• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Kế hoạch 458/KH-BGDĐT năm 2016 xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 458/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Thông báo 411/TB-BGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2016 thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp giao ban thường kỳ cơ quan Bộ tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký biên soạn Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” như sau:

I. Mục đích

Xây dựng Đề án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể:

1. Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung.

2. Bảo đảm nâng cao năng lực nghề nghiệp; ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Có cơ chế khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc.

3. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.

4. Xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thu hút và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

5. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.

II. Nội dung công việc, tiến độ và thành phần tham gia

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm

1

Thành lập Ban soạn thảo

Cục Nhà giáo & CBQLCSGD

Các đơn vị có liên quan

6/2016

Quyết định thành lập BST

2

Xây dựng Dự thảo đề cương Đề án

Ban Soạn thảo, Tổ thư ký

Các đơn vị có liên quan

6/2016

Dự thảo đề cương đề án

3

Hội thảo góp ý Dự thảo đề cương Đề án (ti Hà Nội)

Cục Nhà giáo & CBQLCSGD

Các đơn vị có liên quan

7/2016

- Phiếu góp ý

- Biên bản góp ý

4

Hoàn thiện đề cương Đề án

Ban Soạn thảo, Tổ thư ký

Các đơn vị có liên quan

7/2016

Đề cương

5

Khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQL mầm non và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

Cục Nhà giáo & CBQLCSGD

Các đơn vị có liên quan

7/2017

- Kế hoạch khảo sát

- Phiếu khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát

6

Xây dựng Dự thảo Đề án

Ban Soạn thảo, T thư ký

Các đơn vị có liên quan

8/2016

Dự thảo Đề án

7

Hội thảo khoa học với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (tại Hà Nội, Nha Trang. TP. Hồ Chí Minh)

Cục Nhà giáo & CBQLCSGD và Cơ sở đào tạo giáo viên mầm non

Các đơn vị có liên quan

8/2016

- Phiếu góp ý

- Biên bản hội thảo

8

Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 2 và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 3

Cục Nhà giáo & CBQLCSGD

Các đơn vị có liên quan

9/2016

- Phiếu góp ý

- Biên bản hội. thảo

9

Họp thẩm định dự thảo Đề án lần th3 và hoàn thiện Đề án

Ban Soạn thảo, Tổ thư ký

Hội đồng thẩm định và các chuyên gia

9/2016

- Phiếu góp ý

- Biên bản thẩm định

10

Trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Cục Nhà giáo & CBQLCSGD

Các đơn vị có liên quan

10/2016

- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án

11

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và hoàn tất các thủ tục liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Chính phủ

11/2016

Quyết định phê duyệt Đề án

III. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Chủ trì việc xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án.

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch-Tài chính

- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lập dự trù kinh phí triển khai Kế hoạch.

- Bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của các hoạt động trong Kế hoạch.

IV. Kinh phí

Kinh phí chi cho các hoạt động được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, ĐT: 04. 36230502).

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các vụ: KHTC, GDMN (để th/h);
- Các cơ sở ĐT, BDGV (để th/h);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NGCBQLGD (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 458/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 458/KH-BGDĐT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316880