• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Kế hoạch 451/KH-BGDĐT về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 451/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025 NĂM 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018- 2025 năm 2020, gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo (BCĐ) trong việc thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 đối với việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án năm 2020 của các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai Đề án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

II. Nội dung

1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hội thảo góp ý kế hoạch

- Thành lập BCĐ việc thực hiện Đề án; xây dựng bản phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức hội thảo góp ý kế hoạch chi tiết và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo các đơn vị thực hiện Đề án;

- Xây dựng các mẫu, biểu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với cơ sở.

2. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra giám sát của BCĐ đối với các sở giáo dục và đào tạo: Kiểm tra công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại sở giáo dục và đào tạo; công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Đề án.

+ Kiểm tra giám sát của BCĐ đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án trong năm 2020.

- Thời gian, địa điểm:

+ Kiểm tra, giám sát các đơn vị tại miền Bắc và miền Trung (05 đơn vị): Tháng 7-9/2020.

+ Kiểm tra các đơn vị tại miền Nam (03 đơn vị); Tháng 8-10/2020;

- Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát:

+ BCĐ thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;

+ Cán bộ, chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và đại diện một số đơn vị liên quan.

3. Hội thảo rà soát, đánh giá một năm thực hiện Đề án

- Thành phần đại biểu:

+ BCĐ và đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo: 20 người;

+ Đại biểu các sở giáo dục và đào tạo: Mỗi sở 02 người;

+ Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án trong năm 2020: Mỗi cơ sở 02 người.

+ Tổng số đại biểu: Khoảng 150 người.

- Thời gian: 02 ngày không bao gồm thời gian đi lại, dự kiến vào tháng 12/2020.

- Địa điểm (dự kiến): Miền Trung, (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

- Nội dung: Hội thảo rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án trong năm 2020.

- Phương thức: Tập trung, trực tiếp.

III. Kinh phí

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: Chủ trì, phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai Kế hoạch: thành lập đoàn kiểm tra, giám sát; thông báo kế hoạch, công văn kiểm tra, hội thảo cho các đơn vị đến kiểm tra; thông báo triệu tập đại biểu dự hội thảo.

2. Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch

3. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: Chuẩn bị tài liệu, xây dựng báo cáo, chuẩn bị địa điểm kiểm tra theo yêu cầu của BCĐ; chuẩn bị các ý kiến tham luận tại hội thảo rà soát, đánh giá một năm thực hiện Đề án.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (để báo cá
o);
- Các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử
Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

DANH SÁCH

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

1. Trường Đại học sư phạm Hà Nội

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 451/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 451/KH-BGDĐT

390

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446144