• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 56/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 56/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN NĂM 2021-2025

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự phối hợp tích cực và đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tích cực nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa cấp theo đúng quy định của pháp luật và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG

1. Phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (đính kèm Phụ lục).

2. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất kinh phí thực hiện, gửi Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Công Thương

a) Thường xuyên rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bất cập của các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để kịp thời kiến nghị Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

b) Phổ biến kịp thời các quy định mới, các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua các biện pháp:

- Đăng tải các bài viết giới thiệu quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp... cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông theo quy định;

- Phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua hoạt động: thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một số quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của một số sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

d) Thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền; xử lý vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm của các sở, ngành, đơn vị đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

đ) Phát hiện và chuyển hồ sơ đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đến cơ quan Công an đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

e) Cung cấp thông tin, dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; gửi các kết quả thực hiện thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp (xác nhận hoặc không xác nhận), thông tin về chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp,... cho các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

g) Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố của các doanh nghiệp đã được xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ theo quy định nhưng vẫn hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố sau thời gian chuyển đổi.

h) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

i) Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cập nhật thường xuyên thông tin, số liệu, các quy định pháp luật liên quan và vận hành trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền về bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.

2. Cục Quản lý thị trường thành phố

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

b) Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

c) Chủ động phối hợp với đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.

3. Công an thành phố

a) Thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

b) Xây dựng các chuyên đề về đấu tranh đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để tổ chức triển khai đến toàn lực lượng Công an thành phố.

c) Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố theo quy định.

d) Tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn, thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

e) Phát hiện và xử lý hình sự theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

4. Sở Y tế

a) Tổ chức phổ biến thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật đối với hàng hóa, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

b) Phối hợp các sở, ban ngành có liên quan kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với việc đáp ứng các điều kiện chế biến, bảo quản, sản xuất và chất lượng hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực y tế; hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

5. Cục Thuế thành phố

a) Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật về thuế (trừ trường hợp phải thanh tra, kiểm tra đột xuất), cụ thể: việc chấp hành nghĩa vụ thuế (kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế,...); việc xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và khách hàng mua hàng trực tiếp từ doanh nghiệp; việc thực hiện quy định về giao, nhận, gửi hàng hóa; thực hiện quy định thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng; quy định về tỷ lệ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp;... của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

b) Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan theo đúng quy định về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn thuộc phạm vi thẩm quyền

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố; truyền tải đúng thông tin về pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân nắm biết. Thông tin cảnh báo cho doanh nghiệp, người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

9. Sở Tài chính

Phối hợp hướng dẫn, có ý kiến về kinh phí thực hiện của các sở ngành, tham mưu trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong triển khai thực hiện.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của người dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

11. UBND quận, huyện

a) Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho người dân trên địa bàn quản lý.

b) Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn. Chủ động giám sát, phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép để quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên sở nội dung Kế hoạch này, giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra, định kỳ trước ngày 20 tháng 01 hàng năm gửi Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND thành phố, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị giải quyết, gửi Sở Công Thương tổng hợp trình UBND thành phố.

2. Giao Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn các sở, ban ngành về kinh phí thực hiện theo nội dung kế hoạch được phê duyệt.

3. Giao Sở Công Thương thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công thương;
-
TT. TU, TT. HĐND TP;
-
TT UBMTTQ và các đoàn thể;
- Sở, ban ngành TP;

-
UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình TPCT;
- Cổng TTĐT TPCT;
- VP. UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hồng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

Nhiệm vụ

Giải pháp

Kết quả

Cơ quan tổ chức

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

1.1

Đảm bảo áp dụng đúng, thống nhất các quy định pháp luật về quản lý  hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

- Tham mưu rà soát và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại quy định điểm a, Khoản 1, Điều 56 Nghị định 40/2018//NĐ-CP.

- Quyết định ban hành Quy chế phối hợp

Sở Công Thương

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ. Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Cục quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, Hiệp hội liên quan

2021

- Phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý  nhà nước ở Trung ương và địa phương để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Tổ chức   hội nghị, hội thảo, các cuộc họp trao đổi.

Sở Công Thương

Các cơ quan,

Hiệp hội liên quan,

Hàng năm

- Tổ chức phối hợp và thực hiện giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp (được cấp phép hoạt động) trong phạm vi địa phương

- Xem xét hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp; tiếp nhận thông báo từ Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

Các cơ quan liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hồ sơ đăngcần tham khảo ý kiến chuyên môn.

Thường xuyên theo hồ sơ phát sinh

 

 

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý hoạt động đa cấp.

Công văn triển khai

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

2021-2025

1.2

Đào tạo, bồi  dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở cấp quận, huyện trở xuống.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở cấp quận, huyện.

Lớp tập huấn nghiệp vụ

Sở Công Thương

- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức

- Các cơ quan trên địa bàn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn.

Hàng năm

1.3

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

- Xử lý các hoạt động không có giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung đã đăng ký và chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi này theo quy định của pháp luật hình sự.

Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã đăng ký.

- Công an thành phố Cần Thơ,   Cục Quản lý thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục thuế thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế

Các cơ quan phối hợp liên quan theo chuyên ngành thanh tra, kiểm tra.

Hàng năm

2

Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương

2.1

Giúp người dân tại các địa phương hiểu đúng về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp trái pháp luật; trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc phát hành các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền cho người dân theo các đối tượng cụ thể như sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi…tại địa phương về nội dung pháp luật bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng bán hàng đa cấp kinh doanh trái phép.

- Ấn phẩm, tài liệu, băng rôn, áp phích

- UBND quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chủ động chỉ đạo các bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho giáo viên, sinh viên, học sinh.

- Hội Cựu Chiến binh thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức các lớp tuyên truyền cho các thành viên.

 

 

2.2

Sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để cảnh báo thường xuyên các hiện tượng các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép,  đa cấp trá hình,  các công ty đa cấp có dấu hiệu biến tướng mở rộng phạm vi hoạt động tại các địa phương nhằm ngăn ngừa nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này

- Xây dựng phóng sự, chuyên đề ghi nhận các sự kiện tổ chức tuyên truyền pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương, xây dựng video chuyên đề để tham gia cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương”.

- Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về các hình thức đa cấp biến tướng tại địa phương cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề, phóng sự; sản phẩm đầu ra: Clip, video.

- Tin tức thời sự, tin ngắn trên trang thông tin điện tử.

- Đơn thư, email, điện thoại đường dây nóng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, quản lý chung.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ; báo Cần Thơ.

- Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương.

Các sở, ngành phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin và thực hiện phóng sự, chuyên đề.

Các cơ quan, đơn  vị có tiếp nhận thông tin gửi cho cơ quan tổ chức tổng hợp.

Hàng năm

 

 

 

 

 

2021-2025

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Văn Hồng
Ngày ban hành: 12/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 56/KH-UBND

15

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467640