• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Kế hoạch 53/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Tải về Văn bản khác 53/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn đkhởi nghiệp thành công.

3. Hỗ trợ phát triển ít nhất 3 đến 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển ít nhất 2 đến 4 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ít nhất 01 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

b) Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 05 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

c) Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tnh Thừa Thiên Huế và kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh nhằm cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2018.

b) Tuyên truyền, phổ biến đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

c) Xây dựng Chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các đin hình khởi nghiệp thành công ở trong và ngoài tỉnh đến các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh (thông tin kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo, thông tin về các hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo trong nước, kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo và các thành phần liên quan; các cơ chế chính sách, các cộng đồng khởi nghiệp đi mới sáng tạo, thông tin theo sự kiện liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, về xu hướng thị trường trong và ngoài nước; truyền thông qua các mạng xã hội).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, các trường đại học, cao đng, và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018. Trong đó có hỗ trợ, giới thiệu 03 ý tưởng, dự án đạt giải thưởng cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh tham gia dự thi, trưng bày, giới thiệu.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưng và các tổ chức, cá nhân giới thiệu tham gia.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2018.

b) Tổ chức hội thảo, tọa đàm về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2018.

d) Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 đlựa chọn các ý tưng, dự án khởi nghiệp có tim năng nhằm hỗ trợ ươm tạo thành các dự án khởi nghiệp phát triển.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản HChí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I - III/2018

đ) Vận động thành lập ít nhất 06 câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các sự kiện giao lưu, kết ni các câu lạc bộ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Liên hiệp các hội Khoa học và Kthuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị liên quan,

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2018.

e) Tổ chức chương trình kết nối giữa Doanh nghiệp đang phát triển và Thanh niên khi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

3. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Hình thành các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đại học Huế, Trường Cao đng Công nghiệp Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

c) Hình thành Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ thông tin.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018 (tiếp tục kế hoạch 2017).

d) Hình thành Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về sản phẩm nghề truyền thống và các đặc sản địa phương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

4. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Tổ chức 01 khóa đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp, kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Tổ chức 01 lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng và cán bộ chuyên về công tác hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên trong các trường đại học, cao đng, trung cấp nghề; thanh niên các địa phương trong tỉnh có ý tưởng, dự án khi nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đào tạo cơ bản về nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao và đào tạo các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức thúc đẩy kinh doanh).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2018.

d) Tổ chức 01 lớp tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên Hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

đ) Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

e) Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

g) Tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy khởi nghiệp, thiết kế truyền thông và marketing về khởi nghiệp, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và các nhân txây dựng hệ sinh thái khi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

h) Tổ chức 01 khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ sáng lập viên các dự án khởi nghiệp và những đối tượng muốn khởi nghiệp; huấn luyện người cố vấn khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

i) Xây dựng và triển khai chương trình tăng tc cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã hình thành sản phẩm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cphần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

5. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp

a) Xây dựng, kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành lập Văn phòng đại diện QuKhởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Huế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đng, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Thành lập đoàn đi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

c) Tchức 01 đợt kết nối giữa người cố vấn và người được cvấn, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, phân tích đầu tư và quản lý khoản đầu tư.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

d) Tổ chức ký kết phối hợp hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020, giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018.

6. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng được lựa chọn, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đến năm 2020.

- Các cơ chế, chính sách htrợ chính:

+ Htrợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

+ Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đy kinh doanh.

+ Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ Internet miễn phí trong Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất - kthuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kinh phí tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Huế, Cục Thuế tỉnh, các trường đại học, cao đng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018 (tiếp tục kế hoạch năm 2017)

b) Tổ chức 01 hội nghị phổ biến, trao đổi về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, cho vay liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan đồng chủ trì thực hiện: QuPhát triển khoa học và công nghệ tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Cphần tư vn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

c) Tìm kiếm nguồn vn hỗ trợ, tài trợ vốn mi giúp hiện thực hóa ý tưởng.

- Mục tiêu: Tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ vốn mồi cho ít nhất 01 ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp đi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài Chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Công ty Cphần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

d) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân tr, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của Tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bn liên quan, các cơ quan, tổ chức được phân công chtrì thực hiện nhiệm vụ (có sử dụng nguồn ngân sách) lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động của kế hoạch áp dụng theo các quy định hiện hành về qun lý tài chính đối với Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự ch, tự chịu trách nhiệm, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, quy định về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Mục III của kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất về Sở khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại học Huế;
- Các Sở, ban
, ngành và đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện. TX, TP Huế;
- Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ;
- Các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh
;
- Quỹ ĐTPT&B
o lãnh tín dụng cho DNNVV;
- Quỹ Khởi nghiệp DNKH&CN Việt Nam;
- Công ty CoLPUS;
- VP: CVP
, PCVP Đ.T.Vinh;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 53/KH-UBND

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378025