầu mỗi tháng là ngày huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường phố, cơ quan, trường học tạo thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

Các cơ quan thông tin, báo đài tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thành phố về vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo đảm Phong trào được thực hiện sâu rộng và bền vững.

2. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng

Thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động về vệ sinh nhằm giải quyết các dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp, các bệnh về da, phụ khoa và một số bệnh không lây nhiễm liên quan đến vệ sinh phòng bệnh.

a) Thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe

- Vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng, vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể…

- Thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, ở sạch; ăn uống hợp lý và rèn luyện thân thể. Đẩy mạnh các hoạt động 3 sạch trong Phong trào "5 không, 3 sạch" bao gồm: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường.

b) Cải thiện vệ sinh môi trường

- Thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng, trên các phương tiện phục vụ giao thông công cộng như: cơ quan công sở, tàu hỏa, bến tàu, nhà ga, chợ, khu du lịch, nơi lễ hội,…

- Vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, dời chuồng gia súc xa nhà và không thả rông gia súc.

- Vận động người dân xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình.

- Vận động người dân thu gom, loại bỏ dụng cụ phế thải xóa bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

- Quản lý, xử lý tốt nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải làng nghề; không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Định kỳ hàng tháng tổ chức đợt tổng vệ sinh đường phố, tổng vệ sinh cơ quan, trường học, nơi công cộng và nhà dân để tạo thói quen và nề nếp vệ sinh trong nhân dân.

- Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn cung cấp nước ăn uống và sinh hoạt, vận động người dân sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, dụng cụ chứa nước. Thực hiện tốt vệc xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa lũ lụt.

3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Triển khai phong trào "ba không": các hộ dân, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không sản xuất rau không an toàn, không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn, không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế.

- Thực hành tốt về vệ sinh trong nuôi trồng, giết mổ và sản xuất thực phẩm. Đảm bảo vệ sinh trong chế biến và phân phối thực phẩm.

- Thực hiện tốt vệ sinh trong dịch vụ ăn uống đảm bảo bếp ăn mỗi gia đình, bếp ăn tập thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống… ngày càng sạch hơn, an toàn hơn, văn minh hơn.

- Tổ chức tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp lễ hội và ăn uống tập thể.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động thúc đẩy "Bữa ăn an toàn".

4. Vệ sinh trong lao động

- Triển khai phát động phong trào vệ sinh yêu nước tại nơi làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động, vệ sinh cá nhân cho người lao động.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYỆN:

1. Sở Y tế:

- Sở Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân của thành phố, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cho người lao động, cho bản thân và cộng đồng; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe. Thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; bảo đảm an toàn trong vệ sinh trong lao động để phòng chống tai nan lao động bệnh nghề nghiệp.

- Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của phong trào vào đầu tháng 12 hàng năm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu liên quan đến vệ sinh môi trường nông thôn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất an toàn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm;

- Chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng. Tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinh trong nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các hoạt động giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan đến ô nhiễm môi trường, khai thác nguồn nước ngầm; có kế hoạch cụ thể từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường và kiểm soát khai thác nguồn nước ngầm trong khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất,…Đặc biệt có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

4. Sở Giao thông vận tải: Giám sát việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố; tổ chức thực hiện quy hoạch cấp nước, thoát nước của thành phố.

5. Sở Xây dựng: Quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Hình thành, xây dựng và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và cộng đồng.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung các hoạt động, tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh. Tuyên truyền và vận động sâu rộng trong quần chúng để mọi người tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

8. Sở Công Thương: Vận động doanh nghiệp, tiểu thương, người kinh doanh tại siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tích cực tham gia các hoạt động của phong trào. Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh tại nơi kinh doanh vào ngày chủ nhật đầu mỗi tháng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân cho các tổ chức, cơ quan và người dân biết để tham gia thực hiện.

10. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư: bố trí kinh phí tạo điều kiện cho Sở Y tế, các sở - ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tiến hành triển khai các hoạt động của Phong trào.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào; đồng thời lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

12. Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Ban điều hành các khu phố, tổ dân phố tổ chức phát động và có hướng dẫn việc lồng ghép việc thực hiện phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân vào các hoạt động của địa phương; nghiên cứu phối hợp tổ chức ngày chủ nhật đầu mỗi tháng là ngày huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường phố, cơ quan, trường học trên địa bàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về Sở Y tế (cơ quan thường trực) vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét báo cáo cho Bộ Y tế và Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở-ban-ngành thành phố;
- Các đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, ĐTMT;
- Lưu VP (VX/P) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4373/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4373/KH-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205159