• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy


Văn bản pháp luật về Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

Kế hoạch 52/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội" năm 2019

Tải về Văn bản khác 52/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CÁC KHU CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI” NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” (sau đây viết gọn là Đề án), UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bám sát các nội dung của Đề án và các chỉ đạo liên quan của cấp trên như: Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Chỉ thị số 24- CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố tổ chức phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập trước mắt trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác PCCC&CNCH, không để xảy ra cháy lớn, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra các sự cố liên quan đến cháy, nổ tại các khu chung cư, nhà cao tầng; khắc phục toàn bộ các tồn tại, thiếu sót về PCCC tại các công trình đang hoạt động.

3. Việc triển khai Kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, phân công, phân cấp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo đáp ứng tiến độ và hiệu quả của Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch PCCC&CNCH chung của Thành phố gắn với quy hoạch phát triển các khu chung cư, nhà cao tầng

a) Giao Sở Quy hoạch kiến trúc:

- Quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH tại các quận, huyện, thị xã; các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) chuyên nghiệp tại các địa bàn chưa đảm bảo bán kính bảo vệ (hoàn thành trong Quý II/2019).

- Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá thực tế việc điều chỉnh chuyển đổi công năng sử dụng, nâng tầng của các dự án chung cư, nhà cao tầng so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

b) Giao Sở Xây dựng:

- Kiểm tra, rà soát tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời thường xuyên hệ thống trụ nước chữa cháy, các bể chứa, hố thu, bến lấy nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng chung cư, nhà cao tầng, giám sát việc thực hiện.

c) Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Công an Thành phố lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng quy hoạch hệ thống nguồn nước bên ngoài phục vụ chữa cháy tại các khu vực có nhà chung cư, nhà cao tầng (hoàn thành trong Quý II/2019).

d) Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Thành phố

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC đối với các nhà chung cư tái định cư do Nhà nước xây dựng trên địa bàn Thành phố (theo Văn bản số 1327/UBND-ĐT ngày 30/3/2018 của UBND Thành phố).

e) Giao Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, xử lý, giải tỏa các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, bệ, barie... không phù hợp, xây dựng lấn chiếm đường giao thông, cản trở công tác chữa cháy, CNCH bên trong và xung quanh các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố (hoàn thành trong Quý I/2019).

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức khảo sát và xây dựng phương án bảo trì, mở rộng, xây dựng mới các tuyến đường giao thông dẫn vào các khu chung cư, nhà cao tầng hiện hữu, đảm bảo yêu cầu về tải trọng và kích thước thông thủy phục vụ công tác CC&CNCH theo quy định (Báo cáo kết quả khảo sát và Kế hoạch thực hiện về UBND Thành phố trong Quý I/2019).

g) Giao các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Công an Thành phố thực hiện có hiệu quả trong việc cấp phép, phê duyệt các dự án khu chung cư, nhà cao tầng. Không cấp phép, phê duyệt dự án, giới thiệu địa điểm cấp đất, giao đất, cho thuê đất đối với các đơn vị đang là chủ đầu tư công trình chung cư, nhà cao tầng vi phạm quy định về PCCC hiện nay chưa được khắc phục.

2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH

a) Giao Công an Thành phố

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC&CNCH, đăng tải thông tin chủ đầu tư, cơ sở vi phạm quy định về PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng; duy trì các chuyên mục, phóng sự về PCCC&CNCH định kỳ (chuyên mục “Hồ sơ 114" trên kênh VOV, chuyên mục “An toàn PCCC&CNCH” trên kênh H1 định kỳ hàng tuần).

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về PCCC&CNCH (theo cả dạng văn bản, hình ảnh, video) đối với loại hình khu chung cư, nhà cao tầng cụ thể theo đặc thù từng loại cơ sở, địa bàn để triển khai cho UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện. Hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, trình độ, khả năng phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm đối với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn Thủ đô.

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức các sự kiện “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", “Ngày toàn dân PCCC 4/10" năm 2019 thiết thực, ý nghĩa, có hiệu quả.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh các hình thức, thời lượng tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH. Phối hợp các cơ quan truyền thông của Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo kinh tế & Đô thị, Báo An ninh Thủ đô) duy trì phát sóng, đăng tải chuyên mục “An toàn về PCCC" định kỳ hàng tuần, trong đó chú trọng xây dựng nội dung về công tác PCCC&CNCH đối với các khu chung cư, nhà cao tầng.

c) UBND các quận, huyện, thị xã

- Tổ chức định kỳ tuyên truyền về PCCC&CNCH đến từng cơ sở, khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, trong đó chú trọng hướng dẫn các biện pháp PCCC, kỹ năng thoát nạn và xử lý ban đầu khi có cháy xảy ra. Năm 2019 chỉ đạo tổ chức tại mỗi tòa nhà chung cư, nhà cao tầng ít nhất 01 buổi tuyên truyền về PCCC&CNCH có sự tham gia của ít nhất 70% người dân sinh sống, làm việc tại cơ sở.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức làm việc, thống nhất với chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý vận hành các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn để triển khai hình thức tuyên truyền hàng ngày sử dụng hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống màn hình quảng cáo đã được trang bị sẵn tại tòa nhà.

- Rà soát, chỉ đạo thành lập đội dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở với mô hình hoạt động phù hợp tại mỗi khu dân cư (hoàn thành trong Quý III/2019). Bảo đảm kinh phí, phương tiện hoạt động cho đội dân phòng trên địa bàn.

3. Nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH

Giao Công an Thành phố:

- Điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các công trình chung cư, nhà cao tầng vi phạm về PCCC&CNCH có dấu hiệu phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đối với lực lượng cán bộ kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác CC&CNCH, tổ chức hội thao CC&CNCH trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao chữa cháy và CNCH cấp Thành phố năm 2019.

- Báo cáo đề xuất đầu tư, trang bị phương tiện phục vụ cho công tác CC&CNCH, đặc biệt là các loại phương tiện đặc chủng phục vụ việc CC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy 24/24h, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, CNCH xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao. Trong năm 2019, tham mưu tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án CC&CNCH cấp Thành phố tại 01 khu chung cư cao tầng, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thẩm duyệt, nghiệm thu và xác nhận điều kiện an toàn về PCCC&CNCH các dự án khu chung cư, nhà cao tầng

Giao Công an Thành phố:

- Nghiên cứu, tập hợp những vướng mắc, bất cập tại các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo đề xuất UBND Thành phố tham mưu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung (hoàn thành trong Quý I/2019).

- Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết tháo gỡ những vướng mắc về PCCC tại các công trình được xây dựng tại thời điểm trước khi có Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng văn bản gửi Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng về phương án xử lý các tồn tại về kiến trúc khó khắc phục đối với các công trình chung cư cao tầng chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, sử dụng.

- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường để trao đổi thông tin về công tác triển khai các dự án, công trình chung cư, nhà cao tầng xây dựng mới trên địa bàn Thành phố, kịp thời thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH theo quy định.

- Thực hiện nghiêm quy định về thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị. Đảm bảo 100% các dự án khu chung cư, nhà cao tầng mới phải thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC, thi công theo đúng hồ sơ thiết kế; trước khi đưa vào hoạt động phải được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH cấp văn bản xác nhận, đồng ý nghiệm thu về PCCC&CNCH. Các công trình đưa vào hoạt động trước khi Luật PCCC&CNCH có hiệu lực phải được kiểm tra và yêu cầu thực hiện theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND Thành phố.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về PCCC&CNCH

a) Giao Công an Thành phố

- Tổ chức tổng kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố, đánh giá chính xác và thống kê rõ số lượng, điều kiện về PCCC&CNCH hiện tại để có đánh giá hiện trạng công tác PCCC&CNCH và đề xuất các giải pháp xử lý, phương hướng thực hiện công tác quản lý nhà nước trong thời gian tiếp theo (hoàn thành trong Quý II/2019).

- Tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng có nhiều vi phạm về PCCC&CNCH đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa khắc phục triệt để. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (hoàn thành trong Quý II/2019).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo về PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.

b) Giao Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh thương mại, cơ sở chuyên ngành điện tại các khu chung cư, nhà cao tầng (hoàn thành trong Quý II/2019). Kiểm tra kỹ việc trang bị và chế độ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, thí nghiệm kiểm định đối với các thiết bị hệ thống điện đã lắp đặt tại các tòa nhà.

c) Giao Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, rà soát việc cấp phép và tổ chức hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố (hoàn thành trong Quý II/2019). Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, không cấp giấy phép mới đối với cơ sở không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, trong đó có điều kiện về PCCC&CNCH.

d) Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” của Thành phố năm 2019.

- Phối hợp Công an Thành phố tổ chức kiểm tra, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCC&CNCH đối với các công trình xây dựng chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.

e) Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ động, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý trên địa bàn Thành phố.

6. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về PCCC&CNCH

a) Giao Công an Thành phố:

- Hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư, Ban quản trị lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy tại 100% các khu chung cư, nhà cao tầng kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an Thành phố.

- Chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Trường Đại học PCCC - Bộ Công an, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu và công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, đặc biệt là tiến bộ về khoa học công nghệ liên quan đến thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật liên quan tại tòa nhà.

- Báo cáo đề xuất đầu tư, trang bị phương tiện phục vụ cho công tác CC&CNCH, đặc biệt là các loại phương tiện đặc chủng phục vụ việc CC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng.

b) Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học về các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố (hoàn thành trong Quý II/2019).

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. UBND Thành phố phân công Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Công an Thành phố:

- Là Cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng tháng (định kỳ trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý (định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối quý) tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố; tham mưu UBND Thành phố đưa kết quả, kiểm điểm thực hiện Kế hoạch vào nội dung giao ban tháng, quý của UBND Thành phố.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện sau khi kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch.

3. Giao các Sở, ngành, đơn vị có liên quan của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này (kèm theo dự toán, hồ sơ chi tiết thực hiện các nội dung chi) gửi về Công an Thành phố trước ngày 15/3/2019 để tập hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng về Công an Thành phố để tập hợp.

- Căn cứ dự toán kinh phí thực hiện Đề án do Công an Thành phố xây dựng, tiến hành thẩm định, cân đối nguồn chi thường xuyên từ ngân sách Thành phố báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

4. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố) để tổng hợp, chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Công an;
- Đ/c Hoàng Trung Hải - Bí thư TU, Trưởng BCĐ 05 TP;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội;
- Các Ban đảng của Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP;
- Văn phòng: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, NC, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 27/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 52/KH-UBND

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408302