• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ


 

Kế hoạch 483/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 483/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/KH-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2019/NĐ-CP NGÀY 11/11/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ và Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Thông qua công tác quản lý nhà nước phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý phù hợp.

3. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo đúng với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, xây dựng, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là phương thức, thủ đoạn hoạt động, tính chất phức tạp, nguy hiểm, tác hại của việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Chủ động triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử khủng bố về phổ biến và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt; kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để có biện pháp xử lý phù hợp. Trọng tâm là công tác quản lý dân cư, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ và sinh học, quản lý vật liệu, công nghiệp và thiết bị lưỡng dụng, công cụ hỗ trợ có thể sử dụng vào việc phổ biến vũ khí hàng loạt; công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát các mục tiêu trọng điểm, sân bay, bến cảng, nhà ga, cửa khẩu, khu vực biên giới và những nơi công cộng tập trung đông người...

4. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua công tác kiểm soát hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác; vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; kiểm soát các tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân, công nghệ và phương tiện tán phát vũ khí hủy diệt hàng loạt; giám sát các tổ chức tài chính và hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính, các trung gian thanh toán.

5. Xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gắn với diễn tập phương án phòng, chống khủng bố; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả của việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, trao đổi thông tin, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo đúng thẩm quyền.

- Lập danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt thuộc phạm vi quản lý để đề nghị cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào danh sách hoặc đưa ra khỏi danh sách người bị chỉ định theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Tiếp nhận tin báo, thông tin nghi ngờ liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vật liệu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chủ trì xác minh, phát hiện, điều tra theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý dân cư, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy; tuần tra, kiểm soát, giám sát mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự tại sân bay, nhà ga, bến xe, nơi công cộng, nơi tập trung đông người...

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban ngành chức năng xây dựng và tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đồng thời, triển khai các lực lượng, biện pháp chống hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu xảy ra.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, phối hợp Công an tỉnh và các Sở, ngành chức năng trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Chủ động tham mưu báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền trang bị phương tiện chuyên dụng cho công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và khắc phục hậu quả xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc phạm vi lực lượng Quân sự.

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và khắc phục hậu quả do phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gây ra.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, quá cảnh, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng biển do lực lượng Biên phòng phụ trách; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới, vùng biển thuộc địa bàn quản lý nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, quản lý việc đưa tin về hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho cán bộ, nhân dân; chủ động phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động thông tin, truyền thông của tổ chức, cá nhân để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Phối hợp với các đơn vị Công an kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động này cho việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

5. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện các giải pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hành khách, hành lý, hàng hóa trước khi đưa vào vận chuyển nhằm phát hiện và thông báo đến các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành giao thông vận tải.

6. Sở Khoa học và Công nghệ: Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các Sở, ngành chức năng trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng, sử dụng vật liệu phóng xạ, hạt nhân, vật liệu, thiết bị, công nghệ lưỡng dụng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; sẵn sàng điều động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi có yêu cầu.

7. Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở y tế

- Phối hợp Công an tỉnh, các ngành chức năng trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng hoạt động kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, bệnh phẩm để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Chỉ đạo, quản lý các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc tăng cường quản lý, kiểm soát, bảo quản các tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ và các thiết bị lưỡng dụng, không để đối tượng xấu chiếm đoạt, lợi dụng chế tạo, sử dụng để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi bị mất cắp, thất lạc; điều động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó tại hiện trường của hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có tác nhân phóng xạ, hạt nhân khi có yêu cầu.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm trao đổi thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị và công nghệ lưỡng dụng có liên quan sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp để phổ biến và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An

- Quán triệt, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn phải báo cáo các giao dịch đáng nghi ngờ liên quan hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; chỉ đạo thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, phối hợp với Công an tỉnh xác minh làm rõ.

10. Cục Hải quan Nghệ An: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng biển, khu phi thuế quan; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hành vi tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

11. Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm tổ chức quán triệt thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phối hợp trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11 hàng năm để theo dõi và chỉ đạo.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tình;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 483/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 483/KH-UBND

279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452644