• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Văn bản khác 55/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện: Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội và kết quả thực hiện năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững đsử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nn kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được trin khai đồng bộ, bền vững; đy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm n định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố.

2. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thân thiện môi trường.

3. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân về sản xuất và tiêu dùng bn vng (từ sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng); Huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

4. Phấn đấu đến hết năm 2021 Thành phố đạt các chỉ tiêu:

4.1. Tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%.

4.2. 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

4.3. Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; chuyn đi sử dụng các sản phm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

4.4. Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

4.5. Khuyến khích lồng ghép nội dung vsản xut và tiêu dùng bn vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cp đào tạo.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Xây dựng tài liệu, phbiến chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt về sản xuất tiêu dùng bền vững (lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường,...) trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cp và các cơ sở sản xut công nghiệp trên địa bàn Thành ph.

- Tuyên truyền sử dụng sản phm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy tại siêu thị, trung tâm thương mại.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiu, thu gom, tái sử dụng cht thải; sử dụng các nguyên vật liệu, sản phm, bao bì thân thiện môi trường; tổ chức phbiến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

2. Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đi sản phm

- Đánh giá hiện trạng mạng lưới liên kết giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng đối với các nhóm ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng mạng lưới liên kết hp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi theo các ngành.

- Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc ngành gốm sứ trên địa bàn Thành pháp dụng các giải pháp, phương thức nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng.

- Htrợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Công Thương, cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Xây dựng, ứng dụng, phổ biến công cụ hỗ trợ trong quản lý để áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối.

3. Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững

- Xây dựng và phát trin mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phi bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phm thân thiện môi trường.

- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu xây dựng các tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp theo các cam kết quốc tế.

- Hỗ trợ cung cp thông tin, hướng dẫn, phbiến cho người tiêu dùng về các sản phm hữu cơ, sản phm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường,

4. Thực hiện lồng ghép và các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có, như: Quản lý và phát trin hoạt động Logistic; Phát triển thương mại điện tử; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình Khuyến công; Chương trình Sản phẩm công nghiệp chủ lực; Chương trình phát trin công nghiệp hỗ trợ, ... đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2121-2025 đề ra.

(Có Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm:

- Kinh phí chi nghiệp vụ năm 2021 đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND Thành phố.

- Vn viện trợ, tài trợ, các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và nhng nguồn vốn hp pháp khác.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố giao năm 2021 theo phân cấp; huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa, kinh phí hợp pháp khác theo quy định đthực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương (cơ quan chủ trì)

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị, tổ chức liên quan trin khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bn vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu trin khai Chương trình của UBND Thành phố và Bộ Công Thương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý theo chuyên ngành liên quan xây dựng hệ thống tiêu chí lựa chọn, tổ chức khảo sát, thẩm tra lựa chọn những doanh nghiệp, đơn vị có đủ năng lực trin khai thực hiện hỗ trợ năm 2021; phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung: Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, Tổ chức Đoàn công tác đi các tỉnh, thành phố, Hội chợ đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, thiết thực hiệu quả, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương thực hiện hiệu quả Chương trình liên kết công nghiệp, phân phối, thương mại và tiêu dùng bền vững giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trong việc thực hiện huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Chương trình Thành phố theo quy định.

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trin khai hiệu quả công tác chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp phân phối ký bản cam kết phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon; phối hợp với các doanh nghiệp đưa ra lộ trình thực hiện phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy.

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định định của pháp luật và Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất và tiêu dùng bền vững báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

2. STài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố tuyên truyền, phổ biến hạn chế sử dụng các sản phm nhựa và túi nilon; quy tc ứng xử vgiảm ô nhim chất thải nhựa trên địa bàn Thành ph.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

3. SKhoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan trong công tác xác định nhiệm vụ, tuyn chọn hoặc giao trực tiếp đthực hiện nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo trong sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Khi thực hiện thẩm định công nghệ các dự án đầu tư theo phân cấp tại Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, ưu tiên công nghệ có nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường, hiện đại, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc giới thiệu, tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tiêu dùng bn vững.

4. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần xanh, bền vững bao gm các trung tâm hậu cần xanh, hệ thống kho vận, giao nhận hàng hóa xanh, thúc đy sử dụng nhiên liệu sinh học sạch, thân thiện môi trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố triển khai duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chất lượng ATTP.

- Xây dựng và tchức thực hiện các giải pháp phát trin sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững; Trin khai hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát trin sản xut nông nghiệp bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm ổn định, đồng thời rà soát đề xuất những chính sách khuyến khích hỗ trợ phát trin nông nghiệp mới phù hợp với tình hình thực tế.

- Duy trì, phát trin các chuỗi cung ứng nông sản an toàn bền vững.

6. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Công Thương và đơn vị liên quan hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thực hiện thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố.

- Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội: Đy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng về sản xuất và tiêu dùng bền vững; lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tuyên truyền sử dụng sản phm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần.

7. S Tài chính

Phối hp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành.

