• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 4899/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Văn bản khác 4899/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4899/KH-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 27/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch s28-KH/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm cht; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về hệ thống quan điểm, tư tưởng H Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội: kết hp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

3. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương; đy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong quan, đơn vị, địa phương mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và địa phương tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chthị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày, xem đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của của mỗi tập thể, cá nhân thuộc sở, ban, ngành và địa phương mình.

2. Các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị mình. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, quan, đơn vị, địa phương.

3. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá 6 tháng và hàng năm trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương và mỗi đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức ngh nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức bi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tnh đến địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về cuộc vận động, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh đạt hiệu quả.

Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ở địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) về tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này với những hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đi tượng thuộc tổ chức mình.

5. SNội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn công tác khen thưởng, biu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh định kỳ 6 tháng, 01 năm theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTr TU. TTr HĐND Tnh;
- CT, các PCT UBND T
nh;
- Các s
, ban, ngành tnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban TĐKT (S
Nội vụ);
- Lưu: VT
, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4899/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4899/KH-UBND

422

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328987