• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ sở quản lý người nghiện ma túy


 

Kế hoạch 4724/KH-UBND năm 2018 về công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Văn bản khác 4724/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 7002/VPCP-KGVX ngày 23/7/2018 của Văn phòng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2017 của Chính phủ; Chương trình hành động số 28- NQ/TU ngày 28/5/2014 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Kế hoạch số 1638/KH-UBND ngày 15/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên liên tục. Tập trung thực hiện mục tiêu 03 giảm: "Gảm cung, giảm cầu, giảm tác hại". Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác, huy động các nguồn lực để bảo đảm cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội về hiểm họa ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

c) Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động điều tra để kịp thời phát hiện, bắt giữ, truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy. Rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

d) Đa dạng hóa các hình thức điều trị cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, thông qua các mô hình câu lạc bộ cai nghiện ma túy, điều trị thay thế bằng thuốc Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy. Nghiên cứu áp dụng các bài thuốc, phương pháp điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

a) Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy để nhập dữ liệu vào phần mềm; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp trong việc truy tìm đối tượng bỏ trốn và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

d) Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy. Thường xuyên sơ kết, đánh giá hiệu quả các phong trào, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống và cai nghiện ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho bản thân và gia đình người có liên quan đến tệ nạn ma túy; vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện và theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2018 - 2023; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư mở các cơ sở cai nghiện tư nhân.

b) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xã, phường, cán bộ nhân viên cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, các Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy thành công từ 5 năm trở lên không tái nghiện.

c) Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm về kinh phí tổ chức cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, tại gia đình, cộng đồng và các Mô hình câu lạc bộ cai nghiện, giải quyết việc làm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở dạy nghề; mở rộng hình thức cai nghiện ma túy, thu hút nhiều người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện; vận động các bệnh viện công lập, tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa lĩnh vực cai nghiện ma túy.

đ) Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu bố trí đủ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

g) Nhân rộng mô hình can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy; mô hình cai nghiện tại gia đình - cộng đồng.

e) Đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy; đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc người nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.

i) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tuyên dương, khen, thưởng các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai và thực hiện vượt chỉ tiêu cai nghiện ma túy UBND tỉnh giao hàng năm.

3. Sở Y tế

a) Nghiên cứu, ứng dụng các loại thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới.

b) Phối hợp tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

c) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh, từng bước mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tăng cường hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế - xã hội khác trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm người, địa bàn nhất định. Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết về phòng chống ma túy; giáo dục kỹ năng giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác; giới thiệu kinh nghiệm hay, lồng ghép với các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp. Chủ động định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, Internet truyền tải các thông điệp về phòng, chống ma túy, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng Internet.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm trồng cây có chứa chất gây nghiện, cách nhận biết và tố giác người trồng, buôn bán cây có chứa chất gây nghiện. Hướng dẫn, hỗ trợ trồng các cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân.

7. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh tiền chất theo quy định hiện hành.

b) Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án phòng, chống ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và Trung ương.

9. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí đủ cán bộ phụ trách lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

10. Sở Tài chính

Chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan được giao nhiệm vụ để tổ chức các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy định và khả năng cân đối ngân sách.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh lồng ghép các nội dung, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chính sách về phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đặc biệt, chú trọng việc tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm về ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện và giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túy trở về nơi cư trú.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

13. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

a) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm ma túy trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

b) Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn đóng quân triển khai các hoạt động cai nghiện, giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chuyên môn trực thuộc trên địa bàn khảo sát đánh giá chính xác về tình hình nghiện ma túy; trên cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể phù hợp với mục tiêu theo Kế hoạch chung của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người nghiện ma túy và đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quan tâm vận động đối tượng cai nghiện tự nguyện; tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất; xây dựng nhân rộng các Mô hình cai nghiện, giải quyết việc làm sau khi đối tượng cai nghiện ma túy trở về địa phương;

Chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, vật lực cho công tác dự phòng và điều trị nghiện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện.

Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4724/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 05/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4724/KH-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408203