• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp nhân thương mại


 

Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 502/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 502/KH-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2020/NĐ-CP NGÀY 22/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 55/2020/NĐ-CP trong thực tiễn, điều chỉnh tốt các mối quan hệ phát sinh và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và các Bộ luật, Luật, Nghị định có liên quan đến pháp nhân thương mại, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháp nhân thương mại; quyền và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại; trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là cơ quan quản lý nhà nước trong việc phối hợp tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại khi có vụ, việc xảy ra trong thực tế theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2020/NĐ-CP .

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh tổ chức quán triệt, lồng ghép tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ có liên quan nắm vững kiến thức về pháp nhân thương mại, việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

3. Sở Tư pháp

Thực hiện việc cập nhật thông tin về tình hình có liên quan đối với pháp nhân thương mại khi được Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định.

- Chỉ đạo cử đại diện cơ quan tài chính tham gia Hội đồng định giá tài sản đã kê biên phục vụ thi hành án khi có yêu cầu.

5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền nơi pháp nhân thương mại có tài khoản thực hiện việc phong tỏa tài khoản và khấu trừ tiền trong tài khoản phục vụ tổ chức cưỡng chế thi hành án khi có các quyết định phong tỏa, quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của cơ quan Thi hành án hình sự có thẩm quyền.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh trong việc thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với pháp nhân thương mại thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn để bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

7. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh trong công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, nhất là trong việc chuyển giao bản án, quyết định thi hành án, chỉnh sửa, bổ sung các thông tin trong bản án, quyết định thi hành án và các quyết định có liên quan đến thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Công an tỉnh chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (qua C11);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Thường trực UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP NC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 502/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 07/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 502/KH-UBND

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452635