• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 5256/KH-UBND năm 2017 tổ chức triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam khu vực tỉnh Ninh Thuận

Tải về Văn bản khác 5256/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5256/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH RANH GIỚI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRÊN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 2905/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” phần nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn và triển khai công tác xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam khu vực tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm phân định rõ ràng đường ranh giới hành chính các cấp trên biển, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm của tỉnh Ninh Thuận từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương;

- Đo đường địa giới hành chính các cấp của tỉnh Ninh Thuận mới chỉ xác định được đến đường bờ nước vẽ trên bản đồ mà chưa xác định được ranh giới hành chính từ bờ nước ra đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của thềm lục địa Việt Nam (gọi tắt là đường cơ sở) theo tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12/11/1982 và phạm vi quản lý các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm trên vùng biển Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã, huyện và tỉnh từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở.

- Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng phương án tốt nhất để phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo đối với các cấp tỉnh, huyện, xã để khép kín đến đường cơ sở và xác định rõ phạm vi quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trong vùng nội thủy của lãnh thổ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc khi phân định ranh giới biển, đảo để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị hành chính ven biển.

II. Thành phần, thời gian và Nội dung tập huấn công tác xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

1. Thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến:

a) Tại điểm cầu của tỉnh

- Về phía Trung ương

+ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

+ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1;

- Về phía cấp tỉnh

+ Thành viên Ban chỉ đạo Dự án 513;

+ Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

b) Tại điểm cầu các huyện, thành phố

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

+ Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Kinh tế - Hạ tầng;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường (có biển) (do UBND các huyện, thành phố mời);

- Thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến: Dự kiến trong tháng 12/2017;

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng họp trực tuyến UBND các huyện Thành phố.

2. Rà soát, Thẩm định hồ sơ

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công rà soát, phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã, huyện và tỉnh từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở.

- Ký xác nhận vào hồ sơ, bản đồ theo đúng quy định hiện hành.

III. Kinh phí thực hiện: Do Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1, Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chi trả theo định mức quy định.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, rà soát, phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã, huyện và tỉnh từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã, huyện, tỉnh và ranh giới quản lý hành chính với các tỉnh giáp ranh rõ ràng, chính xác từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 2905/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan và tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Thuận để thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức cuộc họp thống nhất phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Bình Thuận và tỉnh Khánh Hòa; trên cơ sở thống nhất chương trình của các tỉnh bạn; chuẩn bị nội dung, chương trình, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và tổ chức làm việc theo đúng quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan trực tiếp làm việc với các địa phương liên quan trong tỉnh để thống nhất phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo cấp huyện theo đúng quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trong thực hiện công việc nhằm đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị thi công rà soát, phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã, huyện từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở. Ký xác nhận, đóng dấu vào hồ sơ theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công rà soát, phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở. Ký xác nhận, đóng dấu vào hồ sơ cấp xã theo quy định.

4. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1, Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chuẩn bị tài liệu tập huấn, các biểu mẫu khi triển khai thực hiện rà soát, phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho từng cấp xã, huyện và tỉnh từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cụ thể như sau:

a) Xác định đường địa giới hành chính, vị trí điểm đặc trưng trên đường ranh giới quản lý hành chính từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền đến đường mép nước biển thấp nhất ra đến đường cơ sở;

b) Rà soát, chỉnh lý đường mép nước biển thấp nhất tại thời điểm thi công lên bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000; 1:10.000 cấp xã đã thực hiện theo Dự án 513 của các địa phương, làm căn cứ tính diện tích tự nhiên phần đất liền và mặt nước biển cấp xã;

c) Lập bộ bản đồ ranh giới hành chính trên biển, đảo gốc thực địa;

d) Lập bản mô tả đường ranh giới hành chính trên biển, đảo các cấp;

đ) Xác định tọa độ các điểm đặc trưng trên đường ranh giới hành chính trên biển, đảo;

g) Lập bộ hồ sơ, bản đồ ranh giới hành chính trên biển, đảo các cấp;

h) Biên tập và in bộ hồ sơ, bản đồ ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam trình các cấp có thẩm quyền;

i) Hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ ranh giới hành chính trên biển, đảo các cấp tỉnh Ninh Thuận từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền đến đường cơ sở theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

k) Thẩm định cấp Nhà nước, hoàn thiện, đóng gói giao nộp sản phẩm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn, rà soát, phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính biển, đảo cho từng cấp xã, huyện và tỉnh từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, triển khai tổ chức đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ (Ban quản lý DA 513);
- Cục Đo đạc, Bản đồ và TTĐL Việt Nam;
- Thường trực tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ Dự án 513;
- Các Sở: NNPTNT, GTVT, VHTTDL;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1;
- VPUB: LĐ, QHXD, TH;
- Lưu: VT, KGVX. PD

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5256/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5256/KH-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393580