• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 472/KH-UBND năm 2016 giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, thiết lập tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 472/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/KH-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

GIẢI TỎA HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, THIẾT LẬP TUYẾN PHỐ VĂN MINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

Để tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè đô thị, tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Khắc phục, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để sản xuất, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác; lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT), chnh trang đô thị, thiết lập tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh.

- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT, trật tự công cộng và trật tự đô thị của cán bộ và nhân dân, tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xây dựng các tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, đoàn thể chức năng cấp tỉnh; chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể của UBND thành phố Vinh.

- Việc giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh phải được triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt từ cơ sở; gắn với việc xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể chức năng cấp tnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị chức năng thành phố; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố.

II. GIẢI PHÁP, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤLỘ TRÌNH THC HIỆN

1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đối tượng tuyên truyền trọng tâm là cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống, làm việc, kinh doanh hai bên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh (Yêu cầu các s, ngành cấp tỉnh, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn ththành phố Vinh, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục).

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và tình hình vi phạm trật tự hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn thành phố Vinh. Trong đó, phi đánh giá một cách tng quan đầy đủ thc trạng tất cả các dạng vi phạm tại từng tuyến phố, tuyến đường; nắm và lên danh sách các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm; những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề xử lý vi phạm, thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa hành lang ATGT và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo biện pháp giải quyết, xử lý; đồng thời chđộng có phương án, biện pháp, lộ trình tuyên truyền vận động, tổ chức giải tỏa phù hợp, hiệu quả.

Trong đó:

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh: chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị chức năng thành phố, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, các phòng, ban chức năng của Sở Giao thông vận tải thực hiện việc khảo sát, phân loại, đánh giá, lập danh sách các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trước ngày 30/8/2016; tổng hợp những khó khăn, vướng mc trong vấn đề xlý vi phạm và thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa, đề xuất các giải pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/9/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

2.2. Công an tỉnh: chỉ đạo phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp, hướng dẫn Công an thành phố tiến hành khảo sát đánh giá, lập danh sách các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn thành phố Vinh.

2.3. SGiao thông vận tải: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị chức năng thành phố khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; những bất cập, vướng mắc của hạ tầng giao thông ảnh hưởng đến trật tự, hành lang ATGT và công tác đm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố Vinh để chủ động tham mưu, chỉ đạo các giải pháp khắc phục, giải quyết hiệu quả, kể cả trước mắt và lâu dài (hoàn thành trước ngày 30/8/2016).

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn Phòng văn hóa thông tin thành phố tiến hành khảo sát xác định các tấm pano, áp phích quảng cáo đã cũ kỹ, rách nát, kiểu cách, nội dung, kích thước, treo sai quy định, nh hưng đến tầm quan sát của người tham gia giao thông và mỹ quan chung của thành phố đyêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành tháo dỡ; đồng thời, có văn bản quy định hình thức, vị trí, cách thức treo băng rôn, cờ phướn, pano, áp phích quảng cáo... để thực hiện thống nht, tạo mỹ quan chung trên toàn tỉnh và địa bàn thành phố (hoàn thành trước ngày 30/8/2016).

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phi hợp với UBND thành phố Vinh kiểm tra, rà soát việc giao đt, cấp đất, sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn thành phố; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn thành phố Vinh nếu xét thấy việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đô thị (hoàn thành trước ngày 20/9/2016).

2.6. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Vinh kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng công trình (công nghiệp và dân dụng) trên địa bàn thành phố; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các quy hoạch xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn thành phố Vinh theo quy định của pháp luật (hoàn thành trước ngày 20/9/2016).

3. Trên cơ sở kết quả khảo sát, để chuẩn bị cho đợt ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

3.1. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố về giải tỏa, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh. Thành phần gồm: mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi tờng, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tnh đoàn Nghệ An; Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị chức năng của thành phố và Bí thư, Chủ tịch các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cho Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị chức năng, Chủ tịch các xã, phường ký cam kết chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể trong công tác giải tỏa, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh (hoàn thành trước ngày 10/9/2016).

3.2. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tiến hành:

- Sơn, kẻ lại vạch cho phép dừng, đỗ xe ô tô và xe 02 bánh trên 08 tuyến phố đã tiến hành kẻ vạch trước đó, gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trần Phú, Quang Trung, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc kẻ vạch cho phép dừng, đỗ xe ô tô và xe 02 bánh trên các tuyến phố khác đảm bảo chiều rộng và các điều kiện cho phép (hoàn thành trước ngày 20/9/2016).

