• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tư 56/2014/TT-BCA và 48/2015/TT-BCA trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Văn bản khác 49/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 56/2014/TT-BCA NGÀY 12/11/2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06/10/2015 CỦA BỘ CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bộ Công an ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Thông tư số 56); Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Thông tư s 48). Đthực hiện có hiệu quả các Thông tư nêu trên, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Triển khai thực hiện quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC); và trang phục PCCC nhằm đảm bảo thống nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 56 và Thông tư số 48 đảm bảo nguyên tắc PCCC: “Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”.

3. Phổ biến và tập huấn Thông tư số 56 và Thông tư số 48 của Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn cho UBND các cấp, sở, ban, ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở trực tiếp quản lý lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành triển khai thực hiện thng nht, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

4. Các phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy khi trang bị phải đảm bảo về chất lượng, số lượng và phải được kim định theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và Luật Phòng cháy và chữa cháy.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 56 và Thông tư s48 của BCông an đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, tổ chức trong việc đầu tư, trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện việc bố trí kinh phí để trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ, cụ thể:

- Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng được bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của UBND các cấp và thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cơ sở bảo đảm kinh phí trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật PCCC.

- Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Khi lập và trình duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và có danh mục gói thiết bị PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư phải bổ sung danh mục phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an để trang bị cho lực lượng PCCC tại ch.

4. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho UBND các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, cơ sở nắm vững và triển khai thực hiện đúng quy định; có trách nhiệm kiểm định, hướng dẫn người đứng đu cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an; thường xuyên kiểm tra, việc trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy của các cơ sở, doanh nghiệp; không đxảy ra trường hợp trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy kém chất lượng, chưa được kiểm định hoặc không đảm bảo phục vụ cho công tác PCCC. Việc trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm cho các lực lượng khi tham gia chữa cháy đạt hiệu quả.

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng theo quy định tại Thông tư s 66/2014/TT-BCA , Thông tư s56/2014/TT-BCA va Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bố trí nguồn kinh phí và trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, UBND các huyn, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA và các kiến thức pháp luật về PCCC, các quy định trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy, điều kiện an toàn về PCCC để các tổ chức, doanh nghiệp biết, tự giác thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ vào ngày 20/11 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện quy định về trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy theo quy định của Thông tư s56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA về UBND tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tập hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định. Yêu cầu sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh) để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ Công an;
- Cục C66 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể t
nh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, doanh nghiệp;
- CVP UBND t
nh;
- Lưu: VT
, K11.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 49/KH-UBND

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330585