• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục nghề nghiệp


 

Kế hoạch 52/KH-UBND truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 52/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TCGDNN ngày 27/02/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức của người dân, xã hội, doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh về GDNN; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) vào GDNN; hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp, giải quyết việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp. Thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả GDNN trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a) Các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GDNN được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, mạng internet…).

b) Có ít nhất 50 tin/bài viết/ảnh/phóng sự/chương trình truyền thông về GDNN trên các báo, đài, tạp chí; xây dựng và phổ biến rộng rãi ít nhất 1000 sản phẩm truyền thông (tờ rơi, sách, áp phích, video clip,…) về GDNN.

c) Thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN, gắn kết doanh nghiệp với GDNN trong hoạt động đào tạo (Đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao), tuyển dụng và sử dụng người học GDNN sau tốt nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Công tác truyền thông về GDNN được tổ chức sâu rộng, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, bảo đảm yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, trong đó chú trọng tới các ấn phẩm, video clip… giới thiệu về nghề, quảng bá hình ảnh nghề nghiệp, GDNN; truyền thông bám sát nội dung, yêu cầu chủ trương, chính sách, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước, của Luật GDNN và tình hình thực tế của địa phương.

b) Có sự tham gia phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ sở GDNN, cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương, các doanh nghiệp…

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông, đổi mới hình thức, áp dụng mô hình truyền thông mới phù hợp và đạt hiệu quả trong thực tiễn; hướng công tác truyền thông đến các cơ sở GDNN và trên địa bàn cơ sở đang hoạt động, tập trung chú trọng đến các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh THCS, THPT.

d) Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về GDNN.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi phối hợp thực hiện

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn, các cơ quan chủ quản của các cơ sở GDNN.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

c) Các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội liên quan như: đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ…

d) Các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở).

đ) Các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực GDNN; doanh nghiệp tổ chức đào tạo và hợp tác với các cơ sở GDNN trong công tác đào tạo - tuyển dụng - sử dụng lao động; các công ty tổ chức sự kiện, tư vấn xây dựng nội dung truyền thông...

2. Đối tượng truyền thông

a) Người học:

- Người học tiềm năng: học sinh THCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn; lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an; sinh viên chưa có việc làm; người lao động bị mất việc làm…

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở GDNN; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học…

b) Doanh nghiệp, người sử dụng lao động: các doanh nghiệp FDI, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trong nền kinh tế; hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội khác…

c) Cơ quan quản lý: các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

d) Tổ chức quốc tế: các tổ chức quốc tế có hợp tác về GDNN với tỉnh.

đ) Người dân và các đối tượng khác.

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

Công tác truyền thông tập trung truyền tải về: vai trò, vị trí, sự cần thiết của GDNN trong cơ cấu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó làm nổi bật vai trò của GDNN trong việc nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam nói chung và lao động trong tỉnh nói riêng.

Nội dung truyền thông tiếp tục làm nổi bật các Thông điệp:

- Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp.

- Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai.

1. Nâng cao nhận thức

a) Chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GDNN.

b) Đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN; đào tạo chất lượng cao; gắn kết GDNN với doanh nghiệp, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đảm bảo an sinh xã hội; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

c) Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế…

d) Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực GDNN và các hoạt động khác liên quan.

2. Quảng bá hình ảnh: tập trung làm nổi bật nội dung của 2 thông điệp

- Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp.

- Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai.

a) Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về GDNN, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp GDNN, mô tả nghề...

b) Về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hoạt động GDNN.

c) Tập trung nâng cao, đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng GDNN, thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên...

d) Lồng ghép tuyên truyền qua các sự kiện lớn trong năm về GDNN như Kỳ thi tay nghề các cấp, Hội thao các cơ sở GDNN…

đ) Đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN trong việc đào tạo, tuyển dụng, đào tạo thực hành tại doanh nghiệp và sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

e) Tổ chức tuyên dương và nhân rộng các mô hình cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến...trong GDNN.

IV. CÁC HOẠT đỘNG

1. Xây dựng và số hóa nội dung tuyên truyền: xây dựng, biên tập, phát hành, số hóa các nội dung, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền; nâng cấp hoàn thiện trang thông tin tuyển sinh GDNN của các cơ sở GDNN; tăng cường quảng bá, giới thiệu Ứng dụng chọn nghề - chọn trường và phổ biến rộng rãi tới học sinh các trường THCS, THPT trên toàn tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền về GDNN; tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí đi khảo sát thực tế, thu thập thông tin viết bài, xây dựng phóng sự, video clip…

3. Truyền thông qua mạng viễn thông và internet: tăng cường cập nhật, phổ biến thông tin trên mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến, tin nhắn…

4. Tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông về GDNN thông qua các hoạt động và sự kiện của lĩnh vực GDNN, Tổng cục GDNN và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, lĩnh vực có liên quan; tổ chức các sự kiện về GDNN mang tính chất truyền thông, có thông điệp cụ thể để định hướng, phân luồng học sinh sau THCS, THPT đăng ký tham gia GDNN; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các cơ sở GDNN với các trường THCS, THPT để giới thiệu, quảng bá về GDNN giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia GDNN.

