• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Kế hoạch 539/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 539/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/KH-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Trin khai thi hành Ngh đnh s 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 ca Chính phquy đnh Cơ s d liu quc gia v x lý vi phm hành chính trên đa bàn tnh Ngh An.

Thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về việc ban hành quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định s20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị đnh số 20/2016/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định s20/2016/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định 20/2016/NĐ-CP đến các đi tượng có liên quan tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc triển khai Nghị định

2. Yêu cầu

a) Quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP và Kế hoạch của UBND tỉnh đến các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

b) Xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định s20/2016/NĐ-CP. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Chính phủ thống nhất quản lý nhằm cung cấp chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu, bảo đảm kết ni an toàn, tích hợp dữ liệu phục vụ công tác qun lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng chng vi phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. T chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định s 20/2016/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định s20/2016/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính cho các đối tượng có liên quan thuộc: cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; cơ quan qun lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin & Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

b) Các hình thức tuyên truyền khác

Đăng tải các nội dung về Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định s20/2016/NĐ-CP đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật của tỉnh ra tập san chuyên đề về Nghị định số 20/2016/NĐ-CP. Tổ chức một số Hội nghị chuyên đề về Nghị định s20/2016/NĐ-CP cho các đối tượng có liên quan, trong đó cập nhật, phổ biến các văn bn, quy định mới từ cấp trên và trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình trin khai thực hiện Nghị định s20/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Xây dựng Quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan được quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 2 Nghị định 20/2016/NĐ-CP .

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Kết quả thực hiện: Quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về xlý vi phạm hành chính chính tại các cơ quan được quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 2 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 20/NĐ-CP trong phạm vi quản lý về kỹ năng thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và cán bộ, công chức thuộc cơ quan quy định ti Điều 2 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trên địa bàn về kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chtrì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan của người có thẩm quyền xphạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP

- Nội dung: Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định s20/2016/NĐ-CP theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tnh, Sở Thông tin và truyền thông, Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cu của Bộ Tư pháp

6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy biên chế của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện phù hợp với chức năng nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí triển khai thi hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP trên địa bàn tnh Nghệ An do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp qun lý ngân sách nhà nước

b) Hàng năm, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

Là đầu mối tổ chức thực hiện và phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trong trin khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP và Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu của các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong thực hiện việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy trình và thời gian quy định.

- Thực hiện việc kết nối gia Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng hệ thống thông tin đầu mi kết nối, hỗ trợ truy nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn đảm bảo an toàn, khắc phục các sự cố (nếu có) kết nối internet trên địa bàn với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xlý vi phạm hành chính, bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cơ sở dữ liệu quốc gia về x lý vi phạm hành chính vận hành ổn định và liên tục.

- Hướng dẫn kỹ thuật cho các Sở, ban, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

c) Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở dự trù kinh phí của Sở Tư pháp, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

đ) Công an tỉnh

Phi hợp với Sở Tư pháp để thực hiện việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

e) Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

- Thực hiện theo đúng Quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP được Uỷ ban nhân dân tnh ban hành.

Bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin do mình cập nhật; thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện có sự khác nhau giữa các thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính với bn chính hồ sơ, tài liệu về xử lý vi phạm hành chính do cơ quan mình ban hành, phải thực hiện việc đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức kỹ năng thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được cấp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định s 20/2016/NĐ-CP ny 30/3/2016 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
PCT (TTr) UBND tnh;
-
Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
-
Các Sở, Ban, ngành cp tnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nghệ An;
-
UBND các huyện, thành ph, thị xã;
-
Lưu: VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 539/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 06/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 539/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332097