• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Kế hoạch 478/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 478/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/KH-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ về kiểm soát Thủ tục hành chính; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo dựng nim tin, sự đng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đi với cải cách TTHC.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện.

- Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Phổ biến nội dung kiểm soát TTHC một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ về kiểm soát TTHC; mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Trung ương và địa phương.

- Những kết quả đạt được của công tác cải cách THHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC;

- Giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp...

- Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC, phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

2. Hình thức

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ, các báo đài Trung ương thường trú tại tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...;

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin.

- Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp pích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Thời gian: Thường xuyên trong năm 2018.

4. Kinh phí thực hiện: Trong nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các S, ngành tnh; Chủ tch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo, đài để vận động cán bộ, viên chức, Nhân dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tích cực tham gia vào các quy trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đin Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh

Thực hiện tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; cập nhật, đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị và cho các cơ quan báo, đài; đăng tải thông tin, nội dung, hoạt động truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Đài phát thanh truyền hình t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 478/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 478/KH-UBND

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378048