• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Kế hoạch 4819/KH-UBND năm 2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

Tải về Văn bản khác 4819/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4819 /KH-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh thực hiện quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm vững các nội dung, mục đích, yêu cầu và thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Theo Phụ lục “Nội dung Kế hoạch và phân công trách nhiệm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020” đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo nội dung Kế hoạch.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) để thực hiện công tác kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

2. Các Sở, ngành tỉnh

- Căn cứ vào kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành và của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành theo nội dung Kế hoạch.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định pháp luật và khi có yêu cầu.

3. UBND cấp huyện

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định pháp luật và khi có yêu cầu.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầy đủ và kịp thời, đảm bảo phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch này.

5. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, theo dõi

Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, xây dựng báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Công tác phối hợp tham gia thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị

Trong công tác phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở từng lĩnh vực cụ thể, các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức có liên quan cùng cấp trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tạo điều kiện, khuyến khích và huy động các tổ chức (như Hội Luật gia; Đoàn Luật sư; các hội xã hội, nghề nghiệp;…) và cá nhân có đủ điều kiện tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, địa phương kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Các cơ quan HCSN TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
(sao gửi cho UBND cấp xã);
- Lưu: VT, NCKSTTHC. N

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 4819 /KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

01

Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh năm 2020.

Sở Tư pháp.

 

Trong năm 2020

02

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp năm 2020.

Sở Tư pháp.

Khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Trong năm 2020

II

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phổ biến văn bản pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện.

 

Trong năm 2020

02

Tham dự các Hội nghị tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

Theo thành phần được triệu tập.

Theo thành phần được triệu tập.

Khi được triệu tập.

III

Công tác xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL

 

Tổ chức thực hiện công tác xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL của một số lĩnh vực.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện.

 

Trong năm 2020

IV

Thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật (theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc khi phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn)

 

Tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát, hội nghị, tọa đàm tình hình theo dõi thi hành pháp luật khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc khi có phát sinh vấn đề trong thực tiễn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện.

 

- Khi có yêu cầu của Bộ, ngành hoặc khi phát sinh vấn đề trong thực tiễn.

V

Tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01

Tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, địa phương.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện.

 

Trong năm 2020

02

Tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020.

Sở Tư pháp

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện.

Trong năm 2020

VI

Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01

Xây dựng các báo cáo chuyên đề về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện

 

Khi có yêu cầu

02

Xây dựng báo cáo định kỳ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 theo đúng quy định.

Sở Tư pháp.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện.

Hoàn thành dự thảo Báo cáo trước ngày 15/12/2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4819/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 17/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4819/KH-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434929