• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Kế hoạch 453/KH-UBND năm 2014 thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Văn bản khác 453/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”; để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Luật XLVPHC) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả các đối tượng; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác XLVPHC.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về XLVPHC phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC; xem xét kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

d) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu:

a) Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật XLVPHC, các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác XLVPHC theo từng lĩnh vực.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC:

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm,

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Kiện toàn tổ chức, bộ máy:

a. Xem xét kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định tại Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2014.

b. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về XLVPHC phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các Sở, ban, ngành, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Trung ương và theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

1.1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Hội nghị phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Phối hợp với Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu phổ biến và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác quản lý nhà nước về XLVPHC;

c) Xây dựng báo cáo tổng hợp danh mục văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật XLVPHC và các văn bản QPPL của Trung ương;

d) Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn nhân lực phù hợp cho việc triển khai Luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng Quy chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về XLVPHC trên địa bàn tỉnh;

e) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh bố trí ngân sách phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh;

h) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành;

i) Chủ trì việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.

k) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện: Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh bố trí ngân sách phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

1.4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tấn, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về XLVPHC để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.6. Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà và công sở; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.9. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.10. Sở Giao thông Vận tải:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.11. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.12. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.13. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.15. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề; số 221/2014/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi; số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt bão; số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm nghiệp; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.16. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường; số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình; số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Luật XLVPHC thuộc lĩnh vực ngành mình; các Nghị định của Chính phủ: số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ quốc gia và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh:

Mở chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải để phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thường xuyên phản ánh tình hình triển khai Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.19. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn theo quy định.

- Bố trí nguồn nhân lực và kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

1.20. Các Sở, ban, ngành liên quan:

Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật XLVPHC và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính.

1.21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến những nội dung của Luật XLVPHC và các Văn bản hướng dẫn thi hành cho thành viên, hội viên.

- Tham gia phối hợp với các Sở, ban, ngành phổ biến những nội dung của Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

1.22. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức trong ngành, nhất là cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thẩm quyền xem xét, áp dụng các biện pháp XLVPHC để bảo đảm việc chấp hành và áp dụng đúng pháp luật.

2. Chế độ báo cáo:

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện ở cấp nào do cấp đó bố trí theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - BTP;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c PBT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQ tnh;
- Ban Nội chính Tnh ủy;
- TAND tỉnh, VKSND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành cấp tnh;
-
TT Huyện ủy, TT HĐND; UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND, UBMTTQ t
nh; Sở Tư pháp; TAND, VKSND tỉnh;
+ Điện t
: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 453/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 22/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 453/KH-UBND

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
282846