• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Kế hoạch 53/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 53/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế ở địa phương trong các lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Bộ, ngành chủ quản cấp trên và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với Sở Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp đúng theo điểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí tổ chức, nhân sự đảm nhiệm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu công tác pháp chế.

Giao Sở Tư pháp tổng hợp danh sách tổ chức; đội ngũ công chức, nhân viên pháp chế thời điểm hiện nay và thông tin, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị được biết. Thời gian thực hiện quý I năm 2019.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế (gồm công chức chuyên trách, kiêm nhiệm công tác pháp chế) tham mưu thực hiện các nội dung sau:

a) Công tác xây dựng và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan; phối hợp với Sở Tư pháp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, đảm bảo việc tham mưu ban hành văn bản đúng thời gian đã đăng ký.

b) Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để xác định nội dung giao cho địa phương quy định chi tiết. Qua đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hoặc đề xuất UBND trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để thực hiện ở địa phương.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021” (sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành); tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành của cơ quan.

Tuyên truyền các văn bản liên quan đến cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 gắn với thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan; triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật sau khi được ban hành.

d) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện rà soát, công bố, công khai; niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; rà soát quy định thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết; tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

đ) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực do cơ quan mình quản lý; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) việc theo dõi, thu thập thông tin từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, điều tra, khảo sát, kiến nghị.

e) Công tác bồi thường của Nhà nước

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 744A/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

g) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

h) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

3. Tổ chức pháp chế doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Kiểm tra công tác pháp chế

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm tra công tác pháp chế năm 2019.

Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2019.

5. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức, nhân viên pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2019.

6. Báo cáo về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ kinh phí của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh cấp năm 2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác pháp chế (trước ngày 29/11/2019).

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị (trước ngày 28/02/2019).

b) Báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác pháp chế (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2019.

Quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 12/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 53/KH-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407853