• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức hoạt động và quản lý hội


 

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Văn bản khác 53/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHM HỖ TRỢ, PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy tốt vai trò, khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia các cấp phát triển toàn diện về tổ chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

b) Tạo cơ chế phối hp chặt chẽ giữa Hội Luật gia tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong các mặt hoạt động thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện công tác của Hội Luật gia tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nội dung công việc, nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 21/CT-TTg ; gắn công tác phối hp với thực hiện nhiệm vụ phù hp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo

Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, để nắm vững quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác của Hội Luật gia; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên ở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,.... các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp trong tỉnh; khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia tỉnh; lựa chọn các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác Hội.

b) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ Hội.

- Chủ trì: Hội Luật gia Kiên Giang.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phản biện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; theo dõi thi hành pháp luật

a) Tăng cường sự phối hp của Hội Luật gia Kiên Giang trong công tác xây dựng, góp ý, thm định văn bản quy phạm pháp luật; tư vn, phản biện chính sách, pháp luật do y ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc chủ trì, soạn thảo; tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật,...; theo dõi thi hành pháp luật.

b) Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; biên soạn tài liệu pháp luật; phổ biến, giáo dục trên phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở;

c) Tham gia tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Tham gia hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại

Tổ chức thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong việc tham gia hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Tham gia góp ý kiến về cải cách hành chính

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính của địa phương khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đề xuất sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Hội Luật gia Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

6. Nâng cao năng lực đối ngoại Nhân dân

Hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Luật gia tăng cường các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học thuật trong lĩnh vực pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyn và an ninh quc gia, phòng, chng tội phạm, hp tác quc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật thuộc phạm vi, chức năng được giao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ;

- Cơ quan phối hp: Hội Luật gia Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

Chủ trì, phối hp với các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết của Hội Luật gia trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo trình y ban nhân dân tỉnh ký gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Thanh tra tỉnh

Đề xuất và thực hiện các biện pháp phối hợp để phát huy vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia vào hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính

Phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Hội Luật gia Kiên Giang thực hiện các nhiệm vụ nhà nước theo quy định, phù hp với khả năng ngân sách hàng năm.

5. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Hội Luật gia để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; to điều kiện đHội Luật gia phát triển về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động p hp với giai đoạn mới; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hp) ký gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể các cơ quan tư pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Luật gia Kiên Giang thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hòa giải và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hp) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TW Hội Luật gia Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- LĐVP,
P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrang (
01b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 53/KH-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445932