- Tham mưu UBND tỉnh quy định về thiết kế mái che cố định trước các công trình tiếp giáp các tuyến phố, đảm bảo tính thống nhất về chiều rộng, chiều cao, màu sắc, vật liệu, độ dốc, không có cọc chống xuống đất và đảm bảo an toàn về quy định về an toàn lưới điện, phòng cháy, chữa cháy... (hoàn thành trước ngày 20/9/2016).

3.3. Xây dựng mẫu cam kết và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền cá biệt, gắn với ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hành lang, vỉa hè, lòng đường đô thị, tự giác tháo d, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bđối với 100% các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn thành phố (trên cơ sở danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT được lập qua công tác khảo sát).

- Bản cam kết được lập thành 03 bản: Phòng quản lý đô thị thành phố lưu 1 bản; Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý lưu 01 bản và các tổ chức, cá nhân vi phạm giữ 01 bản để đảm bảo tài liệu, hồ sơ thực hiện việc xử lý, giải tỏa hành lang ATGT trước mắt cũng như lâu dài.

- Thời gian tổ chức tuyên truyền và ký cam kết từ ngày 05/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

4. Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 15/11/2016: Mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa ln chiếm hành lang ATGT, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh.

4.1. Về phương châm chỉ đạo: Trong 05 ngày đầu thực hiện cao điểm, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền là chính, sau đó mới tiến hành xử lý vi phạm nghiêm, nhất là các trường hợp đã ký cam kết, qua 05 ngày đầu kiểm tra đã nhắc nhở, tuyên truyền nhưng vẫn vi phạm (cả các hộ kinh doanh, buôn bán ln chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè và các trường hợp xe ô tô, xe 02 bánh dừng, đỗ không đúng quy định trên các tuyến phố).

4.2. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông tỉnh Nghệ An và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm; sau lễ ra quân, diễu hành sẽ tổ chức lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm về hành lang ATGT.

4.3. Về phân công, bố trí lực lượng, phương tiện: Công an tỉnh, SGiao thông vận tải tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị chức năng các cấp thành lập các đoàn liên ngành, bố trí phương tiện phù hợp thực hiện cao đim tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT (trong đó có bố trí xe cứu hộ giao thông để đưa các phương tiện ô tô vi phạm dừng, đ sai quy định tại thời đim kiểm tra không có mặt người sử dụng phương tiện về nơi tạm giữ phương tiện vi phạm), cụ thể:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận ti, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch UBND các phường liên quan thuộc thành phố Vinh thành lập 01 Đoàn liên ngành chịu trách nhiệm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT trên 03 tuyến phố: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ (hoàn thành trước ngày 25/9/2016).

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch các phường liên quan thuộc thành phố Vinh thành lập 01 Đoàn liên ngành chịu trách nhiệm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT tại 03 tuyến phố: Trần Phú, Quang Trung, Phan Đăng Lưu (hoàn thành trước ngày 25/9/2016).

- Ủy ban nhân dân thành phố Vinh chỉ đạo thành lập 03 đoàn liên ngành của thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT tại các tuyến phố còn lại trên địa bàn thành phố, ưu tiên các tuyến phố có tình hình vi phạm về trật tự hành lang ATGT phức tạp (hoàn thành trước ngày 25/9/2016).

4.4. Thi gian thực hin: các đoàn liên ngành thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT tăng cường thực hiện nhiệm vụ từ 07h00 đến 22h00’ hàng ngày; quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tin và yêu cầu nhiệm vụ, có thể linh hoạt lựa chọn các giờ cao điểm tập trung nhiều vi phạm về hành lang ATGT để thực hiện. Trong đó, phân thành 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2016: ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Giai đoạn 2: Từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2016: tiến hành cưỡng chế giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm trên từng tuyến phố.

4.5. Phương pháp tiến hành

- Đi với hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm: ra quân đồng loạt trên tất ccác tuyến ph, tạo khí thế mạnh mẽ, quyết liệt từ đầu để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân. Quá trình kiểm tra, phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực ngành nào, thì cán bộ của ngành đó thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm theo đúng chức năng và quy định pháp luật.

- Đối với công tác cưỡng chế giải tỏa: thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT, lòng, lề đường, vỉa hè đô thị, nhất là các công trình đã được bồi thưng, công trình tái ln chiếm mà không tự giác tháo dỡ, các công trình xây dựng trái phép trong hành lang ATGT đường bộ, các biển quảng cáo, mái che xâm phạm lòng đường đô thị, hè phố và các công trình, cây xanh và vật kiến trúc khác cản trở tm nhìn, làm mất mỹ quan thành phố.

Các đoàn liên ngành tiến hành cưỡng chế, giải tỏa xong tuyến phố nào thì tiến hành lập biên bản bàn giao hiện trạng cho Chủ tịch UBND xã, phường quản lý tuyến phố đó tiếp tc tiến hành công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng tái phạm.

