• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 450/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025” NĂM 2020

Triển khai thực hiện Quyết định sổ 296/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020, gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai Đề án. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm để các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

II. Đối tượng, nội dung

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại sở giáo dục và đào tạo; công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Đề án.

2. Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

- Kiểm tra việc các định nhu cầu đào tạo, bồi ỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong từng giai đoạn phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp tổ chức thực hiện mục tiêu của Đề án.

- Kiểm tra việc triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong trường sư phạm được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

- Kiểm tra việc củng cố, tăng cường nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất về trang thiết bị, công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần đoàn kiểm tra

1. Thời gian, địa điểm

- Kiểm tra các đơn vị tại miền Bắc và miền Trung (05 đơn vị): Tháng 8-9/2020.

- Kiểm tra các đơn vị tại miền Nam (03 đơn vị): Tháng 10/2020;

2. Thành phần đoàn kiểm tra

- Cán bộ và chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; các chuyên gia về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của Bộ GDĐT.

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Bộ.

IV. Kinh phí

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai Kế hoạch; thành lập đoàn kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra cho các đơn vị đến kiểm tra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch

3. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: Chuẩn bị tài liệu, xây dựng báo cáo, chuẩn bị địa điểm kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Mọi thông tin xin liên hệ với Đ/c Nguyễn Ánh - CVC Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại di động : 0989218787, email: nanh@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưng Phạm Ngọc Thưởng (để báo cáo);
-
Các sở giáo dục và đào tạo và các cơ s đào tạo, bồi dưng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non (để thực hiện);
-
Cổng thông tin điện t Bộ GDĐT;
- Lưu
: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

DANH SÁCH

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

1. Trường Đại học sư phạm Hà Nội

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 450/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 450/KH-BGDĐT

375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446143