• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 57/KH-UBND triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Văn bản khác 57/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHI TRẢ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NĂM 2021 TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY VÀ HUYỆN PHÚ LỘC

Thực hiện quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Chỉ thị số 22/CT-TT ngày 22/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Trên cơ sở Công văn số 159/LĐTBXH-BTXH ngày 19/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết chính sách trợ giúp xã hội cho người dân; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp xã hội.

b) Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế.

c) Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân; bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

2. Yêu cầu

a) Quy trình chi trả phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng và phù hợp với các nhóm đối tượng chính sách và điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa;

b) Sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện;

c) Đối tượng chính sách có quyền lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, khuyến khích đối tượng nhận qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, với chi phí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng hưởng lợi;

d) Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc chi trả không dùng tiền mặt.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc.

2. Đối tượng: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

3. Các đơn vị tham gia thực hiện chi trả

a) Thị xã Hương Thủy: Phối hợp Ngân hàng VietinBank và Bưu điện tỉnh để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng;

b) Huyện Phú Lộc: Phối hợp đơn vị Viettel (Viettel Pay) để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng phương án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn thí điểm

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ tham gia thí điểm xây dựng phương án chi trả, bảo đảm hạ tầng và công nghệ triển khai chi trả không dùng tiền mặt, thực hiện đa dạng hóa phương thức chi trả (qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số hoặc tiền mặt..) đảm bảo mạng lưới chi trả tại cấp xã;

b) Đối với các trường hp đặc biệt (đau ốm, già yếu không có người để ủy quyền, không thể sử dụng được điện thoại..), đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả tại nhà đối tượng hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, nhất là đối tượng về phương thức chi trả không dùng tiền mặt

a) Nội dung:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, đối tượng, gia đình đối tượng và cộng đồng về việc chuyn đổi hình thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng tiền mặt sang hình thức chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội;

- Tổ chức các ngày hội tuyên truyền đến đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền về thay đổi phương thức chi trả không dùng tiền mặt;

- Xây dựng tài liệu và tập huấn hướng dẫn về quy trình chi trả không dùng tiền mặt cho cán bộ xã, thôn/tổ; các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cho việc mở tài khoản thanh toán cho đối tượng.

b) Thời gian thực hiện: tháng 02/2021

3. Tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát/cập nhật bổ sung thông tin về căn cước công dân, số điện thoại,...

a) Nội dung

- Tổ chức cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đăng ký hình thức chi trả, đăng ký thông tin cá nhân, số điện thoại di động, cung cấp giấy chứng nhân dân/Căn cước công dân để mở tài khoản...bảo đảm đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn, người giám hộ, người được ủy quyền có đầy đủ thông tin liên quan để mở tài khoản;

- Rà soát, đối chiếu, phân loại danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đảm bảo đủ điều kiện mở tài khoản hoặc thiếu giấy tờ liên quan để hướng dẫn bổ sung;

- Cấp mới, cấp đổi căn cước công dân cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền chưa có căn cước công dân.

b) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 3/2021.

4. Chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho đối tượng đủ điều kiện: Cơ quan thực hiện dịch vụ chi trả phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tổng hợp danh sách đăng ký để mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền. Tổ chức cấp phát thẻ và hướng dẫn cách thức sử dụng thẻ an toàn. Thời gian hoàn thành trước tháng 3/2021.

5. Cập nhật thông tin đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội vào hệ thống phần mềm Posasoft: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, chuẩn hóa thông tin đối tượng và thực hiện cập nhật đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội năm 2019, 2020 và tháng 01/2021 vào hệ thống phần mềm MIS Posasoft trước ngày 20/02/2021 nhằm phục vụ cho công tác quản lý, chi trả chế độ trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt.