8. Các S, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ban, ngành Thành phố; Ban quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội; UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra (bao gồm các chỉ tiêu chung và các chỉ tiêu của các đề án, chương trình, kế hoạch lồng ghép hiện có).

- UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp đthực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn theo quy định.

- Thực hiện lồng ghép và các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có, như: Quản lý và phát triển hoạt động Logistic; Phát trin thương mại điện tử; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình Khuyến công; Chương trình Sản phẩm công nghiệp chủ lực; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2121-2025,...

9. Đnghị các Hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội các nhà bán lẻ, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn Thành phố, cộng đồng và các cá nhân:

Chủ động đề xuất, phối hợp với các Sở, ngành thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, hỗ trợ thực hiện các hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các S
, ban, ngành Thành phố;
- BQL KCN và CX HN;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Hiệp hội: ngành nghề; các nhà bán lẻ; bảo vệ Ngư
i tiêu dùng; Liên minh HTX;
- VPUB: CVP, PCVP
V.T.Anh; KT, KGVX, ĐT, TH;
- Lưu: VT, K
TVân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/03/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục

Nội dung

Chỉ tiêu, kế hoạch

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thực hin

I

Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững

1

Xây dựng tài liệu, phổ biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt về sản xuất tiêu dùng bền vững (lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường,...) trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng, thiết kế file tài liệu về chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường,...

- Tổ chức hội thảo phổ biến chính sách và nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng;

- Thực hiện tuyên truyền, truyền thông qua các ứng dụng công cụ trên điện thoại, thiết bị di động thông minh hoặc trên bảng Led tấm lớn.

- Xây dựng, thiết kế file tài liệu và in 2.000 cẩm nang phổ biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Tổ chức 03 hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng.

- Phát clip tuyên truyền tại Trung tâm thương mại và bảng quảng cáo đèn Led tấm lớn.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

2

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp thông qua cẩm nang, tin, bài, phóng sự.

- Tổ chức hội thảo trao đổi, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất sạch hơn.

- Tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố (lớp tập huấn 02 ngày/lớp).

- Thiết kế file tài liệu, in ấn 1.500 cẩm nang hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Xây dựng và phát 05 phóng sự trên truyền hình.

- Viết, đưa tin 30 bài tuyên truyền về sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch hơn (báo điện tử).

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ quan truyền thông; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

3

Tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy tại siêu thị, trung tâm thương mại.

- Tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy thông qua hội nghị hội thảo.

- Xây dựng và phát clip tuyên truyền tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

- In ấn và phát hành tờ rơi tuyên truyền.

- Tổ chức 03 hội nghị, hội thảo tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa đùng một lần, khó phân hủy.

- Xây dựng và phát clip tuyên truyền tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Tháng 4 - 10/2021

4

Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thi; sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường; tổ chức phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải; sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường; áp dụng giải pháp thu hồi giảm thiểu và tái sử dụng chất thải, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các cơ sở, trung tâm phân phối; về nhãn xanh đối với các công trình thương mại.

- Tổ chức hội thảo phổ biến và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải; sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường; áp dụng giải pháp thu hồi giảm thiểu và tái sử dụng chất thải, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các cơ sở, trung tâm phân phối; về nhãn xanh đối với các công trình thương mại.

- Tổ chức 03 hội nghị phổ biến và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố.

Tháng 4 - 12/2021

II

Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm

5

Đánh giá hiện trạng mạng lưới liên kết giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng đối với các nhóm ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá hiện trạng liên kết giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối; người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành: dệt may thời trang; thủ công mỹ nghệ (xương sừng, mộc, thêu); thiết bị gia dụng.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng đối với 60 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành: dệt may thời trang; thủ công mỹ nghệ (xương sừng, mộc, thêu); thiết bị gia dụng.

- 01 báo cáo tổng hợp đánh giá hiện trạng, giải pháp tăng cường liên kết giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng.

- Tổ chức 01 hội thảo chuyên đề về kết quả khảo sát và giải pháp

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm ngành: dệt may thời trang; thủ công mỹ nghệ (xương sừng, mộc, thêu); thiết bị gia dụng.

Tháng 3 - 12/2021

6

Xây dựng mạng lưới liên kết hp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi theo các ngành.

- Tổ chức 03 chuỗi kết nối chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững cho các nhóm ngành, lĩnh vực: Thời trang; Làng nghề truyền thống: thêu, mỹ nghệ, xương sừng và mộc; Thiết bị gia dụng.

- Trưng bày, giới thiệu, phổ biến các sản phẩm, công nghệ, các mô hình, dịch vụ, các kênh phân phối, mạng lưới mua hàng xanh, các chuỗi cung ứng bền vững đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu quốc tế thực hiện tốt kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng.

- Tổ chức 03 chuỗi kết nối chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững cho các nhóm ngành, lĩnh vực (Chuỗi 1: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối các sản phẩm thời trang; Chuỗi 2: Làng nghề truyền thống: thêu, mỹ nghệ, xương sừng và mộc; Chuỗi 3: Doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị gia dụng), mỗi chuỗi dự kiến khoảng 50 - 70 gian hàng và khu trưng bày.

