• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Kế hoạch 44/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2020

Tải về Văn bản khác 44/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HTRỢ KHỞI NGHIỆP ĐI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG, NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đi mi sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đán Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chí quy định quản lý tài chính thực hiện Đán “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cKế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tuyên truyền phổ biến thông tin kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần hình thành văn hóa khởi nghiệp.

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh.

- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia cuộc thi khởi nghiệp đi mới sáng tạo tầm khu vực.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch khởi nghiệp của tỉnh; tuyên truyền phổ biến về các điển hình khởi nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh; định kỳ thực hiện chuyên đề, phóng sự, bài viết về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức:

- Tổ chức 01 đoàn trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp tại các vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các sở, ngành, Trường Đại học Kiên Giang, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hp với các đơn vị, chuyên gia khởi nghiệp tổ chức 18 lp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội Nông dân, thành viên hp tác xã, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp. Phổ biến kiến thức môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo xu thế hội nhập quốc tế nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên...

- Tổ chức 06 diễn đàn hội thảo khởi nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả chuyên đề hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên...

3. Hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp:

- Hỗ trợ kinh phí cho 01 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng đạt giải trong các hội thi, cuộc thi của tỉnh.

- Hỗ trợ từ 04-06 dự án của các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm khu vực và Hà Nội.

- Tchức 04 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp...trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại 05 trường trung học phthông và 05 trường trung học cơ sở.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 là: 1.397.460.000 đồng (một tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng) có Phụ lục kèm theo. Trong đó:

- Ngân sách của tỉnh từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020: 1.364.460.000 đồng (một tỷ ba trăm sáu mươi bn triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Ngân sách từ các nguồn huy động hp pháp khác: 33.000.000 đồng (ba mươi ba triệu đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch, đồng thời phối hp với các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vthực hin và tng hp báo cáo kết quả vUBND tỉnh.

- Các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ động phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ trước ngày 03/12 hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hp.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, ĐT cấp tỉnh;
- UBND huyện, TP;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, pthtran.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch s: 44/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì/Phối hp

Số lượng

Kinh phí thực hiện

(ngàn đồng)

Nguồn sự nghiệp KH&CN

Khác

1.

Tổ chức đoàn trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp tại các vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mi sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ

01 cuộc

37.400

0

2.

Hỗ trợ kinh phí cho 01 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ

01 DN

80.000

0

3.

Hỗ trợ các dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm khu vực và Hà Ni.

Sở Khoa học và Công nghệ

04-06 dự án

74.400

0

4.

Tuyên truyền thông tin hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Sở Khoa học và Công nghệ/Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

 

80.000

0

5.

Tổ chức lớp tập huấn truyền thông khởi nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền Thông

02

80.000

0

6.

Lớp tập huấn đào tạo cho cán bộ và thành viên hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp; doanh nghiệp mới thành lập; cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

01

36.860

21.000

7.

Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục khởi nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo

01

30.000

0

8.

Hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại 05 trường THPT và 05 trường THCS.

Sở Giáo dục và Đào tạo/các trường THPT và THCS

10 trường

50.000

0

9.

Tổ chức hội thảo, diễn đàn đối thoại về giáo dục khởi nghiệp cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

01 cuộc

20.000

0

10.

Tập huấn phổ biến kiến thức môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo xu thế hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sở Công Thương

01 lớp

62.800

0

11.

Diễn đàn hội thảo khởi nghiệp (tổ chức 03 cụm: Biên giới hải đảo, Tây sông Hậu và U Minh Thượng).

Tỉnh Đoàn Kiên Giang

03 cuộc

219.480

0

12.

Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Đoàn Kiên Giang

01 cuộc

80.650

0

13.

Tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ năm 2020”.

Hội Nông dân tỉnh

01 cuộc

45.300

0

14.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh

01 lớp

118.600

0

15.

Tổ chức 01 cuộc hội thảo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trường Đại học Kiên Giang

01 cuộc

30.000

0

16.

Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Kiên Giang

01 cuộc

81.150

0

17.

Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

Trường Đại học Kiên Giang

01 lớp

15.000

0

18.

Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

Trường Đại học Kiên Giang

01 lớp

15.000

0

19.

Tổ chức giảng dạy kiến thức về khởi nghiệp cho HSSV (tập huấn kiến thức khởi nghiệp; đối thoại trao đổi kiến thức khởi nghiệp; tuyên truyền, phổ biến điển hình khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp).

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

04 cuộc

37.600

0

20.

Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

01 cuộc

39.870

0

21.

Bổ sung cơ sở vật chất, duy trì, ổn định hoạt động “Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp KGC” đã được thành lập năm 2019.

Trường Cao đẳng Kiên Giang

 

0

12.000

22.

Tổ chức tập huấn về nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng Kiên Giang

06 lớp

87.880

0

23.

Tổ chức hội thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp KGC năm 2020”.

Trường Cao đẳng Kiên Giang

01 cuộc

42.470

0

 

 

 

 

1.364.460

33.000

 

Tổng cộng:

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)

 

1.397.460

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Đỗ Thanh Bình
Ngày ban hành: 17/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 44/KH-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445929