• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


 

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Văn bản khác 47/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2020/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (Sau đây viết tắt là Nghị định số 16/2020/NĐ-CP); Công văn số 576/BTP- HTQTCT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quốc tịch trên địa bàn thành phố;

b) Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quốc tịch;

c) Tạo được sự thay đổi, chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân theo Nghị định số 16/2020/NĐ-CP .

2. Yêu cầu:

a) Triển khai kịp thời, đầy đủ và thống nhất các nội dung của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ; đồng thời, đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến quốc tịch được thực hiện chặt chẽ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật;

b) Kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ; nâng cao vai trò của các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức và Nhân dân:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo đài, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Lồng ghép tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP trong công tác tập huấn nghiệp vụ hành chính tư pháp:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn;

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời các hồ sơ liên quan đến quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch, kịp thời xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trên cơ sở quy định tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP:

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này bảo đảm đạt hiệu quả, chất lượng và hoàn thành các nội dung theo đúng quy định;

b) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 16/2020/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và phù hợp tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định;

c) Xác minh tính hợp lệ của các giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam do cơ quan, đơn vị cấp theo đề nghị của Sở Tư pháp.

2. Sở Tư pháp:

a) Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật về quốc tịch và kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

3. Công an thành phố:

a) Thẩm tra, xác minh các điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, xin thôi quốc tịch Việt Nam, xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xác minh tính hợp lệ của các giấy tờ do cơ quan công an cấp có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của Sở Tư pháp;

b) Giải quyết việc đăng ký cư trú, cấp Hộ chiếu, Căn cước công dân cho người được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam; xóa đăng ký cư trú, thu hồi và hủy bỏ giá trị sử dụng Hộ chiếu, Căn cước công dân của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 47/KH-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445125