5. Tăng cường sự tham gia của các cơ sở GDNN trong việc tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử giáo viên GDNN tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS, THPT.

6. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ các cơ sở GDNN và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ về truyền thông cho các cán bộ làm công tác truyền thông, tuyển sinh của các cơ sở GDNN, cán bộ quản lý GDNN.

7. Triển khai các hoạt động phối hợp, hợp tác giữa nhà nước, các cơ sở GDNN và doanh nghiệp trong hoạt động GDNN.

V. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Qua các cơ quan thông tấn báo chí: phối hợp với các cơ quan báo chí đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về GDNN.

2. Qua mạng viễn thông và internet: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội (Facebook)…; xây dựng các cổng, trang thông tin điện tử, tin nhắn, các ứng dụng hỗ trợ công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp.

3. Qua các ấn phẩm: biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi…; giới thiệu, cung cấp thông tin về các cơ sở GDNN, mô tả nghề đào tạo, giới thiệu về học nghề - lập nghiệp; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp…

4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi tuyên truyền về GDNN: cuộc thi viết bài, thi ảnh, thiết kế biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan)….; tôn vinh, tuyên dương và biểu dương các điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ GDNN trong các sự kiện, hoạt động về GDNN gắn kết với doanh nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.

5. Phối hợp với các tổ chức: đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động, sự kiện… tuyên truyền cho GDNN.

6. Tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lưu về GDNN cho học sinh THCS, THPT: ngày tư vấn - tuyển sinh và hướng nghiệp theo ngành, nghề cụ thể,…

7. Qua các hình thức khác: đưa nội dung tuyên truyền vào các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm…; phối hợp với các đơn vị truyền thông/tổ chức sự kiện tổ chức tuần lễ quảng bá, hoạt động giao lưu về GDNN; tuyên truyền thông qua việc tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong GDNN.

VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

1. Kinh phí cho Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề...

2. Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu.

3. Kinh phí hợp pháp khác (tài trợ, viện trợ, ODA...)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì thực hiện kế hoạch truyền thông về GDNN trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về GDNN.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động, nội dung tuyên truyền về GDNN, bảo đảm bám sát theo hoạt động chuyên môn của GDNN và tình hình thực tế của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức viết, xây dựng các phóng sự, tin, bài, ảnh… về GDNN; đi khảo sát thực tế tại các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp… để thu thập thông tin, xây dựng phóng sự, viết bài… về GDNN.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tăng cường công tác truyền thông, hướng nghiệp, phân luồng sau THCS, THPT trong các trường THCS, THPT.

d) Tăng cường công tác truyền thông về GDNN trong doanh nghiệp.

2. Các cơ quan chủ quản của cơ sở GDNN (Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện)

a) Chủ động đề xuất các chương trình, nội dung, hoạt động truyền thông về GDNN với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện.

b) Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDNN nói chung và các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý, chỉ đạo. Hỗ trợ các cơ sở GDNN trong hoạt động, sự kiện truyền thông về GDNN.

c) Chỉ đạo các cơ sở GDNN xây dựng kế hoạch truyền thông về GDNN, các ngành nghề đào tạo, hoạt động của các cơ sở GDNN trong công tác tuyển sinh, đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp, đánh giá quá trình học tập, tốt nghiệp, công tác kiểm định…

3. Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

a) Chủ động tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức viết, xây dựng các phóng sự, tin bài, ảnh… về GDNN, đặc biệt là các bài viết, hình ảnh về quá trình đào tạo tại trường, gắn kết doanh nghiệp, kiểm định chất lượng …

b) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về GDNN của đơn vị, nội dung phù hợp với ngành nghề đào tạo, địa bàn và đối tượng tuyển sinh.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về GDNN.

d) Tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến… về các hoạt động của nhà trường; khuyến khích nhà giáo, học sinh, sinh viên tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động, sự kiện trong nhà trường.

đ) Đẩy mạnh, chú trọng tuyên truyền về các tấm gương điển hình, tiên tiến, học nghề - lập nghiệp, những tấm gương đã tốt nghiệp học nghề, những tấm gương đạt giải trong các kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực Asean và thế giới đang khẳng định mình trong việc làm và thành công trong cuộc sống, lao động, các tấm gương khởi nghiệp.

4. Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan, các cơ sở GDNN trên địa bàn tổ chức đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền về GDNN.

5. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về GDNN của doanh nghiệp bảo đảm hiệu quả, thiết thực, bám sát các kế hoạch truyền thông của Trung ương và địa phương, thỏa thuận hợp tác của đơn vị với cơ sở GDNN.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực để triển khai công tác truyền thông về GDNN.

c) Duy trì các hoạt động thường xuyên về truyền thông liên quan đến GDNN theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào lợi ích của học nghề; nhu cầu, yêu cầu, tiêu chí về lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là lao động qua đào tạo nghề.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, GDĐT, VHTTDL, YT, TC, TTTT;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: KG-VX, KTN, TH, TT THCB;
- Lưu: VT, KG-VX (NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 52/KH-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441679