• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 5716/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014

Tải về Văn bản khác 5716/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5716/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

T CHC ĐT CAO ĐIM TUYÊN TRUYN, PH BIN PHÁP LUT V BIN, ĐO TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH HI PHÒNG NĂM 2014

Thực hiện hướng dẫn số 2998/HĐPH ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, vị trí vai trò, chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, công chức và các tng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cần được tổ chức sâu rộng, đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, trên cơ sở đó khẳng định rõ quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, thiết thực, phù hợp với tng đối tượng.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo; gắn nội dung phổ biến pháp luật về biển, đảo với việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, lên án các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế về bin, đảo; phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian

Thời gian thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014.

2. Nội dung

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các nội dung liên quan về biển, đảo Việt Nam, trong đó, trọng tâm là các vấn đề về: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Thủy sản, Luật Dầu khí...

3. Hình thức

3.1. Tăng thời lượng, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các báo điện tử, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động, tuyên truyền thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình.

3.2. Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển, đảo tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư.

3.3. Tổ chức hội diễn văn nghệ, thông tin lưu động có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về biển, đảo; chú trọng tổ chức thi dưới hình thức sân khấu hóa tại các điểm du lịch biển, hoặc tổ chức kết hợp với hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động tình nguyện của thanh thiếu niên.

3.4. Xây dựng pano, áp phích, phát hành miễn phí các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, chú trọng tổ chức thực hiện tại các vùng ven biển, các đảo tại các điểm du lịch bin, các địa điểm công cộng (nhà ga, bến tàu, sân bay...).

3.5. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo với việc tổ chức các cuộc triển lãm về chủ đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thông qua các cuộc giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển, ven biển và hải đảo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp-cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật- có trách nhiệm là đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai đợt cao điểm thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo theo Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với hình thức, biện pháp phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo tại địa phương.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo đến nhân dân.

4. Các Sở, ngành thành phố

Các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ Kế hoạch này có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện trong phạm vi mình quản lý.

Pháp chế các Sở, ngành có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch này.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở thành phố tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các quy định của pháp luật về bin, đảo.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc xây dựng pa nô, áp phích; băng rôn, khẩu hiệu đặt tại các tuyến đường chính, điểm du lịch, địa điểm công cộng của thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan in, phát hành các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi và tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về biển, đảo cho cán bộ chủ chốt ở các Sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức ngành Tư pháp địa phương và tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Biển và hi đảo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo trong đợt cao điểm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo, khuyến khích ngư dân vươn khơi, bám biển.

5. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo được thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2014 hoặc lồng ghép từ kinh phí dành cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 đã được bố trí để thực hiện và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

6. Tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả

a) Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo của đơn vị mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2014.

b) Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành phố, báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 02/12/2014.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để được giải đáp kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCTUBND TP;
- Các Ban của TU, VPTU;
- Các Đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo HP; ĐPT-THHP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
- HĐPHPBGDPLTP;
- UBND quận, huyện;
- CPVP;
- CV: NC1;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5716/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 04/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5716/KH-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330246