• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 4822/KH-UBND năm 2017 giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 4822/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4822/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG TỒN ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, Công văn s998/LĐTBXH-NCC ngày 17/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mc tiêu

Giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trong năm 2017 giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc thẩm định, xác nhận các hồ sơ không phải hồ sơ tồn đọng được tiến hành thường xuyên và theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu của pháp luật về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện; thủ tục cần xem xét, vận dụng cụ thể cho từng trường hợp, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đồng thời tích cực tìm kiếm, khai thác mọi nguồn thông tin, căn cứ có cơ sở phục vụ việc xác nhận người có công.

c) Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là các lão thành cách mạng, cán bộ tin khởi nghĩa, đng chí, đồng đội cùng hoạt động, ý kiến của cộng đồng nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong minh bạch kết quả giải quyết hồ sơ.

d) Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nhất là tại bước xét duyệt ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát.

3. Đối tưng

a) Trong năm 2017, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đã lập trước ngày 01/7/2013 theo đúng quy định tại tng thời điểm nhưng còn thiếu giấy tờ, thủ tục hoặc hồ sơ đã được thiết lập đầy đủ nhưng do thay đi chính sách nên chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Đang lưu trữ tại cơ quan lao động - thương binh và Xã hội, công an, quân đội.

b) Không xem xét đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận người có công với cách mạng (không thuộc các trường hợp xác nhận liệt sĩ, thương binh theo quy định).

II. THÀNH LP, KIỆN TOÀN CÁC TỔ CHỨC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TN ĐỌNG

1. Thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận ngưi có công tnh, thành phần gồm:

a) Trưởng ban: Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khi văn hóa - xã hội.

b) Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tnh.

c) Các thành viên gồm đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Công an tnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bt tù đày tỉnh.

2. Thành lập Tổ xác minh hồ sơ người có công tnh

Tổ xác minh hồ sơ người có công tỉnh có trách nhiệm xác minh những nội dung mà hồ sơ tn đọng còn chưa rõ, mâu thuẫn nhằm xác nhận hoặc không xác nhận đối tượng là người có công. Thành phn Tổ xác minh gồm:

a) Tổ trưởng: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách lĩnh vực người có công.

b) Thành viên: Đại diện Phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tùy từng trường hợp có thể mời đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thhoặc cán bộ khác liên quan tham gia thành viên).

3. Thành lập Ban Chỉ đạo xác nhn người có công cấp huyện, thành phần gồm:

a) Trưởng ban: Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách văn hóa - xã hội.

b) Phó Trưởng ban: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện.

c) Các thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Công an cấp huyện, Phòng Y tế cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Hội Cựu chiến binh cấp huyện, Hội Người cao tuổi cấp huyện, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cấp huyện.

4. Kiện toàn Hội đồng xác nhận người có công cấp xã

Do Chủ tịch UBND cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm: Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quân sự, Công an, Y tế, đại diện Mặt trận Tổ quc và các hội đoàn thể: Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân, Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Mời một số đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cá nhân có quá trình tham gia kháng chiến ở địa phương tham gia làm thành viên.

III. THỜI GIAN, KINH PHÍ THC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

a) Đối với cấp xã: Thời hạn gửi hồ sơ về cấp huyện trước ngày 25/5/2017.

b) Đối với cấp huyện: Thời hạn gửi hồ sơ về tỉnh trước ngày 30/5/2016.

c) Đối với tỉnh: Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trong tháng 6/2017 để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Kinh phí

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý.

IV. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỒN ĐỌNG:

Theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh, T xác minh hồ sơ người có công tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể liên quan

Tổ chức quán triệt về chủ trương, quan điểm xem xét, giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả.

3. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Những trường hợp đã được Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh thống nhất đề nghị xác nhận người có công với cách mạng: Tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử, trên Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyn hình Đồng Nai ít nhất 03 kỳ để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tiếp tục tham gia ý kiến (trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày đăng tải).

4. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện. Chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn Hội đồng xác nhận người có công cấp xã theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục Người có công;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4822/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 24/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4822/KH-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361960