• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi hành án hình sự


Văn bản pháp luật về Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

 

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 48/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2020/NĐ-CP NGÀY 08/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC

Thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (viết tắt là Nghị định số 43/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc triển khai, thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP phải bảo đảm kịp thời, thống nhất và đúng pháp luật.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP .

- Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thi hành Nghị định đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai Nghị định số 43/2020/NĐ-CP đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; quán triệt, thực hiện Nghị định gắn với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Thi hành án hình sự năm 2019; nhất là đối với các bộ phận chuyên môn trực thuộc, liên quan đến nhiệm vụ thi hành án tử hình (viết tắt là thi hành án) bằng hình thức tiêm thuốc độc.

2. Nhim v c thể

2.1. Công an tỉnh

- Đề xuất xin chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu... xây dựng nhà thi hành án, phòng làm việc của Hội đồng thi hành án và các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án; bảo đảm phục vụ công tác thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 43/2020/NĐ-CP .

- Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Trại Tạm giam Công an tỉnh và Công an cấp huyện nơi tổ chức thi hành án thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 43/2020/NĐ-CP .

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án; phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia các chương trình đào tạo, lớp tập huấn về thi hành án và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ Công an.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với Bộ Ngoại giao để thông báo đến các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, nhằm giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 7, Điều 83 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đối với người bị thi hành án là người nước ngoài.

2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ công tác thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc trên địa bàn đóng quân.

2.4. Sở Y tế

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tử thi, tro cốt, hài cốt người đã bị thi hành án (nếu cần).

- Chỉ đạo các cơ sở y tế phân công bác sỹ hỗ trợ thi hành án xác định tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thi hành án; tiếp nhận, bảo quản tử thi người bị thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến.

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn vị trí phù hợp, giao đất để xây dựng địa điểm thi hành án; địa điểm mai táng người bị thi hành án theo quy định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

2.6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thi hành án.

- Thực hiện thủ tục khai tử cho người nước ngoài bị thi hành án.

2.7. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi thi hành án; cử đại diện chứng kiến việc thi hành án; làm thủ tục khai tử cho người thi hành án; phối hợp với Cơ quan thi hành án trong việc mai táng và quản lý mộ của người đã bị thi hành án.

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp được nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người bị thi hành án đưa về mai táng có trách nhiệm bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện; chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phần II Kế hoạch này.

2. Giao Công an tỉnh tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- NC(P16); Ngoại vụ;
- Lưu: VT, M.A01/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 17/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 48/KH-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446454