- Ban hành tiêu chí các sản phẩm tham gia chuỗi theo nhóm ngành. Hướng dẫn và cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia liên kết chuỗi tiêu dùng bền vững.

- Có hoạt động tư vấn: Mua sắm xanh, nhận diện sản phẩm tham gia chuỗi, sản phẩm đạt xuất khẩu, phổ biến các sản phẩm, công nghệ, các mô hình, dịch vụ, các kênh phân phối, mua sắm xanh, các chuỗi cung ứng bền vững đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu quốc tế kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm các nhóm ngành, lĩnh vực: Thời trang; Làng nghề truyền thống: thêu, mỹ nghệ, xương sừng và mộc; Thiết bị gia dụng trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

7

Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc ngành gốm sứ trên địa bàn Thành phố áp dụng các giải pháp, phương thức nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng nguyên nhiêu liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho ngành gốm sứ trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

- Xây dựng chỉ tiêu nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho ngành gốm sứ và tổ chức hội nghị phổ biến bộ công cụ.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng nguyên nhiêu liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho ngành gốm sứ trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng 01 bộ chỉ tiêu nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho ngành gốm sứ.

- Tổ chức 01 hội thảo phổ biến bộ chỉ tiêu nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho ngành gốm sứ.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành gốm sứ trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

8

Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Công Thương, cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng nguyên nhiêu liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: hoàn tất sản phẩm kim loại và thực phẩm.

- Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá, tư vấn các giải pháp sản xuất sạch hơn cho 30 cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: hoàn tất sản phẩm kim loại và thực phẩm và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Hoài Đức.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng nguyên nhiêu liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: hoàn tất sản phẩm kim loại và thực phẩm.

- Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá, tư vấn các giải pháp sản xuất sạch hơn cho: 10 cơ sở sản xuất công nghiệp ngành hoàn tất sản phẩm kim loại; 10 cơ sở sn xuất công nghiệp ngành thực phẩm; 10 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Hoài Đức.

- Tổ chức 02 hội nghị phổ biến các đơn vị liên quan.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: hoàn tất sản phẩm kim loại và thực phẩm và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Tháng 3 - 12/2021

9

Xây dựng, ứng dụng, phổ biến công cụ hỗ trợ trong quản lý để áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối.

- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hiện trạng sử dụng nguyên nhiêu liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất có tiềm năng áp dụng công cụ quản lý sản xuất tiên tiến (công cụ cải tiến 5S3R).

- Ứng dụng, xây dựng bộ công cụ tính toán tự động hỗ trợ hoạt động quản lý sản xuất (5S3R), thí điểm áp dụng tại doanh nghiệp sản xuất.

- Tổ chức hội thảo phổ biến bộ công cụ.

- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng nguyên nhiêu liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất.

- Xây dựng 01 bộ công cụ quản lý sản xuất (5S3R) hỗ trợ trong quản lý áp dụng sản xuất. Hướng dẫn áp dụng thí điểm cho một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

- Tổ chức 01 hội thảo phổ biến bộ công cụ quản lý sản xuất.

Sở Công Thương

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

III

Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững

10

Xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường.

- Tổ chức chương trình liên kết hp tác bền vững giữa các trung tâm thương mại, siêu thị với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường.

- Tổ chức 01 hội thảo liên kết hợp tác bền vững giữa các trung tâm thương mại, siêu thị với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường.

- Tổ chức 30 gian hàng trưng bày kết nối, liên kết hp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng.

Sở Công Thương

Các trung tâm thương mại, siêu thị; các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

11

Htrợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu xây dựng các tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp theo các cam kết quốc tế.

- Đánh giá năng lực doanh nghiệp Hà Nội trong việc xuất nhập khẩu.

- Xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn về cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững và đạt tiêu chí, chứng nhận CO, CQ.

- Tổ chức hội thảo phổ biến.

- Tổ chức đánh giá hiện trạng năng lực của 50 doanh nghiệp Hà Nội trong việc xuất nhập khẩu.

- Xây dựng 01 bộ tài liệu và in ấn 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn về cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tổ chức 01 hội thảo phổ biến.

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

12

Hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn, phổ biến cho người tiêu dùng về các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.

- Đánh giá hiện trạng nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố về sử dụng các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.

- Biên soạn, phát hành 01 bộ tài liệu hướng dẫn nhận biết sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng về các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.

- Khảo sát, tổng hợp tình hình sử dụng, ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường của 40 đơn vị.

- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình sử dụng, ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường.

- Xây dựng 01 bộ tài liệu và in ấn 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn nhận biết sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.

- Tổ chức 01 hội thảo phổ biến.

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường và người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

Tháng 3 - 12/2021

* Ghi chú:

- Đối với Kế hoạch, Chương trình, dự án đa mục tiêu có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững hoặc các Kế hoạch đã được phê duyệt có liên quan, Thành phố giao nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị theo kế hoạch hàng năm.

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Khuyến khích, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tư nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật để thực hiện hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững...

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 09/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 55/KH-UBND

23

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467371