• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Kế hoạch 4925/KH-UBND thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 4925/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4925/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; Quyết định 1145/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Thọ năm 2016 (sau đây gọi tắt Tháng hành động năm 2016), với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, trong nước và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Chủ đề Tháng hành động khẩu hiệu tuyên truyền:

a, Chủ đề Tháng hành: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

b, Các khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

+ Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016.

+ Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

+ Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

+ Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

+ Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

+ Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật.

+ Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016.

3. Nội dung hoạt động

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2016 trên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh và đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; treo băng rôn, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

- Nhân bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2016; huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị, huyện, thành, thị trong thời gian diễn ra Tháng hành động năm 2016.

III. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước đã bố trí trong dự toán chi hàng năm của các ngành, các cấp, đơn vị. Các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch Tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, xuất bản và phát hành tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tới các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành, thị, các xã phường, thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các sở, ngành đoàn thể, cấp huyện và cấp xã.

- Tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2016, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các sở, ngành đoàn thể, cấp huyện và cấp xã.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Tháng hành động năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động năm 2016,

- Chỉ đạo xây dựng nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức về giới và bình đẳng giới ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi, trong đó chú trọng vấn đề bạo lực trên cơ sở giới để định hướng thanh thiếu niên về bình đẳng giới, xây dựng trường học an toàn thân thiện, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

5. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin trên Internet về bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới.

6. Công an tỉnh: Tổ chức kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

7. Các Sở, ban, ngành tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo hành trên cơ sở giới năm 2016.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Phú Thọ và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh: Chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, xã hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

9. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông, tích cực đăng tin, bài viết về bình đẳng giới trước, trong đợt cao điểm Tháng hành động năm 2016 từ 15/11 đến 15/12/2016; phát hiện, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phê phán những hành động bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2016; gặp mặt và biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt, tăng cường tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường công tác phòng ngừa bạo hành giới xảy ra tại gia đình và cộng đồng, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành giới.

- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương.

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới trước ngày 30/10/2016.

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động trước ngày 20/12/2016.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Thọ năm 2016. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBQGVSTBPN - BLĐTBXH;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban VSTBPN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các HTT;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NCTH, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Kế San

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4925/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4925/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333153