• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Kế hoạch 484/KH-UBND năm 2016 thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 484/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/KH-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN THANH TRA VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Thông báo số 940/TB-V24-P9 ngày 06/7/2016 của Thanh tra Bộ Công an về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trong đó kiến nghị các nội dung đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm Quản lý Nhà nước về phòng chống ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Bộ Công an tại Thông báo số 940/TB-V24-P9 ngày 06/7/2016 của Thanh tra Bộ Công an về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy đi với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các giải pháp công tác PCMT; phát huy những mặt công tác đã làm được; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác (quản lý Nhà nước về phòng chống ma túy) QLNN về PCMT trên địa bàn tỉnh.

2. Thông qua thực hiện thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Công an nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác QLNN về PCMT; tđó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác PCMT trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP THC HIỆN

1. Tiếp tục tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hin Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và cai nghin ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng ờng công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020”; Đề án “nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025” của UBND tỉnh.

- Xây dựng Đề án “Đề án chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng 2030”, trong đó, chuyển các Trung tâm giáo dục, lao động, xã hội trực thuộc UBND cấp huyện về chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đổi tên “Trung tâm giáo dục, lao động, xã hội” thành Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội” sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án “quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện bắt buộc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý sau cai nghiện đối với học viên đã chấp hành xong biện pháp quản lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội theo quy định. Tchức Hội nghị triển khai Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tnh Nghệ An.

2. Tăng cường sự nh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền và từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hiện công tác PCMT và chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân tỉnh nếu để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, lĩnh vực quản lý diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của cấp dưới; tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy....

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phòng, chống ma túy với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, nhất là tại các địa bàn đặc thù, các địa bàn trọng điểm phức tạp, vùng sâu, vùng xa, các đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên gắn với xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

4. Tăng cường chỉ đạo công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình, nhất là những tình hình nổi lên, liên quan đến các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, không để hoạt động mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp phát triển, lây lan trên diện rộng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát ma túy; chủ động mở các đợt cao điểm, tn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, tổ chức đánh mnh các đường dây, đối tượng buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài vào Nghệ An kết hợp vi đấu tranh triệt xóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy.

5. Chỉ đạo các ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, UBND các huyện, thành, thị phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện đổi mới về công tác cai nghiện như: quy hoạch, phát triển hệ thống cơ sở điều trị tự nguyện, các điểm chăm sóc hỗ trợ điều trị tại cộng đồng để huy động tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và sau cai nghiện; tiếp tục thực hiện và mở rộng chương trình điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện, nhất là cấp xã, các Trung tâm GDLĐXH để đáp ứng yêu cầu cai nghiện trong tình hình mới.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 12 cơ sở điều trị Methadone, triển khai mới 16 điểm cấp phát thuốc Methadone tại các địa bàn trên toàn tnh. Phấn đấu tiếp nhận và điều trị cho 3.400 bệnh nhân theo chtiêu của Chính phủ giao năm 2016. Chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao về công tác cai nghiện ma túy.

6. Chỉ đạo các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân phối hợp nâng cao hiệu quả trong quá trình điều tra, truy t, xét xử các vụ án về ma túy, góp phần phòng ngừa, răn đe tội phạm.

7. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống và kim soát ma túy với nước bạn Lào; triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đường dây có yếu tngười nước ngoài tham gia, đường dây hoạt động liên tỉnh; truy bắt các đối tượng truy nã, đặc biệt là các đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội ma túy.

8. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác PCMT gắn với công tác PCTP, xây dựng phong trào toàn dân bo vệ an ninh Tổ quốc ở các sở, ban, ngành chức năng và UBND huyện, thành, thị. Tổ chức tổng kết công tác PCMT năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

9. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, các đoàn thể thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ để tổng hợp và có định hướng chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong từng thời điểm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng 2030”, trong đó, chuyển các Trung tâm giáo dục, lao động, xã hội trực thuộc UBND cấp huyện về chịu sự qun lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đổi tên “Trung tâm giáo dục, lao động, xã hội” thành “Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội” sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án “quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện bắt buộc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý sau cai nghiện đối với học viên đã chấp hành xong biện pháp quản lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Phối hợp UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng và tại Trung tâm theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh hàng năm có kế hoạch kim tra, tự kiểm tra chuyên đề công tác phòng chống ma túy đối với các đơn vị, địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tự kim tra công tác phòng chống ma túy gắn với công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các sở, ban, ngành chức năng và UBND huyện, thành, thị; tổ chức tổng kết công tác PCMT năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống ma túy, góp phần kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng chuyên trách tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành. Chú trọng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, các đồn biên phòng tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an các huyện biên giới thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; phát hiện, xóa bdiện tích trồng cây thuốc phiện ở khu vực biên giới.

Phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyn địa phương các huyện, xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy và phối hợp làm tốt công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại khu vực biên giới.

4. Cục Hải quan Nghệ An: làm tốt công tác công tác phòng, chống ma túy, kim soát các loại tiền chất của ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện tại các tuyến hàng không, tuyến đường biển và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

5. S Công thương: chtrì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường áp dụng các biện pháp nhằm phát hiện, phối hợp bt giữ các đối tượng vận chuyn, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

6. S Thông tin và Truyền thông: phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền về lĩnh vực PCMT; nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm và nhóm đối tượng nguy cơ cao.

7. Sở Y tế

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 12 cơ sđiều trị Methadone, triển khai mới 16 điểm cấp phát thuốc Methadone tại các địa bàn trên toàn tỉnh. Phấn đấu tiếp nhận và điều trị cho 3.400 bệnh nhân theo chỉ tiêu của Chính phủ giao năm 2016. Chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp, phn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao về công tác cai nghiện ma túy.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế Methadone trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động quán triệt, đồng thời có văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tnh) trước ngày 30/12/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tnh liên quan, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục V24 - BCA (để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Đ/c PCT TT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, TP, TX;
- CV: Nội chính (Đ/c Vinh - TP);
- Lưu: VT.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 484/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 12/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 484/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332147