5. Kết thúc đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và cưỡng chế giải tỏa hành lang ATGT, Công an tnh, Sở Giao thông vận tải tnh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề khó khăn, vướng mc và đra các giải pháp chống tái ln chiếm và vi phạm trật tự hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong đó:

5.1. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh: chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai các gii pháp chng tái lấn chiếm và vi phạm; mời thành phn gm: thành viên 05 đoàn liên ngành cấp tỉnh và thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị chức năng thuộc UBND thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố (hoàn thành trước ngày 30/11/2016).

- Có văn bản chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố thành lập các tổ công tác, mỗi tổ phụ trách thực hiện nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, nhắc nh, xử lý tình trạng tái vi phạm hành lang ATGT trên 01 tuyến ph, đoạn thuộc địa giới hành chính của mình quản lý; đồng thời, phân công các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của các phường, xã và tiếp tục tăng cường lực lượng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về hành lang ATGT trên từng tuyến phố (văn bản phải được thông qua tại hội nghị).

5.2. Công an tỉnh: chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường lực lượng tun tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT trên 03 tuyến phố: Nguyn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ.

5.3. Sở Giao thông vận tải: chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm ln chiếm hành lang ATGT trên 03 tuyến phố: Trn Phú, Quang Trung, Phan Đăng Lưu.

5.4. Trường hợp xét thấy tình trạng vi phạm hành lang ATGT tái diễn phức tạp thì Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động yêu cầu các thành viên của các đoàn liên ngành tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm và cưỡng chế giải tỏa.

5.5. Việc triển khai các giải pháp chng tái lấn chiếm được tiến hành thường xuyên, liên tục đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo khác.

6. Chế tài xử lý trách nhiệm

6.1. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trong quá trình thực hiện kế hoạch, chủ động phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của Thủ trưng, Phó Thủ trưởng phụ trách phần hành các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách phần hành Ủy ban nhân dân thành phố nếu thiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoạch này, để tình trạng vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp.

6.2. Các sở, ngành, đoàn thể chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tăng cưng công tác kim tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, xem xét xử lý nghiêm tch nhiệm của Thủ trưng, Phó Thủ trưởng phụ trách phn hành các phòng, ban, đơn vị chức năng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách phần hành Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc địa bàn thành phố thiếu quan tâm tham mưu, chỉ đạo thực hiện kế hoạch này, đtình trạng vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT lòng đường, vỉa hè trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách din biến phức tạp. Đng thời, tham mưu Thành ủy xem xét xử lý trách nhiệm liên đới đối với Bí thư Đảng ủy phường, xã thuộc thành phố thiếu quan tâm chỉ đạo để tình trng vi phạm hành lang ATGT tái diễn phức tạp trên địa bàn quản lý.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh có kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình đra; phân công lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện, nht là trong giai đoạn thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT.

2. Về chế độ báo cáo

2.1. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, Ủy ban nhân dân thành phVinh gửi kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo thực hiện kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) trước ngày 10/8/2016 đ theo dõi, chđạo.

2.2. Sở giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh: báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và tình hình vi phạm trật tự hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn thành ph Vinh (các nhiệm vụ quy định tại mục 2, phần II kế hoạch này) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/8/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

2.3. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh: báo cáo kết quả chuẩn bị cho đợt ra quân kiểm tra, xử lý, gii tỏa, sắp xếp lòng, lề đường theo tuyến ph văn minh tn địa bàn thành phố Vinh (các nhiệm vụ quy định tại mục 3, phần II kế hoạch này) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/9/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

2.4. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Vinh

- Báo cáo kết quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và gii tỏa hành lang ATGT, sp xếp lòng, lđường theo tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Vinh (các nhiệm vụ quy định tại mục 4, phần II kế hoạch này) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) trước ngày 20/11/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

- Hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả việc triển khai các giải pháp chống tái lấn chiếm, tái vi phạm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị (các nhiệm vụ quy định tại mục 5, phần II kế hoạch này) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) trước ngày cuối cùng của tháng để theo dõi, chỉ đạo.

3. Về kinh phí thực hiện kế hoạch

- Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tnh hỗ trợ một phn kinh phí các ngành, đoàn thể tỉnh.

- Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp kinh phí htrợ cho các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị chức năng của thành phố.

4. Giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu qukế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Để b/cáo);
- Ủy
ban ATGT Quốc gia (Để b/cáo);
- TT
Tnh ủy, HĐND tnh (Để b/cáo);
-
Đ/c Ch tịch UBND tnh b/cáo);
-
Các PCT UBND tnh;
-
Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
-
Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
-
UBND thành ph Vinh;
-
CV: Nội chính (Đ/c Vinh-TP);
-
Lưu: VP UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 472/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 09/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 472/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332146