• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Kế hoạch 580/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2020

Tải về Văn bản khác 580/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 580/KH-UBND

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 458/LĐTBXH-BĐG ngày 12/02/2020 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020, UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh Hải Dương liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 -2020. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng các kế hoạch triển khai của địa phương khi các chương trình, đề án giai đoạn tới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

1.1. Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tập trung vào các vấn đề sau:

- Duy trì các hoạt động truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; đặc biệt là Chỉ thị 21 ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/72016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch hành động số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định, kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của UBND tỉnh Hải Dương.

- Duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về bình đẳng giới; phổ biến thông tin về chính sách pháp luật bình đẳng giới trên các Báo, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Dương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, lắp đặt, sửa chữa pa nô, băng zôn tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng dẫn kỹ năng lồng ghép giới, lên án các hành vi vi phạm bình đẳng giới.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ.

- Tổ chức các hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền tại nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

1.2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái:

- Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương, cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài... đang được các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai).

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

1.3. Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tổ chức và phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đằng giới, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của các Sở, ngành và địa phương.

- Tiếp tục thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm của địa phương và chương trình, kế hoạch công tác của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng các kế hoạch triển khai của địa phương khi các chương trình, đề án giai đoạn tới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 2569/KH-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện "Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030'' trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các quyết định, kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của UBND tỉnh. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng phát triển mô hình thí điểm về bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Củng cố và phát triển các dịch vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành, bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại;

- Lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác của Sở, ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị, kinh tế; rà soát đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

- Đề nghị các sở, ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được giao thực hiện tại các văn bản nêu trên.

4. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới

- Các sở, ngành, địa phương căn cứ kinh phí được giao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các mô hình, hoạt động của chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ.

- Giám sát, đánh giá nhằm khắc phục, thay đổi những hoạt động chưa hiệu quả và nhân rộng những mô hình tốt đã được triển khai; đề xuất các biện pháp nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

- Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại địa phương, đơn vị.

5. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, thông điệp, chủ đề cho Tháng hành động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.

- Huy động đông đảo sự tham gia trực tiếp của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng và mọi tầng lớp nhân dân để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cơ sở.

6. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Rà soát, củng cố và kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi.

- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định trong quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các đơn vị, địa phương chưa ban hành quy chế của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì khẩn trương xây dựng và đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện tốt quy chế.

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: tổ chức, hoạt động của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019.

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm tạo diễn đàn để trao đổi thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng trong lĩnh vực công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của sở, ngành, địa phương.

- Xây dựng, phát hành thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Tổ thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 đạt kết quả.

7. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

III- KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua các hoạt động : Xây dựng các phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên Đài Phát thanh Truyền hình ; Tuyên truyền bằng các ấn phẩm truyền thông, pa nô, áp phích, nhân bản tài liệu … với các nội dung bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Chủ trì tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và các chương trình hội thảo về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác này tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục xây dựng và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; "Ứng phó và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới"; Mô hình "Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài"; Mô hình" Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh"; Mô hình "Câu lạc bộ nữ doanh nhân"…

e) Chủ trì, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Kế hoạch hành động số 3002/KH-UBND ngày 24/15/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 2569/KH-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện " Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030'' trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

f) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành và các huyện, thành phố.

g) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố và chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động TB và XH theo quy định.

2- Sở Nội vụ:

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

c) Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép một số chỉ tiêu phát triển giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; Tổng hợp mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4- Sở Tài chính: Hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

5- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh, sinh viên; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

6- Sở Y tế: Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành y tế, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận; theo dõi mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

7- Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi). Phối hợp hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực thi Luật Bình đẳng giới trên địa bàn; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

8- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; Xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.

9- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức, các địa phương tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí bảo đảm không mang tính định kiến giới. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới vào hoạt động văn hóa, gia đình hướng tới mục tiêu phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

10- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.

11- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

12- Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động bình đẳng giới, đồng thời phê phán các hành vi phân biệt giới, bất bình đẳng giới.

13- Các sở, ban, ngành khác có liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt là lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch năm; Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình.

14- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch của địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành chức năng; Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trên địa bàn hàng năm và 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Chủ động tích cực huy động nguồn lực để thực hiện; Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này với các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn; Bố trí cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở địa phương; Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

15- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức thành viên khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Nghiên cứu bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 tại đơn vị, địa phương trước ngày 25/3/2020; định kỳ gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban VSTBCPN tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

(Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và Báo cáo đánh giá kết quả công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 gửi trước ngày 10/12/2020.)

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia VSTBPN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP: Ô Hơn, Ô Khuyến;
- Lưu: VT, VX. Lai (45)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lương Văn Cầu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 580/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 02/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 580/KH-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446195