• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 4822/KH-UBND năm 2021 về tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 4822/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4822/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm đánh giá toàn diện kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những kết quả đạt được và chưa được, từ đó đề xuất kiến nghị, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt, hiệu quả hơn các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và xây dựng các chính sách dân tộc mới cho giai đoạn tiếp theo.

2. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị địa phương lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định.

II. Nội dung thực hiện

Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. Thời gian thực hiện

Tháng 6 năm 2021.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân tộc tỉnh

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Giao Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

2. Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 20/5/2021.

cương Báo cáo kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo thời hạn quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (KGVX);
- Các Sở, ban, ngành (d/s kèm theo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Chánh, Phó Văn phòng (KGVX);
- Lưu:
VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Bảo

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 4822/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Đặc điểm, tình hình

II. Công tác chỉ đạo, điều hành

III. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020.

(Kèm theo phụ biểu)

IV. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách

1. Đánh giá chung

2. Khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện

V. Đề xuất, kiến nghị

Những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 4822/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

A.

Các sở, ngành

 

 

1

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 3/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lễ tết truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiu svà miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020.

- Kế hoạch số 11149/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc “Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2021

- Kế hoạch số 3465/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025

- Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 Quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Thực hiện hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

 

2

Chính sách thực hiện hỗ trợ về GDĐT cho học sinh, sinh viên là người DTTS. Cụ thể:

- Kết quả thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Số lượng học sinh, sinh viên là người DTTS trên địa bàn tỉnh hàng năm.

- Số học sinh các trường DTNT hàng năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số

SY tế

 

4

Chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng ĐBDTTS

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

 

5

Chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho ĐBDTTS:

Thống kê số lượng thẻ hỗ trợ hàng năm, kinh phí mua thẻ BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

6

- Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS

- Chính sách giảm nghèo.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

7

- Chính sách cho vay tín dụng đối với ĐBDTTS.

- Cho vay giải quyết việc làm.

- Cho vay học sinh, sinh viên.

Ngân hàng Chính sách Xã hội

 

8

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách cho ĐBDTTS:

- Chính sách hỗ trợ thiết bị nghe nhìn, đầu thu hoặc chảo thu (số hộ nhận hỗ trợ, số tiền)

- Kế hoạch số 8033/KH-UBND ngày 12/7/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

9

Kết quả đào tạo học sinh DTTS tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo số lượng học sinh hàng năm

Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh

 

B

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa

 

 

 

- Kết quả thực hiện Chương trình 135. (UBND huyện Định Quán thực hiện báo cáo)

- Kế hoạch số 1319/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác đối với đồng bào dân tộc Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2021.

- Kế hoạch số 6287/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác đối với đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2021.

- Kế hoạch số 8086/KH-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2021.

- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật do địa phương tổ chức.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4822/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Thái Bảo
Ngày ban hành: 10/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4822/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
478592