• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


 

Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 45/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” (gọi tắt là Đề án), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên cơ sở hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, nhằm thiết lập thông tin hộ tịch đồng bộ, thông sut giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích của người dân.

2. Yêu cầu

- Ưu tiên kế thừa nguồn nhân lực và phần mềm Quản lý hộ tịch đang được ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Phát triển phần mềm Quản lý hộ tịch phù hợp với yêu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

- Đảm bảo tích hợp với dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc góp phần triển khai thực hiện Đ án có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai tổ chức thực hiện tốt Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định s123/2015/NĐ-CP và Luật Căn cước công dân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo tương thích, kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Đ án.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương; chỉnh sửa phần mềm đang sử dụng tại các địa phương bảo đảm tương thích, kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; đào tạo nhân lực để sử dụng, cập nhật, khai thác phần mềm hộ tịch điện tử theo yêu cầu quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy hiện đang lưu trữ tại các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh vào phần mềm quản lý hộ tịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 đến tháng 12/2018.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Tổng kết việc thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, tiếp tục duy trì và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trong giai đoạn tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6. Duy trì vận hành, củng cố, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất nhằm bảo đảm đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch an toàn, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” tại địa phương có hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật. Hoàn thiện việc chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm Quản lý hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn phần mềm chung và chuẩn cấu trúc dữ liệu hộ tịch điện tử do Bộ Tư pháp ban hành; đảm bảo kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND huyện, thành phố Cà Mau trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện cơ chế phối hợp trong việc bảo đảm cp sđịnh danh cá nhân, trao đi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc với cơ sở dữ liệu quc gia vdân cư theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, nhất là trình độ tin học đảm bảo yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch theo quy định; bố trí công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo tiêu chun theo quy định của Luật Hộ tịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo tương thích, kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau lập dự toán kinh phí để đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cập nhật dliệu htịch từ sổ giấy vào phần mềm Quản lý hộ tịch; chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm hộ tịch...

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương xây dựng Kế hoạch và tchức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công.

7. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các ngun kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đán “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Cục Công tác phía Nam (BTP);
-
TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
-
Sở, ban, ngành tnh;
-
UBND huyện, thành phố Cà Mau;
-
Cổng Thông tin điện tử;
-
Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);

-
Lưu: VT, Mi49.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 45/KH-UBND

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317637