• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025


 

Kế hoạch 4613/KH-UBND năm 2019 về thực hiện tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Văn bản khác 4613/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4613/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐA BÀN TNH NINH THUN

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận tham gia chủ động tích cực và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng trong cộng đồng ASEAN theo nội dung Quyết định 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020

- Tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông quảng bá về tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ đề ưu tiên của ASEAN 2019 do Thái Lan làm chủ tịch: “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” và chủ đề tuyên truyền năm 2020 do Việt Nam lựa chọn.

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Thực hiện tuyên truyền xuyên suốt, thường xuyên, liên tục tới địa bàn; ưu tiên tuyên truyền đi vào từng vấn đề cụ thể, thực chất, có lợi ích thiết thực cho người dân.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Chủ đề tuyên truyền năm 2019: “Thái Lan - với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN năm 2019, đã chọn chủ đề của ASEAN trong năm 2019 là “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”. Do đó, công tác tuyên truyền trong năm 2019 cần phù hợp và bám sát chủ đề này.

Chủ đề tuyên truyền năm 2020: theo chủ đề mà Việt Nam lựa chọn.

1. Tuyên truyền về ASEAN trên các phương tiện truyền thông tại địa phương

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng:

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn của tỉnh gắn với các chủ đề của Trụ cột Kinh tế ASEAN và các cơ hội mà Việt Nam có thế mạnh tham gia trong ASEAN.

- Tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cộng đồng quốc tế thông qua nhiều hình thức đối với các lĩnh vực truyền thông và các lĩnh vực khác. Trong đó, chú trọng hướng đến giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trong giai đoạn 2019-2025.

- Tuyên truyền các hoạt động của tỉnh hướng tới cộng đồng ASEAN.

- Tuyên truyền các hoạt động chính thức trong năm 2019, bao gồm: 02 Hội nghị Cấp cao; 01 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN/Các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các Đối tác/Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành; Tăng cường tuyên truyền thêm về Quan hệ Đối tác ASEAN-Nhật Bản, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên.

b) Đơn vị thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối triển khai và chia sẻ nội dung dữ liệu cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Truyền thanh trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Truyền thanh trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá về ASEAN; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của các cơ quan, đơn vị về việc triển khai kế hoạch.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam về ASEAN, khai thác, phát sóng các phim tài liệu về đất nước, con người các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN.

- Các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường chia sẻ tin, bài trên Fanpage, mạng xã hội và chia sẻ tin bài với các nước ASEAN từ Fanpage Bộ Thông tin và Truyền thông; Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông quảng bá về địa phương (gồm: các ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương...) lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam để các bộ, ngành trung ương có thể khai thác, phối hợp hoạt động; Cung cấp thông tin lên các Trang thông tin điện tử chuyên ngành để người dân và doanh nghiệp trong tỉnh trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN... về cơ hội tìm việc làm, du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo sự kiện hoặc những đợt cao điểm tuyên truyền.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền ASEAN trên các công cụ truyền thông mới như Ứng dụng và Fanpage

- Chia sẻ chương trình livestream trên Fanpage ASEAN và Việt Nam (@aseanvavietnam); cập nhật, chia sẻ các nội dung trên ứng dụng để tuyên truyền về ASEAN, gắn với năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó chú trọng lịch các sự kiện, các nội dung gắn với ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020; quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, cơ hội hợp tác của tỉnh Ninh Thuận với các nước khu vực ASEAN.

- Đơn vị thực hiện: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí tại địa phương

- Lồng ghép tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về ASEAN cho đội ngũ cán bộ phụ trách biên tập bản tin, Cổng/trang thông tin điện tử các sở, ngành và địa phương; biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo, đài; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí địa phương; Sở, ngành và địa phương

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thông tin các chuyên đề về Cộng đồng Kinh tế ASEAN cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến hợp tác kinh tế khu vực ASEAN, các cam kết trong ASEAN, quy tắc xuất xứ, tình hình phát triển thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến, thông tin về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác ASEAN.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo

5. Các hoạt động giáo dục và đào tạo

- Lồng ghép tìm hiểu về ASEAN trong các cuộc thi; Nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về cộng đồng ASEAN vào nội dung hoạt động ngoại khóa đối với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh theo các trình độ.

- Tạo lập và duy trì Góc ASEAN tại các thư viện trường học, thư viện các địa phương, bảo tàng tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định hiện hành.

2. Từ nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Thường trực UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả; báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch định kỳ năm (trước ngày 20/12 hàng năm) và đột xuất (khi có yêu cầu) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTTT;
- T.T Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo NT; Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PVP (HTMN), VXNV;
- Lưu: VT. My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4613/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 05/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4613/KH-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432716