• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động


 

Kế hoạch 4745/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 105-KH/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới ” do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Văn bản khác 4745/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4745/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 105-KH/TU NGÀY 21/10/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 03/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”.

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 21/10/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới ”,

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, góp phần từng bước xác lập và vận hành quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

2. Đề ra các giải pháp thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn trong việc triển khai các nội dung Chỉ thị số 37- CT/TW, Quyết định số 416/QĐ-TTg , Kế hoạch số 105-KH/TU va Kế hoạch này của UBND tỉnh, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

3. Triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch này ở các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đạt hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, kế hoạch; nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố:

- Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, Quyết định số 416/QĐ-TTg , Kế hoạch số 105-KH/TU và Kế hoạch này của UBND tỉnh, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên nhằm hạn chế các mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ lao động có nguy cơ dẫn đến tranh chấp lao động và đình công. Chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng mối quan hệ lao động; kịp thời ngăn chặn, phản bác những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

-Triển khai có hiệu quả và thiết thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động theo Kế hoạch số 8352/KH-UBND ngày 11/12/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động và quan hệ lao động, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động và các cấp, các ngành trong xã hội.

c) Sở Tư pháp hướng dẫn phương pháp, hình thức, nội dung thực hiện để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 37-CT/TW, Quyết định số 416/QĐ-TTg , Kế hoạch số 105-KH/TU, Kế hoạch số 8352/KH-UBND và Kế hoạch này của UBND tỉnh trên địa bàn đúng theo quy định.

2. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan:

- Tham gia góp ý, sửa đổi, hoàn thiện chính sách về quan hệ lao động, chính sách việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi.

- Kiến nghị hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động, đặc biệt là khi có quy định của pháp luật về việc được phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp; tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, tham vấn, thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp và việc thương lượng, ký kết, thực thi các thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan:

- Kiến nghị hoàn thiện cơ chế đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động; rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, thiết chế và quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo các tranh chấp lao động được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả và đúng pháp luật.

- Rà soát, tham mưu bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các ngành, các cấp chính quyền để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

3.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quan hệ lao động;

- Hướng dẫn người sử dụng lao động phối hợp chặt chẽ với tổ chức đại diện người lao động (Liên đoàn Lao động và các tổ chức đại diện người lao động khác theo quy định của pháp luật) thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, quy chế trả lương...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn... tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quan hệ lao động trong doanh nghiệp; đề xuất khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về lao động.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan:

- Quản lý chặt chẽ tổ chức đại diện người lao động từ việc thành lập, hoạt động, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động.

- Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung, cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

3.2. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động và người lao động; phối hợp với các ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia với các ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

- Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Coi trọng tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp; thu hút người lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn. Rà soát, kiến nghị sửa đổi cơ chế quản lý tài chính nguồn kinh phí công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu chấp hành pháp luật, chế độ chính sách người lao động đề nghị UBND tỉnh tổ chức biểu dương tôn vinh.

3.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định; tổ chức thu, chi, quản lý và sử dụng chặt chẽ các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tàng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phát hiện kịp thời và đề xuất các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh, gọn, thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3.4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

a) Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ phát triển trong tình hình mới.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan:

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, giải quyết các tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý;

- Nắm bắt diễn biến tình hình thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp để giải quyết các tranh chấp phát sinh;

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc chấp hành pháp luật lao động trên địa bàn quản lý.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy chế phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3.5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống công trình cơ sở hạ tầng; đồng thời có giải pháp kêu gọi, vận động các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài các Khu công nghiệp, xây dựng các công trình phúc lợi (nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp, nhà giữ trẻ con em người lao động ở các điểm có tập trung nhiều người lao động, các công trình xã hội ...) nhằm góp phần cải thiện điều kiện ăn ở, học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người lao động.

3.6. Đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động; tăng cường sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp; xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Nêu gương những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê bình nghiêm khắc những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt chính sách, pháp luật về lao động: tham gia các khoản BHXH, BHYT, BHTN, công tác an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương...

- Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tạo điều kiện hoặc kiến nghị những chính sách ưu tiên phát triển kinh tế tập thể theo hướng hiệu quả, tránh tăng về số lượng mà không quan tâm đến chất lượng của kinh tế tập thể.

3.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn; xác định những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị, xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý, tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Hòa giải viên lao động nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vấn đề tranh chấp lao động trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn nhằm thực hiện vai trò đại diện người lao động; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công. Chủ động các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm Xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quan hệ lao động

4. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể:

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn người sử dụng lao động phối hợp chặt chẽ với tổ chức đại diện người lao động (Liên đoàn Lao động và các tổ chức đại diện người lao động khác theo quy định của pháp luật) thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng, thỏa ước lao động tập thể...

4.2. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên nhằm đưa ra các khuyến nghị, định hướng, thông qua đó các Công đoàn cơ sở có thể tham khảo để xác định rõ nội dung, quy trình, cách thức tiến hành các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động hiệu quả. Nhất là trong vấn đề hỗ trợ công đoàn cơ sở và đại diện cho người lao động ở những nơi chưa có công đoàn cơ sở trong việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Thí điểm thực hiện đối thoại nhóm, thương lượng nhóm và ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp.

4.3. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tăng cường sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Kịp thời nêu gương những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê bình nghiêm khắc những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn - vệ sinh lao động ...

5. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công, lãn công

5.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố:

- Hướng dẫn lập hồ sơ trình bổ nhiệm, miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo đúng quy định pháp luật hiện hành; thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, phối hợp, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động (khi có quy định của pháp luật về hình thành thiết chế trọng tài viên lao động) nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động và đình công không đúng trình tự pháp luật quy định.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn về lao động cho hoà giải viên, trọng tài viên lao động và cán bộ quản lý nhà nước về lao động, đội ngũ hỗ trợ phát triển quan hệ lao động các cấp.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động dẫn đến đình công, lãn công,

5.2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5.3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thành phố thường xuyên nắm tình hình, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

- Chủ động xây dựng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành động quá khích và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp kích động lợi dụng hình thức đình công, lãn công gây phức tạp về an ninh, trật tự, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật.

5.4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực tham gia vào giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công phát sinh theo đúng quy định của pháp luật; tích cực chủ động tham gia với các cơ quan liên quan nắm tình hình để có biện pháp giải quyết phù hợp nhằm phòng ngừa, ứng phó kịp thời các tranh chấp lao động, đình công, lãn công phát sinh trên địa bàn tỉnh.

5.5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp để kịp thời phối hợp với các ngành liên quan giải quyết các tranh chấp lao động xảy ra tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

5.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Lập hồ sơ, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Hòa giải viên lao động nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vấn đề tranh chấp lao động trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Liên đoàn lao động cùng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn nhằm thực hiện vai trò đại diện người lao động; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công, lãn công; chủ động các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phát huy vai trò giám sát trong các lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động - vệ sinh lao động, công đoàn... trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch, tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; đề xuất kịp thời các giải pháp bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện Kế hoạch tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả.

3. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4745/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 26/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4745/KH-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445552