• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vốn nhà nước tại doanh nghiệp


 

Kế hoạch 522/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tải về Văn bản khác 522/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 05/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CƠ CẤU LẠI, SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CPH VÀ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DNNN

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị) về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa (CPH) và thoái vốn nhà nước tại Doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương, DNNN.

- Đề ra các giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN nhằm hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN theo tiến độ, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Yêu cầu

- Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước cần bám sát các nội dung, quy định của Nghị quyết, Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo Tng Công ty, các DNNN đề cao trách nhiệm của người đứng đầu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg , ngày 28/12/2016; thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch tại văn bản số 991/TTg-ĐMDN , ngày 10/7/2017, Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo danh sách ban hành tại văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các doanh nghiệp không có khả năng hoàn thành kế hoạch do lý do khách quan cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trường hợp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những danh mục đã được duyệt, thủ trưởng các Sở, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chuyển giao về SCIC cuối quý I năm 2019 để tổ chức thoái vốn theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, DNNN rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg , ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm; gắn kết quả việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu DNNN.

3. Rà soát, điều chỉnh lại danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, thoái vn giai đoạn 2018 - 2020, đảm bảo khả năng thực hiện. Rà soát các đơn vị thoái vốn chưa thực hiện được trong giai đoạn 2016-2018, chuyển giao sang SCIC để thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2019 - 2020.

4. Các DNNN thuộc diện cổ phần hóa khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

5. Thủ trưởng các sở, ngành, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp trực thuộc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu về Quỹ (bao gồm cả lãi chậm nộp nếu có) theo quy định;

- Chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện quyết toán và nộp số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ (tại tổng công ty, công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - con) về Quỹ theo quy định.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa:

- Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nghiêm túc thực hiện việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc thu, nộp tiền thu phát sinh từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

- Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg , ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo đúng quy định hiện hành. Đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục bàn giao theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg , ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm điều chỉnh lại tiến độ bàn giao để đảm bảo hoàn thành bàn giao về SCIC chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2019.

7. Về đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của DNNN:

a) Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị có vốn Nhà nước, người đại diện vốn Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau trong năm 2019:

- Sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp.

- Rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung vào kinh doanh những ngành nghề kinh doanh chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính. Thực hiện đăng ký lại ngành nghề kinh doanh nếu cần thiết, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia khi thoái vốn.

- Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, triển khai cơ cấu lại các doanh nghiệp thành viên để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực; tránh cạnh tranh nội bộ theo hướng sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp thành viên kinh doanh cùng ngành nghề.

- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện phần vốn nhà nước đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

- Sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp; trọng tâm là đội ngũ lao động kỹ thuật với số lượng hợp lý, cơ cấu ngành nghề và bậc thợ tối ưu đối với từng công nghệ, dây chuyền, công đoạn, công việc, trên cơ sở đó nâng cao năng suất của từng người lao động và năng suất lao động tổng hợp của doanh nghiệp.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay thế dn các thiết bị, công nghệ tiêu tn nhiu năng lượng, nguyên, vật liệu; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

- Công ty mẹ - tổng công ty nhà nước phải tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên, thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con, cán bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động của các công ty liên kết, thông qua người đại diện là cổ đông tham gia vào các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Các DNNN, trọng tâm là các tổng công ty nhà nước phải đi đầu trong đổi mới, áp dụng công nghệ và phương thức kinh doanh mới theo hướng thông minh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn (như kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử, thanh toán điện tử...) đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, mô hình quản lý, quản trị trong kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp 4.0.

8. Các sở, ngành, địa phương, tổng công ty, DNNN tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trách nhiệm trong việc tổ chức, hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm. Thanh tra đối với các doanh nghiệp chậm quyết toán tại thời điểm chuyển từ DNNN sang công ty cổ phần.

9. Các sở, ngành, địa phương, Tổng công ty, DNNN phải kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN, các dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản DNNN theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác...

10. Tổng công ty, các DNNN định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Trước ngày 20 tháng cuối quý, thủ trưởng các đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp kiểm tra việc triển khai công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tng hợp tiến độ triển khai, báo cáo và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đng bộ và có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các sở, cơ quan, địa phương làm tt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

5. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Tổng công ty và DNNN, doanh nghiệp có vn nhà nước và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủ
y ban QLVNNTDN;
- Tổng công ty SCIC;
- TT.T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (scan);
- UBND các huyện, thành phố (scan);
- VP: CVP, PCVP UBND tỉnh, các CV (scan)
;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 522/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 25/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 522/KH-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410719