• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 54/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021

Đchủ động thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 và căn cứ thực tin tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chng ma túy (PCMT) năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác PCMT gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia công tác PCMT.

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp PCMT, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả ma túy thm lậu qua biên giới; triệt phá các đường dây, nhóm tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy; chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCMT trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Quá trình thực hiện công tác PCMT phải gắn với các mặt công tác phòng, chống tội phạm nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác PCMT, trọng tâm là: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình hành động số 96-Ctr/TU ngày 07/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kim soát ma túy; Nghị quyết số 05/2020/HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tnh Nghệ An; Đán nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An... Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác PCMT gắn với đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gkhó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả hơn.

2. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động PCMT bảo đảm thực chất, thiết thực, trong đó:

- Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền tại các địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao (các trường THPT, THCS, các xã có ma túy, có người nghiện...), tập trung vào các nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, tác hại của ma túy, “bóng cười”... nhm nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... Tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và tham gia giúp đngười nghiện ma túy cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, nắm tình hình nhân dân; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị tội phạm về ma túy lợi dụng hoạt động (nhất là tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, pub, karaoke...); tăng cường công tác tuần tra bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chú trọng phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy.

3. Tăng cường công tác đấu tranh, xử lý với tội phạm về ma túy.

- Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia ngay từ bên kia biên giới.

- Tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các tụ điểm sử dụng MTTH, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tình trạng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke... để tổ chức sử dụng ma túy trái phép; tuyệt đối không để hình thành các tụ điểm, điểm nóng liên quan đến tệ nạn ma túy, gây bức xúc, dư luận trong nhân dân.

- Phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng tội đối với các các loại tội phạm về ma túy.

4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

- Rà soát, nm sát tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để triển khai các biện pháp xử lý từng trường hp cụ thể nhằm giảm số người nghiện mới, người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương. Thống kê và phân công, giao trách nhiệm quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường và đẩy nhanh việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bt buộc hoặc các loại hình tổ chức quản lý, hỗ trợ cai nghiện, điều trị nghiện hiệu quả đối với từng đối tượng. Thường xuyên tích lũy tài liệu người nghiện ma túy trên địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp.

- Nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện và quản lý chặt chẽ việc tổ chức điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy “kép”.

- Chú trọng công tác đào tạo, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai nghiện để giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vng, từng bước giảm tỷ lệ tái nghiện. Có chính sách hỗ trợ, tư vấn, tạo việc làm cho những người đã hoàn lương sau cai nghiện để hòa nhập cộng đồng.

5. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, nht là kiểm soát chặt chẽ tiền chất; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn, nhất là các loại ma túy tổng hợp. Quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng xa, biên giới, nhất là những vùng trước đây trồng cây thuốc phiện để họ ổn định cuộc sống.

6. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về PCMT, nhất là với các lực lượng chức năng của nước CHDCND Lào để nâng cao hiệu quả công tác PCMT từ ngoại biên; duy trì hội nghị giao ban cấp đồn, trạm giữa các lực lượng chức năng 02 nước.

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng làm công tác PCMT các cấp, trong đó chú trọng ưu tiên chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác PCMT, nhất là cấp xã; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCMT.

8. Tăng mức đầu tư ngân sách, mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội PCMT; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia công tác PCMT; quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ công tác PCMT.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU

1. Số vụ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy năm 2021 tăng ít nhất 5% so với năm 2020; công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 100% các vụ việc phát hiện liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm về ma túy, nhất là các vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

2. 100% xã, phường, thị trấn, trường học... được tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau ít nhất 01 lần/năm.

3. Kìm giữ và làm giảm số người nghiện ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn có ma túy được tập trung chỉ đạo đchuyển hóa, phấn đấu làm giảm tính chất phức tạp ít nhất 10 địa bàn cấp xã trọng đim về ma túy; triệt xóa ít nhất 20% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy so với số liệu thống kê năm 2020.

4. Thống kê, nắm chắc tình hình người nghiện ma túy; 70% trở lên người nghiện có hồ sơ kiểm soát đang có mặt tại địa phương được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hp hoặc tham gia chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine. Bảo đảm việc tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện; nâng tỷ lệ cai nghiện thành công năm sau cao hơn năm trước.

5. Làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; 80% số người cai nghiện tại các cơ scó chức năng cai nghiện, 40% sngười cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được đào tạo nghề. Tiếp tục nâng cao số người được vay vốn tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị Methadone. Triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu điều trị thay thế bng thuốc Buprenophine.

7. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra tình trạng sản xuất, điều chế ma túy tổng hp, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

8. Không để tái trồng cây có chứa chất ma túy; kịp thời phát hiện, triệt xóa 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chất ma túy.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tnh

- Thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn và sơ, tổng kết công tác PCMT, trọng tâm là chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy giai đoạn 2020 - 2025; kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (khi có chỉ đạo của Bộ Công an).

- Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy gn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCMT.

- Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; trong đó, có kế hoạch giao chỉ tiêu các mặt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cho Công an các đơn vị, địa phương; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, ngăn chặn, triệt xóa các đối tượng, ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy, các tụ điểm, điểm tổ chức, sử dụng ma túy; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy... Nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy; phối hp làm tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án về ma túy; lựa chọn các vụ án trọng điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Chủ trì dự trù kinh phí thực hiện công tác PCMT năm 2021; phối hp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo triển khai và chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Tchức nắm tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới; ngăn chặn tình trạng ma túy thm lậu qua biên giới vào Nghệ An; trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu các mặt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cho các đơn vị trực thuộc, bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng.

- Phi hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện, xóa bỏ diện tích trồng cây thuốc phiện và phối hợp làm tốt công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ở khu vực biên giới.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về PCMT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Cục Hải quan Nghệ An

- Làm tốt công tác công tác phòng, chống ma túy tại các tuyến hàng không, tuyến đường biển và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt gi các đi tượng phạm tội về ma túy; trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu các mặt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cho các đơn vị trực thuộc, bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng.

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

4. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phi hợp điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma túy; lựa chọn và tchức các phiên tòa lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

5. SLao động, Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương về công tác tác cai nghiện và quản lý sau cai, trọng tâm là tham mưu xây dựng Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai giai đoạn 2021 - 2025.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Triển khai các giải pháp tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; công tác tái hòa nhập cộng đồng, quản lý sau cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

6. SY tế

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine tại Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sỹ ở tuyến huyện và tuyến xã. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình.

- Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa trị, nghiên cứu khoa học.

7. Bộ Chhuy Quân sự tỉnh

- Phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Tham mưu chỉ đạo các huyện, thành, thị sàng lọc ma túy trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, làm tốt công tác vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy

- Phi hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành liên quan tổ chức tuần tra, kim soát những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

8. SThông tin và Truyền thông

- Chủ động triển khai các giải pháp truyền thông, vận động phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục về PCMT; lồng ghép với việc tuyên truyền phòng chng tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo phối hợp triển khai công tác phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCMT trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PCMT cho đội ngũ giáo viên để phục vụ tuyên truyền, giáo dục trong các trường.

10. S Văn hóa và Thể thao: Triển khai các chương trình, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư gắn kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn ma túy; chđạo tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

11. Sở Du lịch: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke, pub, bar...), phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng để vi phạm và phạm tội về ma túy.

12. S Công Thương: Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quan theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hp pháp liên quan đến các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần trên địa bàn.

13. S Tư pháp: Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT gắn với các chuyên đề tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng, chng và kiểm soát ma túy.

14. Cục Quản lý thị trưng Nghệ An: Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Hải quan triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trtrái phép chất ma túy.

15. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thnhân dân tích cực tham gia phát hiện, tgiác tội phạm và tệ nn ma túy. Thực hiện tốt chức năng giám sát, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

16. Đề nghị Tnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về PCMT, nhất là các đối tượng trọng điểm, có nguy cơ cao gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCMT. Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác PCMT trên địa bàn.

17. Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển: Chỉ đạo Ban phòng, chống tội phạm ma túy và các lực lượng liên quan, tăng cường phối hp với lực lượng PCMT tỉnh Nghệ An, nhất là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các huyện tuyến bin tổ chức phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biển.

18. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này; thẩm định các văn bản triển khai, sơ, tổng kết; phối hợp tham mưu làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

19. S Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí phục vụ thực hiện kế hoạch này; ưu tiên htrợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

20. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác tổ chức tuyên truyền PCMT trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia PCMT. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác PCMT (khi có yêu cầu).

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện công tác PCMT trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo. Trong đó: Ban hành kế hoạch thực hiện năm 2021 trước ngày 10/02/2021; Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 16/6/2021; Báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 16/12/2021.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc./

 

 

Nơi nhận:
- V01, C04 - Bộ Công an;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- PCT Thường trực UBND t
nh;
- BTL Vùng 1 Cảnh sát biển;
- Chánh VP, Phó VP UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 25/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 54/KH-UBND

12

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467423