6. Thực hiện chi trả cho đối tượng: Hàng tháng, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Thủy chuyển danh sách người hưởng dưới dạng điện tử (gồm: danh sách chi trả trong tháng; danh sách tăng, giảm, điều chỉnh nếu có được trích xuất từ phần mềm MIS Posasoft hoặc phần mềm khác) đến đơn vị cung ứng dịch vụ để thực hiện chi trả chế độ trợ giúp xã hội vào tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng có tài khoản và đăng ký nhận chế độ qua tài khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng còn lại.

Riêng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc sử dụng tên đăng nhập (usemame) và mật khẩu (password) do Viettel cung cấp để truy cập hệ thống chi hộ của Viettel nhằm cập nhật danh sách người hưởng, người được ủy quyền chi trả hàng tháng lên hệ thống và thực hiện phê duyệt theo thẩm quyền để tiến hành chi trả chính sách trợ giúp xã hội vào tài khoản Viettelpay của người nhận.

Thời gian thực hiện chi trả thí điểm kể từ 01/4/2021

7. Công tác phối hợp quản lý, giám sát thực hiện và đánh giá: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ, các cơ quan liên quan thường xuyên giám sát, đôn đốc thực hiện; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Nhà nước: Kinh phí hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thí điểm và các nguồn kinh phí ngân sách theo qui định.

2. Nguồn huy động của các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả; nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thế gii tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ, UBND thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc triển khai Kế hoạch bảo đảm các yêu cầu đề ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông và kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thí điểm; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Xây dựng các tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và đối tượng hưởng trợ giúp xã hội về việc thay đổi chi trả chính sách trợ giúp xã hội từ phương thức dùng tiền mặt sang phương thức không dùng tiền mặt;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo và tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm.

2. Đơn vị cung ứng dịch vụ (Viettel Thừa Thiên Huế; Ngân hàng VietinBank Thừa Thiên Huế và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế)

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 02 địa phương triển khai thí điểm và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất xây dựng phương thức chi trả phù hp; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt;

b) Phối hợp với 02 địa phương triển khai thí điểm ký kết thỏa thuận chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tin mặt; tổ chức các ngày hội truyền thông đến đối tượng, thân nhân đối tượng; thu thập thông tin liên quan đến đối tượng để thực hiện việc mở tài khoản cho đối tượng;

c) Thực hiện chi trả theo thỏa thuận đã cam kết. Giám sát đơn vị cấp dưới triển khai thực hiện;

d) Đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thí điểm và có giải pháp hỗ trợ một phn kinh phí khi triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội không sử dụng tiền mặt.

4. Công an tỉnh: Chủ trì, chỉ đạo Công an thị xã Hương Thủy, Công an huyện Phú Lộc ưu tiên thực hiện cấp mới, cấp đổi căn cước công dân cho đối tượng bảo trợ xã hội, người giám hộ, người ủy quyền để kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo hoàn thành việc cấp căn cước công dân trước ngày 15/3/2021.

5. Kho bạc nhà nước tỉnh: Chỉ đạo kho bạc nhà nước thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc căn cứ bảng tổng hợp số lượng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp để thực hiện chuyển tiền vào tài khoản các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt.

6. UBND thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc:

a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với các phòng, ban, đơn vị cùng cấp, UBND cấp xã tham mưu kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện, thị xã. Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm Mis Posasoft đảm bảo trích xuất dữ liệu để cung cấp cho đơn vị cung ứng dịch vụ trước ngày 28/2/2021.

b) Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền về kế hoạch, phương thức chi trả không dùng tiền mặt đến cộng đồng, gia đình, đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Đề nghị Công an huyện, thị xã ưu tiên rà soát cấp, đổi căn cước công dân cho đối tượng hưởng chính sách hoặc người giám hộ, người ủy quyền chưa có thẻ căn cước công dân trên địa bàn.

d) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn huyện, thị xã.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các sở, ngành, đơn vị, UBND thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/3/2021 (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, địa phương, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2021 và báo cáo năm trước ngày 30/11/2021.

3. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 24/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 57/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471325