• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Kế hoạch 4732/KH-UBND năm 2016 thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Văn bản khác 4732/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4732/KH-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CÓC CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997

Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997; Quyết định số 4002/QĐ-BCA-V19 ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định của 02 Công ước phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom, nhất là hành vi khủng bố có yếu tố nước ngoài, bảo vệ an ninh trật tự, quyền và lợi ích hp pháp của tổ chức và cá nhân; quy định và phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom.

- Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng về phòng, chống khủng bố, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong phòng, chống khủng bố; bảo vệ lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, được tiến hành lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phòng, chống khủng bố đã ban hành, nhất là Luật phòng, chống khủng bố, phù hợp với chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

- Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phải tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện 02 Công ước, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác; đảm bảo quan hệ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 02 Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố, giải quyết vụ việc khủng bố ở địa phương phải phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung 02 Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom.

a) Nhiệm vụ

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung 02 Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cơ quan, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, các lực lượng có liên quan, nhất là lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố để thống nhất nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các lực lưng này.

- Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của 02 Công ước, ý nghĩa của việc Việt Nam phê chuẩn 02 Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom, văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, nhất là người ở địa phương đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng tới công tác vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhanh chóng, kịp thời phát hiện để ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom, nhất là tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn.

b) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phi hp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu, quán triệt, tchức tập huấn chuyên sâu về 02 Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom cho các lực lượng có liên quan; xây dựng, hoàn thiện chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, huấn luyện nâng cao năng lực, khả năng phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, địa phương, đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố là cơ quan phối hợp.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt những nội dung của 02 Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác thuộc ngành Tòa án và Viện kiểm sát.

c) Thi gian thực hiện: 2016 - 2018.

2. Huy động tiềm lực khoa học, công nghệ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cá nhân, tổ chức tham gia phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom.

a) Nhiệm vụ

- Nghiên cu, đề xuất, huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ htrợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom.

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt cóc con tin, khủng bố bằng bom có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người bị thương, tổn hại về sức khỏe, bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

b) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, có kế hoạch bố trí ngân sách phù hợp nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống bắt cóc con tin và khng bố bằng bom.

c) Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp góp phần tăng cưng hiệu quả công tác phòng, chống bắt cóc con tin, khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật liên quan từ các quốc gia thành viên của 02 Công ước đtổ chức, triển khai các biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, khủng bố trên địa bàn.

- Tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia là thành viên 02 Công ước về lĩnh vực phòng, chống khủng bố; nghiên cứu kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, bồi dưng nghiệp vụ phòng, chống khủng bố.

- Tăng cường hợp tác tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng hoặc sửa đi, bổ sung phương án, quy trình bảo đảm an toàn, an ninh, diễn tập về phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các vụ bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom trên cơ sở pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong trao đổi thông tin, quan hệ công tác, làm việc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố theo khuôn khổ của 02 Công ước.

- Các sở, ban, ngành tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai và các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan là cơ quan phối hợp.

c) Thi gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4. Những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt để tổ chức thực hiện toàn diện nội dung 02 Công ước trên địa bàn tỉnh

a) Nhiệm vụ

Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom; qua đó, xây dựng, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phòng, chống khủng bố nói chung và phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bbằng bom nói riêng trong việc triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện 02 Công ước.

b) Phân công thc hiện

- Công an tỉnh chủ trì đề xuất việc phân công các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu các điều ước quốc tế của Liên Hp quốc về phòng, chống khủng bố được quy định trong 02 Công ước; đồng thời, tập hợp các nghiên cứu và đưa ra đề xuất tổng thể.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan là các cơ quan phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đon 1 (từ 2016 đến 2020)

a) Mục tiêu

- Tổ chức trin khai, phân công thực hiện cơ bản toàn diện nội dung 02 Công ước trên diện rộng.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về đấu tranh phòng, chống khủng bố cho phù hợp với nội dung, quy định của 02 Công ước.

- Phi hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện khả năng phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bng bom.

b) Các hoạt động cụ thể

- Tổ chức công tác tuyên truyền quán triệt thực hiện nội dung 02 Công ước, ý nghĩa của việc Việt Nam phê chuẩn 02 Công ước và tính nguy hiểm, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom đến cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Trên cơ sở vận dụng các quy định của 02 Công ước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập để bổ sung, hoàn thiện Biên bản thỏa thuận ghi nhớ hàng năm giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với 02 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Campuchia) nhằm tăng cường trao đổi hợp tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang 02 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Campuchia) trong công tác phòng, chống khủng bố; không để các cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế và phản động ngưi Việt lưu vong lợi dụng địa bàn Campuchia làm nơi đứng chân để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại vào địa bàn tỉnh.

- Tăng cường cử cán bộ tham gia các lp tập huấn về 02 Công ước và văn bản pháp luật về phòng, chống khủng bố; nhất là, tập huấn, huấn luyện diễn tập kỹ thuật tác chiến xử lý tình huống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động và lực lượng trinh sát phòng, chống khủng bố ở địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu, rà soát nội dung của 02 Công ước và các điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bmà Việt Nam tham gia, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Bộ luật liên quan, đối chiếu tình hình thực tế của địa phương, phát hiện vấn đề mới cần bsung hoặc sửa đổi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống khủng bố đạt hiệu quả.

- Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom đã ban hành; kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết đánh giá việc thực hiện; phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cơ quan theo dõi, triển khai thực hiện.

2. Giai đoạn 2 (từ sau năm 2020 và những năm tiếp theo)

a) Mục tiêu

Đánh giá kết quả thực hiện nội dung 02 Công ước trên địa bàn tỉnh; bổ sung cơ chế, kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố nói chung và hành vi bắt cóc con tin, khủng bố bằng bom nói riêng có hiệu quả.

b) Các hoạt động cụ thể

Đánh giá việc thực hiện nội dung 02 Công ước; kết quả tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom trên địa bàn tỉnh; nhận xét, đề xuất và một số nhiệm vụ, công tác phòng, chống và trừng trị hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom thời gian tới.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Giao Sở Tài chính: Nghiên cứu lập, tổng hp dự toán chi ngân sách phục vụ thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

3. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các u cu quốc tế liên quan đến thực hiện 02 Công ước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Bộ Công an (V
19);
- TT. T
nh ủy; TT. HĐND tnh;
-
y ban MTTQVN tnh và các đoàn thể tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Chánh VP UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, TH, NC(P);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4732/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4732/KH-UBND

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329290