• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 452/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CỐT CÁN MẦM NON DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN

Triển khai thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán như sau:

I. Mục tiêu

Tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và chăm sóc trẻ trong giai đoạn hiện nay.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng những vấn đề chung về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Những nội dung cốt lõi trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Bồi dưỡng năng lực hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong cơ sở giáo dục mầm non hoặc các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về định hướng đổi mới Chương trình giáo dục mầm non và đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ; bồi dưỡng về một số kỹ năng tham mưu, tư vấn cho cấp quản lí trực tiếp về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với sự phát triển của trẻ và bối cảnh địa phương.

III. Thành phần, địa điểm, thời gian và phương thức tập huấn

1. Thành phần đại biểu:

Ban tổ chức, các chuyên gia và các báo viên tập huấn: 20 người; cán bộ và giáo viên cốt cán mỗi sở giáo dục và đào tạo: 10 người. Tổng số đại biểu: Khoảng 650 người.

2. Địa điểm:

- Miền Bắc: 150 đại biểu

- Miền Nam: 250 đại biểu

- Miền Trung: 250 đại biểu

3. Thời gian: 04 ngày không bao gồm thời gian đi lại, dự kiến vào tháng 10-11/2020.

(thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

4. Phương thức: Tập trung, trực tiếp.

VI. Kinh phí

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT và các đơn vị tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức, thực hiện kế hoạch tập huấn;

- Chịu trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền gửi các tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện Kế hoạch.

2. Các Cục/Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Kế hoạch Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Giáo dục Mầm non và các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức và tham dự tập huấn.

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Cao đắng Sư phạm Trung ương: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tài liệu và làm báo cáo viên tập huấn.

4. Các sở giáo dục và đào tạo

Cử và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia tham dự tập huấn; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn ở đơn vị.

Mọi thông tin xin liên hệ với Đ/c Nguyễn Ánh - CVC Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại di động : 0989218787, email: nanh@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Thứ trưởng Phm Ngọc Thưởng (đ báo cáo);
-
Các Thứ trưởng (đ báo cáo)
- Trườ
ng ĐHSP Hà Nội, Trưng Cao đẳng Sư phạm Trung ương (để p/h thực hiện);
-
Các Vụ: GDĐH, GDMN (để p/h thực hiện);
-
Các sở giáo dục và đào tạo (đ thực hiện);
-
Cổng thông tin đin tử Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 452/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 452/KH-BGDĐT

418

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446145