• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Hình sự

 

Kế hoạch 489/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 489/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/KH-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 (sau đây gi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và vhiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 41/2017/QH14).

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch và các Bộ luật: Hình sự năm 2015, Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã có hiệu lực pháp luật;

Xây dựng lộ trình cụ thể thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn

a) Biên soạn tài liệu chung để phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2018.

b) Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể của từng cơ quan:

- Cơ quan thực hiện:

+ Công an tỉnh biên soạn tài liệu chuyên sâu để tập huấn, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng (theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh biên soạn tài liệu chuyên sâu để tập huấn, phổ biến cho cán bộ, công chức trong ngành mình quản lý (theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ tư pháp cấp huyện, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã;

+ Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các cấp biên soạn tài liệu phù hợp đtập hun, ph biến cho đội ngũ cán bộ thuộc ngành và nhân dân.

2. Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2018.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2018.

4. Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát theo yêu cầu

- Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03 tháng 7 năm 2017) đến hết quý I năm 2018.

5. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức trong ngành mình qun lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

6. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ban ngành; Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên; Báo Điện Biên phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch;

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch hoặc văn bản triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015;

- Tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 02 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức khác

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ Ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nhận được Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- L
ãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- MTTQ t
nh, các đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 489/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 489/KH-UBND

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378049