• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý phát triển cụm công nghiệp


 

Kế hoạch 4762/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án "hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu, cụm công nghiệp" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2020

Tải về Văn bản khác 4762/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4762/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC Ở KHU VỰC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg , ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (gọi tắt Đề án 404).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo cho các em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi an tâm sản xuất, ổn định và phát triển môi trường đầu tư.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện phải bám sát theo sự chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên tinh thần thiết thực, hiệu quả.

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là nữ công nhân lao động có con tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án.

- Chủ động tham mưu và phối hợp liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu, cụm công nghiệp.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Hỗ trợ kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc có nhiều khu, cụm công nghiệp nhằm góp phần hỗ trợ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

b) Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020:

- 80% cán bộ, giáo viên của nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục lương tâm nghề nghiệp.

- 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định.

- 95% các bà mẹ ở các huyện có khu, cụm công nghiệp được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và giáo dục trẻ.

- 20 nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ, kiện toàn, xây dựng và phát triển (trong đó có 16 nhòm hỗ trợ kiện toàn, 4 nhóm xây dựng mới).

2. Đối tượng

- Trẻ em dưới 36 tháng tuổi ra lớp.

- Giáo viên, người quản lý nhóm trẻ.

- Là công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục

- Tổ chức nắm tình hình hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục ở các huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp; chọn điểm khảo sát triển khai tổ chức thực hiện; rà soát, vận động các tổ chức, cá nhân có điều kiện và nhu cầu nhận giữ trẻ thành lập nhóm trẻ mới.

- Hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm trẻ kiện toàn và các nhóm trẻ thành lập mới.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; trang bị kiến thức về nuôi, dạy trẻ cho các ông bố, bà mẹ cò con dưới 36 tháng tuổi nhằm tăng cường vai trò của gia đình trong việc quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Hỗ trợ cho chủ nhóm lớp và giáo viên của nhóm trẻ độc lập nâng cao năng lực, cập nhật kịp thời thông tin về chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em theo hệ thống giáo dục quốc dân, các quy định hiện hành về giáo dục mầm non.

- Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp, phát huy vai trò của từng ngành thành viên trong việc hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi để các nhóm trẻ độc lập tư thục đảm bảo hoạt động theo quy định.

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng, phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong quản lý nhóm trẻ

- Phát huy có hiệu quả các hình thức tuyên truyền tại địa bàn các khu, cụm công nghiệp, gắn với các hoạt động liên quan của các ngành chức năng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động sự tham gia của cộng đồng trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

- Vận động doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ dành quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ gửi con và bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ.

4. Thực hiện cơ chế đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục

- Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các nhóm trẻ: Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng giáo dục và đào tạo huyện; tổ trưởng tổ dân phố; phụ huynh của trẻ em, người dân tại cộng đồng; Hội phụ nữ cơ sở.

- Tăng cường vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc hỗ trợ, giám sát hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện.

5. Tổ chức việc sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả, thông tin về tình hình thực hiện Đề án.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, nhằm điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có) và báo cáo kịp thời theo yêu cầu cấp trên đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Kết thúc giai đoạn tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả đầu ra, tổ chức tổng kết Đề án.

IV. KINH PHÍ, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Các cơ quan có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí tại cơ quan, đơn vị gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện.

2. Địa bàn

Gồm 2 huyện: Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam (có công nhân lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp).

3. Thời gian thực hiện: Từ 2018 - 2020.

- Năm 2019: Rà soát và khảo sát nhu cầu tại huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc để hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm trẻ độc lập tư thục, trong đó ít nhất 80% số nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn và 20% nhóm trẻ được thành lập mới.

- Năm 2020: Tiếp tục duy trì hoạt động của các nhóm; đánh giá kết quả đầu ra của Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án)

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án. Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đề án gồm các ngành thành viên, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội làm Trưởng ban, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo. Phối hợp với các ngành liên quan lựa chọn địa bàn triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì và tổng hợp dự trù kinh phí của các sở, ngành hàng năm theo giai đoạn 2019 - 2020 và gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và bảo mẫu; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng.

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Đề án theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo và định kỳ; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn trong quá trình thực hiện Đề án.

- Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và chủ các nhóm trẻ độc lập tư thục, công tác quản lý hoạt động nhóm trẻ trên địa bàn thực hiện Đề án.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp tham gia giám sát, hỗ trợ các hoạt động triển khai thực hiện Đề án tại các khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Hướng dẫn cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại cơ sở giám sát hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục và tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

4. Sở Tài chính

- Hàng năm căn cứ vào dự toán kinh phí và khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho đơn vị thực hiện.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

5. Sở Y tế

Theo chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo mục tiêu của Đề án.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ cho công nhân là lao động nữ có con dưới 36 tháng tuổi tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Vận động doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ dành quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ gửi con và đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ.

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho người lao động có con dưới 36 tháng tuổi trong các khu công nghiệp.

- Tạo điều kiện cho người lao động, nhất là lực lượng lao động nữ có con dưới 36 tháng tuổi trong các doanh nghiệp khu công nghiệp của tỉnh có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các điều kiện để chăm sóc trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện Đề án

- UBND huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ kinh phí để thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo, tạo điều kiện để các hoạt động triển khai thực hiện Đề án tại địa phương đạt kết quả.

- Phối hợp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương.

9. Định kỳ 6 tháng, 1 năm và kết thúc giai đoạn các đơn vị gửi báo cáo về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Trung ương Hội LHPN Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND (Đ/c Hòa);
- Các đơn vị tại Mục V;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. Hương

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4762/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 07/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4762/KH-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408205