• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 450/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 450/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/KH-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (sau đây gọi tắt là Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng cho các cơ quan, địa phương triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg một cách hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin, tra cứu, khai thác miễn phí các văn bản, tài liệu pháp luật trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, thời hạn hoàn thành các công việc phải thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Bảo đảm hiệu quả xây dựng, khai thác hai hình thức tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg , gồm: Tủ sách pháp luật điện tử; Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tập huấn, giới thiệu Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai, giới thiệu nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg cho các đối tượng sau đây: Công chức, viên chức thuộc các xã đặc biệt khó khăn, biên giới; Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn; Công chức đang quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

2. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg , công bố tủ sách pháp luật

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì định hướng nội dung tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh phổ biến những nội dung chính của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ; Sở Tư pháp có trách nhiệm biên soạn nội dung, tài liệu tuyên truyền cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông để chuyển cho các cơ quan truyền thông thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Giới thiệu Tủ sách pháp luật điện tử thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương

- Các Sở, ban ngành, địa phương triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trong Ngày pháp luật.

- Sở Tư pháp thông báo tên Website của Tủ sách pháp luật điện tử cho các Sở, ban ngành để thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khai thác, sử dụng tủ sách.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Sở Tư pháp tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành tờ bướm tuyên truyền Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Xây dựng (nếu được yêu cầu), cập nhật sách, tài liệu pháp luật lên tủ sách pháp luật điện tử

- Sở Tư pháp tham gia, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp (nếu được yêu cầu), cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên các dữ liệu thành phần của tủ sách pháp luật điện tử.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu công việc của Bộ Tư pháp.

6. Rà soát, đánh giá hiệu quả tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

- Sở Tư pháp chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là tủ sách pháp luật hiện hành).

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2010/CT-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang”.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/12/2019.

7. Xác định nhu cầu duy trì tủ sách pháp luật hiện hành

- Căn cứ kết quả rà soát và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định duy trì và bố trí kinh phí cho tủ sách pháp luật hiện hành đến hết năm 2020.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019.

8. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, các Sở, ban ngành, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm của các cơ quan, đơn vị lồng ghép với các nguồn kinh phí hợp pháp khác và theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng hạn khi có đề nghị, hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 02963.953.272, hộp thư điện tử: ttngoc@angiang.gov.vn) để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: HCTC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 450/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 22/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 450/KH-UBND

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426364