• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước


 

Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2017

Tải về Văn bản khác 57/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Năm 2017 tình hình trong nước và thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quc gia. Các thế lực thù địch sẽ triệt để khai thác những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) để tăng cường móc ni, thu thập, đánh cắp các tin tức, tài liệu BMNN nhằm tập trung tấn công vào nội bộ và chống phá Đảng - Nhà nước ta.

Tình hình an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đáng báo động. Việc sử dụng các thiết bị di động (lưu trữ, ghi âm, ghi hình, liên lạc, truyền thông tin...) và các thiết bị, công nghệ về thông tin, viễn thông có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài trong hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam làm gia tăng nguy cơ bị kiểm soát và lộ, lọt, mất thông tin BMNN.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động phòng ngừa, phát hiện và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh các vụ lộ, lọt, mất, các hành vi chiếm đoạt BMNN và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN; UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn Thành phố năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng sơ hở để lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô... để mọi người nhận thức rõ bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời xác định rõ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, cần tập trung thực hiện; Phải gắn trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ BMNN, coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan đơn vị mình.

2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn BMNN và thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN.

3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý... làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; Chủ động phối hợp với các ngành Công an, Kiểm sát và Tòa án các cấp kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy xét, truy tìm, điều tra, xét xử các vụ án lộ, lọt, mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng; Đxuất các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá ta.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017

1. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/10/2012 của UBND Thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, và các văn bản về công tác bảo vệ BMNN đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô; nhất là lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN và những người có điều kiện tiếp xúc với BMNN tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng về bảo vệ BMNN.

2. Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị. Lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật (nhất là bộ phận tham mưu, cơ yếu, văn thư lưu trữ...). Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN (chọn cử cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu về phm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết bảo vệ BMNN theo quy định), bố trí số cán bộ này công tác ổn định, lâu dài, hạn chế luân chuyển.

3. Bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo các cấp, đồng thời tiếp tục củng cố, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

4. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ, viên chức, công chức, đảng viên của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, nhất là các cơ quan, đơn vị trọng điểm, có nhiều BMNN.

5. Chỉ đạo tổ chức triển khai, rà soát (căn cứ Danh mục BMNN đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an ban hành), xây dựng văn bản quy định cụ thể độ mật của từng tin, tài liệu, vật mang BMNN của từng cơ quan, đơn vị và của UBND Thành phố để báo cáo lãnh đạo duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện; đồng thời thường xuyên rà soát, nghiên cứu Danh mục BMNN hiện hành để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

6. Chỉ đạo tổ chức triển khai rà soát, tập hợp kết quả báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Quyết định về Khu vực cấm - Địa điểm cấm.

7. Tổ chức triển khai, rà soát, kiểm tra, tham gia ý kiến để sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật về BMNN (Luật, Nghị định, Thông tư, Danh mục BMNN...).

8. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ BMNN; quy chế sử dụng thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc quy chế công tác văn thư, lưu trữ... cho phù hợp tình hình;

Chú trọng bảo vệ BMNN trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet; nghiên cứu giải pháp đquản lý tốt và bảo mật trang thông tin, cng thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin; kịp thời cảnh báo, trao đổi nguy cơ lộ, lọt BMNN, lỗ hổng bảo mật;

Đặc biệt chú ý công tác bảo vệ BMNN trong việc: soạn thảo, lưu giữ, bảo quản văn bản tài liệu; sử dụng, quản lý, bảo vệ thiết bị, máy tính kết nối Internet; trao đổi, cung cấp thông tin... Nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên, đảng viên soạn thảo, lưu giữ văn bản tài liệu có nội dung BMNN trên máy tính kết nối Internet hoặc tự ý cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung BMNN, bí mật nội bộ...

9. Chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống thông tin và về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị.

10. Chủ động tổ chức công tác phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN để triển khai ngay những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, truy xét, truy tìm, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật đgiáo dục, răn đe.

11. Quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN (nht là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật) đồng thời đào tạo ngun nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác bảo vệ BMNN.

12. Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc thực hiện các nội dung công tác bảo vệ BMNN theo chỉ đạo của cấp trên.

13. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết; báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ BMNN (nhất là các vụ, việc, dấu hiệu lộ lọt BMNN) qua Công an Thành phố (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN Thành phố).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố

- Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố thực hiện về bảo vệ BMNN, làm tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. Nghiên cứu, đề xuất tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ BMNN, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an, Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/10/2012 của UBND Thành ph ...

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đề xuất UBND Thành phố, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã nhằm phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND Thành phố quyết định kinh phí và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN.

- Phối hợp với Sở Nội vụ để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tiến hành công tác kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống mạng thông tin mà các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đang sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa trong lĩnh vực bảo vệ BMNN nhằm kịp thời phát hiện ra các sơ hở, yếu kém để khắc phục, chấn chỉnh và ngăn chặn các hậu quả, thiệt hại do lộ, lọt, mất BMNN gây ra.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức nắm tình hình, phát hiện, xác minh, điều tra, truy xét, truy tìm, kiến nghị xử lý theo quy định với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN.

- Tổng hp, nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa, đánh giá về các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN trên địa bàn từ đó rút ra đặc điểm, nguyên nhân, thủ đoạn, cách thức, biện pháp... nhằm hỗ trợ tích cực, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ BMNN theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hp với Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ BMNN.

3. Sở Nội vụ

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện công tác bảo vệ BMNN trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố nghiên cứu và đề xuất UBND Thành phố sắp xếp, bố trí, điều chuyn cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, ban, ngành trọng yếu và UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo slượng, đáp ứng chất lượng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN đồng thời thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ làm công tác này theo quy định.

4. Sở Thông tin & Truyền thông

Chủ trì, phối hp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố: tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, hệ thống mạng (Lan, Internet; hệ thống Eoffice...); các giải pháp để khắc phục các sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa và ngăn chặn việc lộ, lọt, mất BMNN; tăng cường và đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, mạng Internet... nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN trong tình hình thực tế.

5. Thanh tra Thành phố

Phối hợp với Văn phòng UBND và Công an Thành phố chủ động đề xuất thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ BMNN theo quy định, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt để thực hiện.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố quyết định kinh phí và bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN.

7. Các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã

- Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Pháp lệnh Bảo vệ BMNN, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an, Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/10/2012 của UBND Thành phố... và các văn bản về công tác bảo vệ BMNN đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các văn bản của cấp trên về công tác bảo vệ BMNN; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN.

- Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tiến hành công tác kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống mạng thông tin hiện đang sử dụng.

- Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này; đồng thời tiến hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Thành phố để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo (định kỳ 6 tháng - trước ngày 10/6; 1 năm 5 - trước ngày 10/12 hàng năm và báo cáo đột xuất) kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo (qua Công an Thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo).

2. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT
UBND Thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố (để thực h
iện);
- UBND các quận, huyện, thị xã (để thực h
iện);
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công,
NC, TKBT, KT, KGVX, ĐT, HCTC, TTTH&CB;
- Lưu: VT, CATP (PV11, PA83).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 57/KH-UBND

1.113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342630