• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình


 

Kế hoạch 527/KH-UBND năm 2016 thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 527/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/KH-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định s21/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng chống, bạo lực gia đình;

Căn cứ Kế hoạch 182/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 02 tháng 4 năm 2015 về việc triển khai chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Phát huy ti đa tính hiệu quả, hiệu lực của công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, của các cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành, từ đó góp phần xây dựng đi sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mọi gia đình và toàn xã hội.

II. YÊU CẦU

1. Bảo đảm thng nhất công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình từ tỉnh đến các huyện, thành ph, thị xã và các xã, phường, thị trấn; sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả.

2. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chính sách, quyết định, chương trình hành động.

3. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Cùng phối hợp bàn giải pháp và giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình

a) Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc tổng hợp, thu thập và cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh; Các S, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, tchức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Phối hợp trong truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành) cho các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Phối hợp trong giáo dục chuyển đi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành) cho các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

d) Phối hợp trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp vi các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương cung cấp nội dung, hưng dẫn tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

e) Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình:

S Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ s; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, ban, ngành, hội tổ chức liên quan và các địa phương bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở;

g) Phối hợp phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh; Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn.

2. Phối hợp phát hiện sm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương hướng dẫn quy trình phát hiện sm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và thực hiện các biện pháp hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng. Bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Phối hợp trong thống kê, báo cáo về phòng, chng bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quvề phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi qun lý ngành và địa bàn phụ trách, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao Và Du lịch.

c) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với S Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm.

b) Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan ở tỉnh phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy đnh của Luật Ngân sách nhà nước; từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, đôn đốc các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã thực hiện kế hoạch này.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình theo từng giai đoạn.

d) Chủ trì, tổ chức các cuộc họp, thanh tra, kiểm tra, đánh giá liên ngành về phòng, chng bạo lực gia đình.

e) Tổng hợp, định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch và các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

2. Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ công an viên, kiểm sát viên và thẩm phán các cấp để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng chống, bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố xét xử, cung cấp thông tin, kết quả thực hiện liên quan về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi xử lý.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn lao động tnh phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng chống bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động htrợ ngay từ cộng đồng, chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình; cung cấp thông tin, kết quả thực hiện liên quan về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

4. Các S, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

a) Chủ động triển khai, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; đề nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế.

c) Chỉ đạo việc triển khai bộ ch stheo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

đ) Cử bộ phận đầu mối về phòng, chống bạo lực gia đình tham gia hoạt động phối hợp liên ngành theo đnghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Chủ động triển khai, thực hiện nội dung phòng chng bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương thông qua Ban chỉ đạo công tác gia đình cùng cấp.

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên đa bàn tỉnh Nghệ An. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thxã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL (b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Minh Thông;
- Các s, ban, ngành và đoàn thể cp tỉnh;
- Ban ch đạo công tác gia đình tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố, Thị xã;
- CVP UBND tnh;
- PVP Phan Đức Sơn;
- Lưu VT, VX (Trâm).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Thông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 527/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 31/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 527/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332136