• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Kế hoạch 487/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Văn bản khác 487/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Theo dõi việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương xác định là lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi trong năm 2018 trên cơ sở nội dung, cách thức thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên sở theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất cập chồng chéo trong các quy định của pháp luật, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật hoặc có giải pháp tổ chức thi hành pháp luật kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Đảm bảo sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả giữa các Sở, ngành, địa phương đối với lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm; Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Gắn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. Yêu cầu triển khai việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các địa phương, đơn vị trên cơ sở kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Việc xây dựng kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được xây dựng cụ thể thành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép với kế hoạch chung của đơn vị, địa phương nhưng phải đảm bảo các yêu cầu nội dung về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại mục B phần II kế hoạch này.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp tổng hợp việc xây dựng Kế hoạch của các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và báo cáo UBND tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Theo Điều 8, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Xác định lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm

2.1. Đối với cấp tỉnh

a) Bổ sung lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu xây dựng văn bản bổ sung lĩnh vực trọng tâm khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2018.

b) Xác định lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm:

UBND tỉnh xác định các lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi năm 2018, đó là:

(1) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng;

(2) Theo dõi việc thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2018.

2.2. Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Trên cơ sở lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm của UBND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, đảm bảo thống nhất, trọng tâm, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ đề ra tại kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị.

3. Phổ biến, tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể

3.1. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xác định theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm; các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3.2. Tổ chức hội nghị tập huấn cho người làm công tác pháp chế tại các Sở, ngành cấp tỉnh và người phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật của UBND cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II, III/2018.

B. Các nội dung cần theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Các nội dung cần theo dõi, đánh giá thực hiện theo quy định tại chương 2 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , trong đó chú trọng xem xét đánh giá về các nội dung sau:

1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật.

2. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực được lựa chọn theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết, gây cản trở, khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Tình hình tuân thủ pháp luật khi áp dụng trên thực tiễn của cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân.

C. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Tiếp nhận, thu thập các thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Tiến hành xử lý thông tin theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp làm đầu mối tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã tiến hành xử lý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

2. Kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật

2.1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành: Do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; lãnh đạo đơn vị phụ trách lĩnh vực xác định trọng tâm cần theo dõi là Phó Trưởng đoàn; đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm tra.

Đối với lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm về công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất, giao Sở Tư pháp trực tiếp thực hiện trên cơ sở gắn với chức năng quản lý nhà nước đối với công tác công chứng, chứng thực.

2.2. Xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra: Theo lĩnh vực trọng tâm tại điểm 2.1 mục 2 phn A kế hoạch này và văn bản bổ sung tình hình theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, lựa chọn đơn vị được kiểm tra và tổ chức tiến hành kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2018.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp cử người tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu, đảm bảo thành phần theo điểm 2.1 mục 2 này.

+ Các cơ quan đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cho Đoàn kiểm tra, giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, thực hiện kịp thời các kiến nghị, kết luận của Đoàn kiểm tra.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện những thông tin cần xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Đoàn kiểm tra kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị xử lý kết quả kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị thông báo về kết quả xử lý kiến nghị cho Đoàn kiểm tra để báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp không nhất trí với kết quả xử lý hoặc không nhận được kết quả xử lý, Đoàn kiểm tra gửi kiến nghị xử lý đến cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra.

3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ vào yêu cầu thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát với hình thức phù hợp như: khảo sát bằng phiếu khảo sát, tọa đàm và các hình thức khác.

- Đơn vị chủ trì: Giao Sở Tư pháp chủ trì tiến hành lựa chọn lĩnh vực để tiến hành điều tra, khảo sát. Tham mưu xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát và tiến hành tổ chức khảo sát. Kết thúc điều tra, khảo sát, xây dựng và ban hành báo cáo tổng hợp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II, III/2018.

4. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng báo cáo năm 2018 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Giao Sở Tư pháp chủ trì tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Nội dung báo cáo: Theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo trước ngày 05/10/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp

- Là đầu mối trong theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018. Hướng dẫn các địa phương xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

- Tham mưu UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực được xác định trọng tâm trong năm 2018 tại tiểu mục 2.1 mục 2 phần A Kế hoạch này, đảm bảo hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các Sở, ngành cấp tỉnh

- Chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình quản lý, gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo yêu cầu tại mục 4 phần II Kế hoạch này trước ngày 05/10/2018

- Phối hp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

3. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của địa phương mình và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; phân công, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm và đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

- Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện, thành phố, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo yêu cầu tại mục 4 phần II Kế hoạch này.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của S Tư pháp.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh

Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về tình hình dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm năm 2018 theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp; Quy chế phối hợp số 1137/QCPH-STP-TAND-VKSND ngày 16/9/2013 giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Quy chế phối hợp số 1136/QCPH-STP-UBMTTQ ngày 16/9/2013 giữa Sở Tư pháp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các Sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

3. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Bộ Tư pháp-Cục QLXLVPHC&TDTHPL;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVPNC;
- Lưu: VT, NC-KSTTH
C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 487/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 487/KH-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376494