• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Công tác dân vận

 

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Văn bản khác 51/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 16);

Thực hiện Công văn số 128-CV/TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 16 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Chỉ thị 16 phải đảm bảo nghiêm túc, gắn với cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức, thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị; phải tạo sự chuyển biến rõ nét trong lề lối làm việc, trong quan hệ giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, học tập, nâng cao nhận thc

Tập trung quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW 25/02/2010 của BChính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và các văn bản liên quan về công tác dân vận chính quyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2016.

2. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1092-CV/TU ngày 29/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” và Công văn số 53-CV/TU ngày 14/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch cụ thể của các cơ quan, đơn vị và tổ chức hoạt động.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2016

3. Nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới

- Đưa nội dung công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cuối năm và xét thi đua, khen thưởng.

- Phân công lãnh đạo của cơ quan nhà nước các cấp phụ trách công tác dân vận, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận; thường xuyên kiểm tra theo dõi, kịp thời sơ kết, tổng kết công tác dân vận tại địa phương, đơn vị.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và thực sự là công bộc của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Thực hiện tt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

- Duy trì và nâng cao chất lượng làm việc định kỳ giữa UBND với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội để lắng nghe tình hình nhân dân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hp.

- Tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản viện xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền hoạch định các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phù hợp với tâm tư, nguyện vọng nhân dân, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các chương trình phối hợp.

5. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết các bức xúc, kiến nghị của nhân dân và cải cách hành chính

- Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn, thư, khiếu kiện của nhân dân nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, như: Đất đai, xây dựng giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự,... không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phin hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch; rà soát, bãi bỏ những quy định trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi ti đa cho tổ chức, cá nhân theo hướng “nhanh gọn, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, thân thiện”. Tăng cường các hoạt động đối thoại, giải quyết thắc mắc giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyn, thị xã thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 16 tại cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của đơn vị, địa phương về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 đ tng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- BCĐ thực hiện QCDC tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, K12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 51/KH-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330587