• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2014 thực hiện và công bố Nghị quyết 03/NQ-CP về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 53/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

 Tiền Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 06/01/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2014 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa một bước quy hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Là một trong các căn cứ để lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 được đặt trong mối quan hệ mật thiết với điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo sử dụng đất đồng bộ và có hệ thống. Phân bố quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển không gian lâu dài và mục tiêu phát triển kinh tế; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các địa phương đến năm 2020.

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý Nhà nước về đất đai. Thông qua quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sẽ kiểm tra, đánh giá thực trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các loại đất theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất còn tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất của các địa phương trong tỉnh.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công bố Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang:

a) Tài liệu công bố Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang gồm:

- Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan công bố quy hoạch:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ tài liệu về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang đã được xét duyệt tại trụ sở cơ quan mình trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố trên mạng thông tin quản lý nhà nước của tỉnh và trích đăng trên báo của địa phương; đồng thời công bố công khai đến các địa phương, các sở ban ngành của tỉnh và người dân biết để thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được Chính phủ phê duyệt.

c) Thời gian công bố quy hoạch:

Tổ chức thực hiện công bố Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang trong tháng 3/2014.

2. Nội dung và giải pháp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tỉnh:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gắn với chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia góp ý trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường vai trò giám sát và nhiệm vụ của người dân trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất tự phát, sang nhượng đất trái pháp luật.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 thông qua việc điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của các huyện trong tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Tiếp tục rà soát hiện trạng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, đảm bảo đủ quỹ đất cần thiết cho mục đích quốc phòng, an ninh, trong đó chú trọng vấn đề quốc phòng gắn liền với phát triển kinh tế, chuyển diện tích đất không phù hợp với mục đích quốc phòng, an ninh cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

- Rà soát tình hình triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng các quy hoạch treo và các dự án treo.

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần xác định và tổ chức thu hồi đất theo phương châm làm đến đâu thu hồi đến đó, tránh tình trạng thu hồi đất đang sản xuất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng không hoặc chưa xây dựng công trình dẫn đến tình trạng “treo”.

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư - hộ nông dân bị thu hồi đất trên quan điểm cùng có lợi, đảm bảo công bằng xã hội.

- Tiến hành thu hồi diện tích đất phi nông nghiệp đã giao (công nghiệp, sản xuất kinh doanh...) nhưng không đưa vào sử dụng; không phê duyệt và không tiến hành giao đất cho các khu công nghiệp ở những địa phương không sử dụng hết đất, sử dụng không hiệu quả diện tích đất đã được giao.

- Phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với việc sử dụng đất theo phương án quy hoạch để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của tỉnh trong việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015).

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất của huyện.

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp thông tin quy hoạch.

- Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tiền Giang.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp thông tin Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị, địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ trì trong việc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định, xây dựng và lập kế hoạch triển khai. Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Thực hiện báo cáo nhu cầu kinh phí lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương để Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sau khi Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất của huyện được phê duyệt, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện và công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang, yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 53/KH-UBND

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233862